Nuclear and Sub-nuclear Physics

Prospects of graduates

Absolventi doktorandského štúdia, študijného odboru Jadrová a subjadrová fyzika majú hlboké experimentálne a teoretické znalosti a zručnosti z disciplín, ako kvantová teória poľa,  kvantová chromodynamika, experimentálne metódy jadrovej a subjadrovej fyziky, spracovanie experimentálnych údajov štatistickými metódami a analýza dát na fyzikálny predmet, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi.

 

Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych princípov mikrosveta a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Pritom absolventi daného študijného programu majú vzdelanie aj z ďalšej špecializácie, konkrétne z kozmickej fyziky a z aplikovanej jadrovej fyziky. Sú oboznámení s praktickým použitím štatistických metód a programových prostriedkov na vyhodnotenie experimentálnych údajov a na simuláciu zložitých fyzikálnych procesov v detektoroch. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého  odboru.

Charakteristika absolventa 3.stupňa vysokoškolského štúdia odboru Jadrová a subjadrová fyzika

 • Získa hlboké vedomosti  z jadrovej a subjadrovej fyziky v súlade s najnovšími poznatkami v tejto oblasti vo svete a osvojí si fundamentálne poznatky o základnej  štruktúre hmoty a základných interakciách. 
 • Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v experimentálnej subjadrovej fyzike.
 • Je schopný vykonávať akúkoľvek tvorivú činnosť v oblasti vymedzenej príslušným študijným programom, samostatne riešiť úlohy základného výskumu, navrhnúť nové experimenty, vyvíjať nové detekčné zariadenia a využívať moderné informačné a komunikačné technológie.
 • Osvojí si metodológiu experimentu , počnúc systémom riadenia, zberom údajov a triggerovým systémom.  Bude schopný  modelovať detektorový systém a spracovať údaje   z experimentálnych zariadení.
 • Ovláda aktuálne programovacie jazyky a matematické základy štatistických a analytických programov na takej úrovni aby bol schopný samostatne vytvárať a realizovať algoritmy  pre riešenie fyzikálnych úloh, poprípade pre potreby praxe.
 • Naučí sa využiť prostriedky na prezentáciu vedeckých výsledkov v popredných vedeckých periodikách a na medzinárodných sympóziách a konferenciách.
 • Osvojí si metódy udržiavania kontaktu s posledným vývojom v disciplíne a vlastného profesionálneho napredovania.

 

Úroveň absolventa doktorandského štúdia je porovnateľná s úrovňou absolventa doktorandského štúdia európskych univerzít. Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy súčasnej jadrovej a subjadrovej fyziky, dokáže vedecky pracovať a prinášať riešenie zložitých problémov v oblasti experimentálnej jadrovej a subjadrovej fyziky a v oblasti modelovania jadrových a subjadrových problémov a experimentálnych zariadení vo vybraných oblastiach fyziky detektorov. Je schopný zaujímať kompetentné stanovisko k aktuálnym vedeckým trendom v oblasti  fyziky elementárnych častíc , v oblasti fyziky interakcie ťažkých iónov pri ultrarelativistických  energiách a v oblasti kozmického žiarenia. Vzhľadom k svojej pripravenosti a charakteru výskumu v oblasti subjadrovej fyziky, absolvent doktorandského štúdia bude adaptabilný aj v iných vedných disciplínach a v praxi.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.04.2016 - 01.06.2016

 • Performance of the entrance exam

  20.06.2016 - 30.06.2016

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 19.01.2016 15:23

Draw attention to not topical data