Nuclear and sub-nuclear physics

Prospects of graduates

After graduating from the study programme of Nuclear and sub-nuclear physics, the graduates have no problems finding employment in the field or using the acquired education in a wide spectrum of related fields (experience with placement of graduates of the so far functioning Master study field). The most typical examples of application of nuclear and sub-nuclear physicist are:

basic research (Slovak Academy of Sciences, international research centers, international and domestic centers of research),

universities and educational institutions,

developmental laboratories and sectional institutes (inspection of radioactivity in the environment, application of radionuclids in the praxis, metrology of ionizing radiation),

nuclear power industry (internal and part-time dosimetry),

specialised healthcare institutions (application of radionuclids and associations of elements in diagnosing and therapy),

bodies of public healthcare system (guiding the health protection against the effects of ionizing radiation, inspection of the following of principles of radiation protection on workplaces with ionizing radiation, monitoring of radioactivity in the environment),

state administration (supervision over nuclear energy facilities, applying of principles of state policy in the area of protection against ionizing radiation),

private sector (environmental analyses, inspection of radioactivity in natural environments and accommodation premises, dating),

commercial companies of nuclear technology, laboratory facilities and sources of radiation

computer centers, banking system (data processing, statistical analysis, computer networks).

Graduates of the study programme of Nuclear and sub-nuclear physics have good language skills (especially English) and thanks to the quality and content of education they can find employment globally.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

(1.) Applicant may earn a maximum of 30 points at the entrance exam.

(2) The point number of applicants achieved according to the Paragraph (1) will be summed up with points achieved by study results during Bachelor's study programme according to the formula of b = 15 - 5p where b is the points acquired and p is the weighted study average calculated using the numeric value set by the Article 23 Paragraph 7 of the Study Code of the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of the Comenius University.

(3 )The participants of the admission procedure will be listed in an order based on the number of points earned. Higher sum of points will be preferred to a lower sum and the order of interest in the study programme indicated in the application form will be considered.Additional information

Uchádzač môže v jednej prihláške na štúdium uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa svojho záujmu. Ak uchádzač splní podmienky na prijatie na štúdium viacerých študijných programov, bude prijatý na študijný program, ktorý v prihláške na štúdium uviedol s najvyššou prioritou.Conditions for international students

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Nedostatočná znalosť slovenského jazyka u študenta prijatého na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku nemôže byť dôvodom na úľavy v plnení študijných povinností alebo poskytovanie študijných materiálov v inom ako slovenskom jazyku, ani na ospravedlnenie nedostačujúcich výsledkov štúdia.

Výučba v anglickom jazyku sa realizuje len pri minimálnom počte piatich študentov v skupine. Ročné školné štúdia v anglickom jazyku je stanovené vo výške 3 000 EUR.Conditions of admission without the entrance exam

Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí riadne skončili bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020 a uchádzajú sa o prijatie na štúdium nadväzujúcich magisterských študijných programov, budú prijatí podľa nasledujúcich kritérií:

riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzikaCoordinator for students with specific needs

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.,

Support Center for Visually Impaired,

tel.: 02/6542 4862,fax: 02/6542 4862,

e-mail: mendelova@fmph.uniba.skGeneral information on the admission exam

(1) For graduates of the Bachelor's degree at the Faculty of mathematics, physics and informatics of the Comenius University who finished the Bachelor studies in the academic year of 2009/2010 and apply to the consequent Master study programmes, the entrance exam is replaced by the state final exam of the Bachelor's study in the relevant field. For the purposes of this paragraph, Informatics (conversion programme) is a follow-up study programme of the Bachelor study programme of Applied informatics with a planned number of admitted applicants being 20.

(2) Graduates of the Bachelor studies at the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of the Comenius University who do not fulfil the condition of being admitted without an entrance exam according to the Paragraph 1, as well as graduates of the Bachelor's degree of studies on other faculties, take entrance exam in the full extent of the Bachelor's study programme, followed-up by the Master's study programme (table 2 in the addendum). The scope of knowledge is more closely defined in the syllabi of the state exam for the relevant Bachelor's study programme. The exam consists of two parts, written and oral. The dean may forgive one or both parts of the exam of the applicant based on a proposal of the guarantor of the study programme. The form of exam is announced to the applicant in the invitation to the entrance exam.Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej časti a ústnej časti.

Forma skúšky je uchádzačovi oznámená v pozvánke na prijímaciu skúšku.  • Apply the application for study

    30.04.2022

  • Performance of the entrance exam

    14.06.2022 - 24.06.2022

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €

The fee for admission procedure
application form: 33 €
E-application form: 15 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000138327/8180

Variable symbol: 800

Due to simpler identification, please indicate your name in the comment line

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Last update: 01.09.2021 20:47

Draw attention to not topical data