Inžinierstvo životného prostredia

Absolventi 1. stupňa študijného programu Inžinierstvo životného prostredia  získavajú podstatné fakty o vlastnostiach a štruktúre chemických látok znečisťujúcich prostredie, rizikových vlastnostiach látok a ich nepriaznivých účinkoch, ovládajú analytické metódy stanovenia škodlivých látok dôležitých na hodnotenie stavu životného prostredia, ovládajú fyzikálne, termodynamické a chemické zákonitosti biologických a biochemických procesov prebiehajúcich v prírode a primerane ovládajú základnú inžiniersku teóriu, potrebnú na navrhovanie technologických zariadení pre ochranu prostredia a vypracovanie komplexných projektov ochrany životného prostredia a sú schopní pracovať s platnou legislatívou a normami zameranými na ochranu životného prostredia. Sú pripravení kvalifikovane hodnotiť riziko z pohľadu štruktúry a vlastností chemických látok a rôznych druhov žiarenia emitovaných do prostredia, využívať predpísané metodiky a postupy pri analýze stavu životného prostredia, prevádzkovať technologické postupy a chemicko-inžinierske procesy pri kontrole stavu znečisťovania prostredia, spracovávať podklady pre komplexný projekt ochrany prostredia, prezentovať poslucháčom rôzneho profesijného zamerania inžiniersko-technické problémy ochrany životného prostredia. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu v programe Environmentálne inžinierstvo, ktoré má fakulta má v akreditované v 2. aj 3. stupni vysokoškolského štúdia.Prospects of graduates

Absolventi 1. stupňa študijného programu Inžinierstvo životného prostredia sa uplatňujú v rôznych odvetviach výrobného a spracovateľského priemyslu vo verejnom i súkromnom sektore. Sú spôsobilí zabezpečovať každodennú starostlivosť o environmentálne vhodné prevádzkovanie zdrojov znečisťovania životného prostredia a vyhodnocovať bilancie vzniku odpadov rôzneho skupenstva pre inšpekčné a štátne orgány. Dokážu implementovať nové technické riešenia do prevádzkovaných technológií, zavádzať nové legislatívne predpisy a normy do celého cyklu ochrany životného prostredia. Vedia sa uplatniť aj na miestach manažérov, vývojárov a technológov.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.

Termín podania prihlášky: do 31.marca 2021.Additional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Osobitné podmienky nie sú. Na štúdium sú prijímaní uchádzači s najlepším prospechom zo strednej školy.Coordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 15.6.2021:

originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 35 € (za podanie elektornickej prihlášky) je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači na Bc. štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.

Fakulta akceptuje len elektronické prihlášky.  • Apply the application for study

  01.10.2020 - 31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  14.06.2021 - 18.06.2021

 • Send certificate to

  15.06.2021

 • Submit additional application form

  01.04.2021 - 15.08.2021

 • Performance of the additional entrance exam

  25.08.2021

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Last update: 22.09.2020 13:29

Draw attention to not topical data