Inžinierstvo kvality produkcie

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru Kvalita produkcie (Ing.) je vo všeobecnosti pripravený postupne sa vypracovať na profesiu manažéra kvality organizácií s orientáciou na výrobné a hodnotiace  procesy priemyselných výrob, obchodu alebo služieb. Má dobré znalosti  z oblasti priemyselnej výroby, hlboké znalosti štandardizácie manažérstva kvality a základ manažérskych zručnosti v integrovanom systéme riadenia. Je schopný prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia problematiky zabezpečovania a zlepšovania kvality produkcie v organizácii. Dokáže zastávať aj najvyššie vedúce funkcie v organizácii a riešiť najzložitejšie problémy svojho odboru. Môže sa uplatniť aj vo verejnom sektore ako inžinier, od ktorého sa vyžaduje technická rozhľadenosť a všeobecná kreativita, schopnosť rozhodovať a  schopnosť riešiť zložité technické a manažérske problémy. Je teoreticky pripravený aj pre prácu vo výskume a  vývoji nových netradičných postupov orientovaných na procesy a pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania.Prospects of graduates

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru Kvalita produkcie získa schopnosť praktickej aplikácie najprogresívnejších metód a nástrojov manažérstva kvality produkcie za použitia medzinárodných štandardov jej zabezpečovania a zlepšovania. Získa spôsobilosť riadiť súvisiace hlavné, pomocné alebo manažérske procesy výroby, obchodu  alebo poskytovania služieb.

Absolvent odboru dokáže:

-     prezentovať  technické problémy a ich  riešenia,

-     pracovať efektívne ako vedúci   pracovného tímu, ale i ako jednotlivec

-     porozumieť, vysvetliť a riadiť problematiku plánovaných experimentov

-     udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne

-     organizovať si vlastné učenie, rozvoj svojej osobnosti a pokračovať vo vlastnom

profesionálnom vývoji.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumConditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

výberové konanieCoordinator for students with specific needs

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Form of entrance exam

bez  • Apply the application for study

    01.01.2020 - 29.06.2020

  • Send certificate to

    31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Last update: 19.12.2019 09:56

Draw attention to not topical data