Interpretačné umenie

Nosné odborné témy jadra znalostí bakalárskeho študijného programu Interpretačné umenie sú viazané na oblasť hudobnej interpretácie. Absolvent počas štúdia získa schopnosť interpretovať umelecké dielo, pričom získa široké rozpätie kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov, ktoré úzko súvisia s hudobným umením. Tieto vedomosti samostatne uplatňuje pri analýzach a interpretácii hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí jeho špecializácie.

Štruktúra bakalárskeho študijného programu Interpretačné umenie:

Modul: Klávesové nástroje - klavír, akordeón

Modul: Strunové nástroje - husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

Modul: Dychové nástroje - flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje

Modul: Vokálna interpretácia- muzikálový spev

Modul: Dirigovanie zboruProspects of graduates

Absolventi prvého stupňa študijného programu Interpretačné umenie  sú osobnosťami, ktoré sa na základe získaných schopností a vedomostí uplatnia v praxi ako interpreti (sóloví hráči/speváci, dirigenti zboru, komorní hráči), hudobní aranžéri, aktívni pracovníci kultúrnych inštitúcií alebo organizácií, hudobní dramaturgovia v orchestroch, divadlách, pedagogickí pracovníci na základných a stredných umeleckých školách.

Náplň študijného programu predurčuje absolventovi aktívne komunikovať najmenej v jednom cudzom jazyku. Absolvent počas štúdia získa

 • schopnosť umelecky interpretovať hudobné umelecké dielo
 • široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností v oblasti hudobného umenia
 • interpersonálne skúsenosti súvisiace s tímovou prácou


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

sú zverejnené na stránke  Fakulty múzických umení    www.fmu.aku.skAdditional information

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešne vykonaných prijímacích skúškachConditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú uvedené vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe  sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.  

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní  jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).Coordinator for students with specific needs

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD., tel.: +421 48 4320 210General information on the admission exam

Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu. Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky a písomnej skúšky. Talentová skúška sa vykonáva spôsobom, ktorý zodpovedá charakteru študijného programu, ktorý poslucháč chce študovať. Pozostáva z umelecko-tvorivej, alebo umelecko-interpretačnej časti. Písomná skúška pozostáva z  testu v rozsahu učebnej látky konzervatória.

Požiadavky na prijímaciu skúšku uchádzači obdržia 1 mesiac pred prijímacím konaním. Požiadavky na prijímacie skúšky bakalárskeho študijného programu sú zverejnené na  internetovej stránke fakulty www.fmu.aku.skForm of entrance exam

talentová skúškaTests

písomný test z teoretických vedomostí a všeobecných hudobných znalostí  v učebnom rozsahu konzervatórií • Apply the application for study

  17.12.2020

 • Performance of the entrance exam

  01.02.2021 - 05.02.2021

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
46


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 47 €
E-application form: 47 €

Billing information

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu na základe vygenerovaného príkazu v elektronickej prihláške

názov banky:            Štátna pokladnica

číslo účtu (IBAN):      SK50 8180 0000 0070 0006 7813

BIC kód:                     SPSRSKBAXXX

variabilný symbol:     20111 (povinný údaj)

názov účtu:                Príjmy AU v BB

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

adresa: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení,  Jána Kollára 22,

974 01 Banská Bystrica

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Last update: 04.12.2020 08:40

Draw attention to not topical data