Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá

Prospects of graduates

Absolvent  bakalárskeho študijného programu Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá je na základe získaných teoretických  a odborných vedomostí a technicko-technologických zručností je pripravený na odbornú a tvorivú činnosť v regionálnych, mestských a profesionálnych TV štúdiách. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia sa môže uplatniť ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ. Svoje tvorivé  a organizačné schopnosti môže uplatniť aj v kultúrnych inštitúciách, alebo v osvetovej práci. Zároveň  sa môže uplatniť aj ako odborný a tvorivý pracovník v najrôznejších audiovizuálnych pracoviskách, reklamných  a grafických agentúrach, alebo ako samostatný podnikateľ v tejto oblasti.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
 • Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie prijímacej talentovej skúšky, ktorá pozostáva: z testu, ktorý preukáže  u uchádzača vedomosti z dejín umenia a jeho všeobecný, kultúrno-spoločenský rozhľad. V talentovej skúške musí uchádzač preukázať schopnosti a osobné dispozície pre zvolený študijný program, t.j. obrazové videnie a cit pre priestorové sebauvedomovanie. Mal by preukázať prírodzený  záujem o výtvarné umenie, fotografiu, o multimediálnu tvorbu, alebo digitálne technológie. Predpokladá sa orientácia a základné znalosti z uvedenej oblasti, ako aj všeobecné  vedomosti z dejín umenia. Mal by preukázať aj záujem o širšie kultúrne a spoločenské dianie, alebo dokumentovať eventuálnu doterajšia umelecká činnosť, Ďalej znalosť jedného cudzieho jazyka (svetového) na úrovni maturity a základné zručnosti  práce   s osobným počítačom na užívateľskej úrovni.

Uchádzač o štúdium prinesie na prijímacie pohovory súbor určených domácich prác.

 • Prijímacia skúška je dvojdňová:

1. kolo- praktická časť (hodnotenie domácich prác, praktické zadania)

2. kolo -teoretická časť (test, ústny pohovor)Additional information

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.Conditions for international students
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Coordinator for students with specific needs

Mgr.art. Eva Masaryková, +421 48 4320 504General information on the admission exam

Podrobnejšie požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uvedené na webovej stránke www.fvu.aku.skForm of entrance exam

talentová skúškaTests

písomný test z dejín umenia, všeobecno-kultúrny prehľad • Open day

  29.10.2019

 • Apply the application for study

  29.11.2019

 • Performance of the entrance exam

  13.01.2020 - 17.01.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
10


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 301

Administratívny poplatok uhradí uchádzač  bezhotovostným prevodom z účtu.

Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory  je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (stačí kópia dokladu o zaplatení).

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Last update: 12.09.2019 11:07

Draw attention to not topical data