Integrovaná bezpečnosť

Absolvent získa vedomosti a zručnosti z technických a technologických vied so zameraním na zaistenie bezpečnosti v oblasti výrobných technológií, pracovného prostredia a bezpečnosti nakladania s nebezpečnými látkami a predmetmi. Absolvent je kvalifikovaný pre analýzu problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je schopný navrhovať, implementovať a spravovať systém a schopný aplikovať vedomosti do iných systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent je schopný analyzovať riziká a navrhnúť vhodné preventívne bezpečnostné opatrenia pre prijateľnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Absolvent môže pracovať v priemysle a službách, v oblasti inšpekcii práce, v príslušných profesiách v štátnej resp. verejnej správe a pri spracovaní dokumentov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v jednotlivých organizáciách. Absolvent bude užitočný v procese vytvárania bezpečnosti a zdravého pracovného a životného prostredia v produktívnej a tiež v neproduktívnej oblasti.

Prospects of graduates
Absolvent môže pracovať ako bezpečnostný technik v priemysle, organizáciách štátnej a verejnej správy, poisťovacích spoločnostiach alebo ako poradca v inžinierskych organizácií zaoberajúcich sa projektovaním a hodnotiacich bezpečnostné systémy. Bude úspešne prispievať k vytváraniu bezpečného a zdravého pracovného prostredia.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Dennou formou možno študovať  v Trnave, alebo vo výučbových strediskách Dubnica nad Váhom, Brezno, Levice. Vo výučbových strediskách sa uskutočňuje výučba prvé dva semestre (jeden akademický rok). V ďalšom roku pokračuje výučba v Trnave. Vo vyučovaní sa aplikuje metóda prezenčná a kombinovaná (dištančno-prezenčná), pri ktorej sa nevyžaduje každodenná prítomnosť študenta v priestoroch školy. Kombinovaná metóda sa odporúča uchádzačom, ktorí majú záujem o štúdium popri zamestnaní. 

Prvý stupeň:

 • Bakalárske denné štúdium v trvaní 3 rokov,  končí štátnou skúškou a  absolventom sa udeľuje akademický titul „bakalár" (Bc). Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky  môže absolvent- bakalár  ďalej pokračovať v štúdiu na druhom stupni, alebo odísť z fakulty.
 • V priebehu tretieho ročníka sa môžu študenti prihlasovať na inžinierske študijné programy, ak sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na druhom stupni.

Druhý stupeň:

 • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


Conditions of admission without the entrance exam

na základe výsledkov dosiahnutých počas stredoškolského štúdiaCoordinator for students with specific needs

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.Form of entrance exam

Bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov počas stredoškolského štúdia. Výhodou pre uchádzača je maturitná skúška z profilujúcich predmetov: matematika, fyzika alebo chémia. • Apply the application for study

  01.12.2020 - 31.03.2021

 • Submit additional application form

  15.05.2021 - 31.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Current number of filed applications:
175


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy (paper form)
 • CV (electronic form)
 • doklad o úhrade poplatku za zabezpečenie prijímacieho konania
 • zostava známok alebo vysvedčenia za prvé tri roky strednej školy (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

budú uchádzačovi vygenerované pri založení elektronickej prihlášky

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data