Informatics

Study program: Informatics, Study Branch: Informatics (9.2.1)Prospects of graduates

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia informatiky dokáže vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti jednak z niektorej z teoretických a tiež z niektorej z metodologických oblastí informatiky. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií informatiky.
Absolvent študijného odboru 9.2.1 Informatika (3. stupeň) má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí informatiky na úrovni súčasného stavu svetového výskumu, tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, vie analyzovať a riešiť neštandardné problémy informatického charakteru a riešenia aplikovať v praxi.
Absolvent študijného odboru 9.2.1 Informatika (3. stupeň) získa schopnosť analyzovať neštandardné systémy a problémy z hľadiska súčasného stavu výskumu.
Absolvent študijného odboru 9.2.1 Informatika (3. stupeň) dokáže samostatne vedecky pracovať a viesť odborný a vývojový tím, sleduje najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňa svoje znalosti na úrovni súčasného stavu vo svete.
Doktorandské štúdium v rámci študijného odboru 9.2.1 Informatika (3. stupeň) dáva nielen nevyhnutné znalosti a zručnosti pre vedecké bádanie, ale aj výborné východisko pre uplatnenie v spoločenskej praxi, napr. na úrovni vyššieho riadenia. Absolventi s najvyšším vysokoškolským vzdelaním nachádzajú uplatnenie vo vedecko-výskumných organizáciách, ale sú stále viac žiadaní aj vo väčších firmách, lebo sú schopní analyzovať komplexné problémy a hľadať ich efektívne riešenia. Sú schopní samostatnej vedeckej práce, ale aj efektívne pracovať v tíme.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Conditions for admission to the 3rd degree of study - doctoral study with FEI TU in KOŠICE in 2013/2014 academic year

The condition for admission to the doctoral study is in academic year of 2013/2014 duly completed second degree of higher education study and successful completion of the admission test.

Applications for the doctoral study, within which the applicant states besides the study programme one of the publicised dissertation theses title for the pertinent study programme along with the name of the instructor shall be submitted to the FEI Foreign relations department or possibly sent-in by first class mail.

The dissertation theses titles for the next academic year will be published by the end of  March 2013 on the web: http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/uchadzaci-o-studium/prihlasky-a-rozhodnutia.

Attached to the filled-in application for doctoral study must be:

 • Certified English translation of the Engineer Diploma
 • Certified English translation of list of subjects taken along with their contents, extents and results attained,
 • Certified English translation of the document confirming success in a competition at preferential admission, e.g. a diploma,
 • Brief CV
 • List of published vocational and scientific papers (if applicable)
 • Confirmation on health condition of the applicant (physical fitness).
 • Proof of payment of the admission proceeding fee.


Additional information

a) Deciding on admission is the Dean, based on recommendation of the admission committee.
b) Sent to the admitted students will be a Letter of Admission.
c) Pursuant to provisions of Section 58 of the Act the applicant becomes a student only post enrolment and when met are conditions of enrolment (Details will be set out in the Letter of Admission). Formal enrolment of the applicant is usually held some 2 prior to commencement of the academic year (early September).
d) More details will be made public at www.fei.tuke.sk when necessary and thus kindly keep visiting the site and follow any possibly new requirements.Conditions for international students

Knowledge of English (English language)Coordinator for students with specific needs

lubomir.bena@tuke.skGeneral information on the admission exam

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. -7), je potrebné doručiť na Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium, prípadne poslať poštou.

 K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

1a) overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia,

2b) životopis,

3c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval).

Poštová adresa: Referát pre VV činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

web adresa: www.fei.tuke.skForm of entrance exam

The entrance examination (§57, para.3of the Act) consists of linguistic and technical parts.

Form and general content of the exam are professional content Invitations for admission test. • Apply the application for study

  30.05.2018

 • Performance of the entrance exam

  - 13.06.2018

 • Send certificate to

  18.06.2018

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač už publikoval) (paper form)
 • Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Payment instructions:

 • In Slovakia

Account No.: 7000151433/8180, Constant symbol: 3818, Variable symbol: 777
Address: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

 • From abroad
  1. Account No.: 7000151433/8180
  2. IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433
  3. SWIFT: SUBASKBX
  4. Name of Bank: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
  5. Name of Intermediary Bank: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
  6. Name of Account: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  7. Variable symbol: 777

Addressee: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – alena.pietrikova@tuke.sk
Last update: 11.04.2018 20:51

Draw attention to not topical data