Informačné štúdiá - muzeológia

Študijný program informačné štúdiá muzeológia sa otvára vzhľadom na rastúci význam kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti a potrebu jeho digitalizácie. Svojou štruktúrou spája knižnično-informačné štúdiá a muzeológiu s cieľom, aby znalosti jeho absolventov zahŕňali oba odbory a prepájali ich do funkčného celku zameraného najmä na výskum, ochranu, digitalizáciu a sprístupňovanie hmotného, ale i nehmotného kultúrneho dedičstva zaznamenaného na akomkoľvek médiu. K prieniku informačných štúdií a muzeológie dochádza v oblasti historického výskumu a v oblasti práce s digitálnymi médiami a informačnými technológiami, ktoré predstavujú predpoklad pre kompetentné spravovanie fondov pamäťových inštitúcií (múzeí, galérií, knižníc, archívov, pamiatkového fondu). Štúdium sa orientuje na manažment, vyhľadávanie, analýzu, tvorbu a sprostredkovanie informácií a informačných produktov v kultúrnych a pamäťových inštitúciách, rovnako ako aj na priamu prácu so zbierkovými predmetmi (hmotnej a nehmotnej povahy), ich dokumentáciu, prezentáciu a komunikáciu s verejnosťou.

Zameriava sa na:

 • digitalizáciu a spracovanie kultúrneho dedičstva,
 • výskum, ochranu a sprístupňovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva na akomkoľvek médiu
 • manažment informácií a informačných zdrojov v kultúrnych a pamäťových inštitúciách,
 • vyhľadávanie informácií,
 • tvorbu a distribúciu informačných produktov,
 • historický vývoj médií a nosičov informácií,
 • digitálne kurátorstvo zbierok,
 • analýzu, tvorbu a správu historických databáz a digitálnych knižníc, múzeí a galérií
 • využívanie digitálnych médií, sociálnych sietí, databázových systémov a informačných technológií v historickom výskume,
 • oblasť všeobecnej, teoretickej a aplikovanej muzeológie, muzeografie a monumentológie (pamiatkovej ochrany),
 • spoločenské dejiny, dejiny každodennosti a materiálnej kultúry Slovenska v stredoeurópskom kontexte,
 • základy aplikovaných vied v pamäťových inštitúciách,
 • základy konzervačných prác.

Teoretické poznatky sú kombinované s prednáškami špecialistov z praxe a študenti si ich zdokonaľujú v rámci odbornej praxe a praktických cvičení realizovaných v spolupráci s partnerskými inštitúciami, či formou odborných exkurzií realizovaných doma a v zahraničí. Časť svojho štúdia a praxe môžu absolvovať aj v zahraničí v rámci študentského programu Erasmus+, CEEPUS a iných schém, pretože fakulta má uzavreté množstvo partnerských zmlúv. Absolventi programu si môžu prehlbovať vedomosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu priamo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v jednom zo zvolených odborov.Prospects of graduates

Bakalársky program informačné štúdiá muzeológia jedinečne spája digitálne technológie a médiá s ochranou a sprostredkovaním kultúrneho dedičstva, čo dáva absolventom rôznorodé možnosti uplatnenia na trhu práce v prostredí kultúrnych, pamäťových a informačných inštitúcií vo verejnom aj komerčnom sektore. Naši absolventi budú pracovať napríklad ako:

 • správcovia digitalizovaných zbierok a databáz kultúrnych inštitúcií,
 • projektoví manažéri v informačných inštitúciách,
 • digitálni kurátori,
 • knihovníci špecialisti na historické fondy a zbierky,
 • dokumentaristi, bibliografi a informační špecialisti,
 • informační analytici,
 • tvorcovia informačných a mediálnych produktov,
 • manažéri informačných služieb v pamäťových a kultúrnych inštitúciách,
 • dokumentaristi a kurátori múzejných zbierok,
 • správcovia depozitárov,
 • odborní špecialisti na múzejnú prezentáciu a komunikáciu,
 • odborní špecialisti na ochranu, správu a prezentáciu pamiatkového fondu.

Študenti sú pripravovaní pre najrôznejšie ďalšie pozície informačných špecialistov v privátnom aj verejnom sektore v rámci moderného informačného a kreatívneho priemyslu a znalostnej ekonomiky.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Medziodborový študijný program informačné štúdiá muzeológia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú pozitívny vzťah k histórii, kultúrnemu dedičstvu, kultúrnym a pamäťovým inštitúciám, informačným technológiám či práci s informáciami. Dobrým predpokladom pre štúdium sú solídne znalosti zo stredoškolského učiva z oblasti histórie, náuky o spoločnosti a informatiky.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skGeneral information on the admission exam

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Form of entrance exam

Na študijný program informačné štúdiá - muzeológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. • Apply the application for study

  02.01.2019 - 28.02.2019

 • Performance of the entrance exam

  08.12.2018 - 25.05.2019

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 01.10.2018 21:53

Draw attention to not topical data