Herný dizajn

Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti herného dizajnu a súčasťou sú aj predmety zaoberajúce sa vizuálnymi efektami a tvorbou filmových príbehov. Štúdium je denné a trvá 3 roky. Končí štátnymi skúškami z predmetov Herný dizajn, Tvorba herného prostredia, Dejiny herného dizajnu a obhajobou praktickej záverečnej práce HD. Absolvent získa titul "bakalár" a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.Prospects of graduates

Absolvent ovláda problematiku vzťahu príbehu obrazu a zvuku v hernom priemysle a v ostatných multimédiách a môže sa uplatniť aj v mnohých blízkych príbeh rozprávajúcich audiovizuálnych médiách. Je plne pripravený uplatniť sa v praxi v pozícii autor hry a vizuálnych efektov vo všetkých filmu príbuzných žánroch – v spravodajstve, publicistike, dokumentaristike, reklame, animovanom filme, žánrovom filme, vzdelávacích a náučných žánroch, multimédiách, a je schopný samostatnej asistentskej činnosti v mediálnom priestore. V niektorých prípadoch je možné jeho uplatnenie aj v blízkych televíznych profesiách. Napríklad v profesii réžie, kamery, scenáristky alebo dramaturgie menších internetových štúdií. Okrem postavenia tvorcu môže byť asistentom produkcie HD alebo VFX, supervízorom, dohľadom nad prípravou a realizáciou HD a VFX, tvorcom pracovných postupov HD a VFX, reštaurátorom zdigitalizovaného filmového obrazu, tvorcom farebných korekcií, tvorcom špeciálnych efektov v hernom príbehu, tvorcom fotogrametrickej 3D grafiky, asistentom produkcie v hernom priemysle, tvorcom obsahu multimediálnych aplikácií, producentom hier. Realizuje sa v súkromných herných štúdiách, televíziách, výskumných pracoviskách, reklamných agentúrach, animačných štúdiách... Je mu otvorený priestor internetu, ktorý je skoro bezhraničným prostredím pre jeho uplatnenie. Je pripravený založiť si vlastné postprodukčné štúdio, štúdio tvorby multimédií a zapojiť sa do konkurenčného boja pri realizácii objednávkovej tvorby ako autor alebo spoluautor.

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Herného dizajnu je schopný nadpriemerne komunikovať v anglickom jazyku. Absolvent je pripravený pre profesionálnu dráhu aj v zahraničí.

Po splnení podmienok bakalárskeho štúdia sa môže uchádzať o magisterské štúdium študijných programov FTF VŠMU Bratislava, VŠVU Bratislava ako aj ostatných programov v príbuzných študijných odboroch, predovšetkým zahraničných škôl (napr. v Berlíne v minulosti úspešné zaradenie nášho absolventa, v Škandinávii alebo Veľkej Británii).

Obhajobou praktickej bakalárskej práce a absolvovaním kolokviálnej skúšky študent získava titul Bc.Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia nájdete v prospekte: 

Študijný program: Herný dizajn
Študijný plán:
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 7. 2. 2022 – 8. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8

Prospekt – Herný dizajnAdditional information

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme.Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní. Nezabudnite do prihlášky nahrať všetky povinné prílohy vrátane potvrdenia o platbe: e-prihlaska.vsmu.skConditions for international students

Totožné ako pre domácichConditions of admission without the entrance exam

Všetci uchádzači musia vykonať prijímaciu skúšku v stanovenom termíne.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Prospekt – Herný dizajnForm of entrance exam

Talentová, ústna, písomnáTests

Všeobecno - vzdelávacie • Apply the application for study

  15.10.2021 - 10.12.2021

 • Performance of the entrance exam

  07.02.2022 - 08.02.2022

 • Send certificate to

  02.09.2022

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
8


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku (electronic form)
 • výročné vysvedečenia zo strednej školy (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument). Potvrdenie o platbe pripojte k elektronickej prihláške. 

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Last update: 12.11.2021 17:48

Draw attention to not topical data