Geoprieskum

Študijný program Geoprieskum je zameraný na získanie vedomostí súvisiacich s prieskumom nerastných surovín, environmentálnych záťaží a geohazardov. Študijný program reaguje na zvýšenú potrebu ochrany životného prostredia v rámci realizácie geologicko - prieskumných prác. Hlavným cieľom je osvojenie podstatných faktov, pojmov, princípov a teórií, vzťahujúcich sa ku geologickým prieskumným technológiám, využívaných pri realizácii banského a geologického prieskumu a pri ochrane životného prostredia. Študijný program zabezpečuje získanie manažérskych i praktických schopností a zručností pri navrhovaní a použití konvenčných a moderných metód geoprieskumu a samostatného spracovania výsledkov a organizačného zabezpečenia technického riešenia bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác.Prospects of graduates

Študijný program reaguje a vychádza z požiadaviek praxe, kde sa očakáva od absolventov  študijného  programu  analyzovať  a  syntetizovať  základné  problémy geoprieskumu. Majú  primerané  vedomosti  v oblasti  podnikania,  organizácie a manažmentu bansko - geologických a geologicko - prieskumných prác.
Absolventi  študijného  programu  majú  uplatnenie  v priemysle,  ktorý  využíva potenciál nerastných surovín, v oblasti geologicko - prieskumných prác, environmentálnej  geológie  a  v  stavebníctve.  Predložený  študijný  program priamo reaguje na prax, kde sa vyžaduje od absolventa Bc. štúdia  znalosť, využitie, aplikácia metód geoprieskumu v priemyselných činnostiach.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Podmienky prijatiaNo entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170General information on the admission exam

Podmienky prijatiaForm of entrance exam

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Apply the application for study

    31.03.2020

  • Performance of the entrance exam

    - 19.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Last update: 24.10.2019 15:57

Draw attention to not topical data