Physiotherapy

Poslaním Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR) ako súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) je rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou inštitút prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Inštitút zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je doslova hlad na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí.Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, poradenskej a výchovnej činnosti. Absolventi vykonávajú svoju vysoko profesionálnu činnosť v rámci preventívnej, diagnostickej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v liečebných a kúpeľných zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v rehabilitačných ústavoch, v sanatóriách, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, na pracoviskách so zameraním na liečebnú telesnú výchovu, fyzikálnu terapiu a komplexnú fyzioterapiu, ako aj v súčasnosti stále viac vyhľadávaných moderných rehabilitačno-rekreačných a preventívnych zariadeniach typu wellness / fitness.

Absolventi fyzioterapie môžu pôsobiť aj v iných špecializovaných pracoviskách, ako sú napr. zdravotné a komerčné poisťovne a úrady práce. Okrem toho môžu nájsť svoje uplatnenie aj vo vzdelávacích zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti a mládež, v rekvalifikačných zariadeniach pre zdravotne postihnutých občanov, chránených dielňach, na pracoviskách ergoterapie. Taktiež môžu pôsobiť v spoločenských organizáciách, ktoré majú v svojej náplni resocializáciu zdravotne postihnutých občanov. Uplatnenie nájdu aj v zariadeniach, ktoré vykonávajú výrobu a distribúciu pomôcok pre oblasť fyzioterapie. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru fyzioterapie sú subjekty tretieho sektora, ako sú občianske združenia a nadácie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Profesijne orientovaný bakalársky študijný program

Podmienky prijatia:

-       absolvovanie strednej školy bez obmedzenia

-       absolvovanie maturitnej skúšky,

-       úspešné vykonanie prijímacej skúšky

Prihláška:

Prílohy (kópie musia byť úradne overené):

-       životopis

-       potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-       stredoškolské vysvedčenia (originály alebo overené kópie )

-       maturitné vysvedčenie (originály alebo overené kópie)

-       potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od kompetentného lekára.

 

Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2019/2020, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 14. júna 2020.

 

Uchádzači o študijný odbor fyzioterapia v prihláške si zvolia navyše:

-       jednu z disciplín, z ktorej vykonávajú časť prijímacej skúšky: plávanie, atletika alebo gymnastika. Zvolenú disciplínu je potrebné vpísať do kolónky cudzieho jazyka!

Uchádzač si prinesie podľa zvolenej disciplíny buď plavky a uterák, alebo tenisky a športové oblečenie. Overovanie fyzických schopností uchádzačov je súčasťou prijímacej skúšky s výsledným hodnotením vyhovel, resp. nevyhovel, a bude prebiehať v ten istý deň ako písomné testy. Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav.

Prípravný kurz:

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie bude organizovať prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium pre oba študijné programy v termíne máj/jún 2020. Informácie o konaní prípravného kurzu pre uchádzačov na prijímacie konanie budú včas zverejnené na webovom sídle IFBLR (www.ifblr.ucm.sk).

 

 

 

 

 Additional information

Termín konania Dňa otvorených dverí: marec 2019Conditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Eva Ďurinová

eva.durinova@ucm.skGeneral information on the admission exam

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium oboch študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program a jednu formu štúdia (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Form of entrance exam

Prijímacia skúška:

Fyzioterapia:

-       písomná skúška - test, ktorého obsah zodpovedá úrovni stredoškolského učiva, píšu sa na tabletoch, ktoré poskytne IFBLR.

-          biológia so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka,

 

-       overovanie fyzických schopností (študent si vyberá jednu z disciplín)

-          plávanie (25m voľným štýlom) alebo

-          atletika (člnkový beh)

-          gymnastika (Jacikov test)

Hodnotenie prijímacieho konania:

Fyzioterapia:

-          test z biológie = 50% celkového hodnotenia,

-          profilové predmety = 40% z celkového hodnotenia (biológia),

-          maturitná skúška = 10% celkového hodnotenia,

-          overovanie fyzických schopností = vyhovel / nevyhovel (nemôže byť prijatý).

 

Poznámky k hodnoteniu:

a) Pre prijatie uchádzačov, ktorí vykonali maturitnú skúšku podľa súčasných predpisov, budú smerodajné:

-          známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

-          absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B2, resp. na úrovni B1,absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1–C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

b) Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

-          známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

-          celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok:

Výsledky získaných bodov za prijímaciu skúšku budú zverejnené  na webovom sídle IFBLR UCM:http://ifblr.ucm.sk. • Apply the application for study

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2019 - 28.06.2019

 • Send certificate to

  14.06.2019

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • Zaslanie ústrižku o zaplatení poplatku za PK. (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:    41907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 13.02.2020 12:06

Draw attention to not topical data