Radiologic technology

Charakteristika študijného programu Rádiologická technika

Nosné témy jadra sú viazané na: rádiologicko-klinické jadro, anatomicko-fyzikálne jadro, predklinické a klinické jadro, humanitné jadro a ďalšie témy jadra.

 • všeobecné jadro: psychológia, latinský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, etika, zdravotnícka informatika, základy zdravotníckej legislatívy, telesná výchova,
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro: anatomický a fyziologický prehľad, fyzikálne a technické základy zobrazovacích techník, rádiologická fyzika, molekulárna rádiobiológia, molekulárna biofyzika
 • rádiologicko-klinické jadro: rádioekológia, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením -radiačná ochrana, rádiotoxikológia
 • predklinické a klinické jadro: anatómia a fyziológia, prvá pomoc a ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia
 • všeobecné jadro: základy vedeckej práce, anglický jazyk, nemecký jazyk, zdravotnícky manažment, zdravotnícka informatika, psychoterapia, znaková reč
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro: röntgenová anatómia, topografická anatómia, patologická anatómia, aplikovaná farmakológia
 • rádiologické a rádiologicko-klinické jadro: klinická onkológia, chirurgia, traumatológia, vnútorné a preventívne lekárstvo, ultrazvuková diagnostika, prístroje v rádiodiagnostike, rádioterapii a nukleárnej medicíne, angiografia, intervenčná rádiológia
 • rádiologicko-klinické jadro: klinická neurológia, ortopédia, pediatria a gynekológia, rádiodiagnostika, rádioterapia, klinická nukleárna medicína, klinická prax, rádiologické zobrazovacie metódy: počítačová tomografia, zobrazenia ultrazvukom, magnetická rezonancia, príp. iné druhy zobrazovacích metód (termografia, transcan), klinická nukleárna medicína, rádioterapia
 • záverečná práca – štátna skúška (Bc.)


Prospects of graduates

Absolvent študijného programu Rádiologická technika bude vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci diagnostickej a liečebnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných diagnostických a liečebných zariadeniach, liečebných ústavoch, výskumných ústavoch a iných zdravotníckych inštitúciách s celoslovenskou pôsobnosťou, nevynímajúc pracoviská veterinárnej medicíny. Môže pôsobiť i na špecializovaných pracoviskách ako sú zdravotnícke poisťovne a úrady verejného zdravotníctva. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách a v organizáciách Európskej únie a pod.. Jeho prvoradé uplatnenie by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia, tj. nemocnice, ale pozitívne uplatnenie absolventa môže byť aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach, rovnako sa uplatnia aj vo firmách zaoberajúcich sa výrobou rádiodiagnostických a terapeutických zariadení, sú spôsobilí vykonávať základné servisné výkony na prístrojoch k využívaných k týmto postupomAlways up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Na štúdium fyzioterapie a rádiologickej techniky sa môžu hlásiť absolventi stredných škôl bez obmedzenia, základnou podmienkou prijatia  na štúdium  je maturitná skúška, úspešné vykonanie prijímacej skúšky a iba v študijnom programe fyzioterapia aj overenie fyzických schopností uchádzača o štúdium.

 

Uchádzač na vysokoškolské štúdium bakalárskeho študijného programu fyzioterapia si v prihláške na vysokoškolské štúdium zvolí jeden cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), z ktorého vykoná prijímaciu skúšku a bude v ňom pokračovať v ďalšom štúdiu. Ďalej si v prihláške zvolí jednu z disciplín, z ktorej vykoná časť prijímacej skúšky. Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav.

Uchádzač si prinesie podľa zvolenej disciplíny buď plavky a uterák alebo tenisky a športové oblečenie. Overovanie fyzických schopností uchádzačov je súčasť prijímacej skúšky s výsledným hodnotením vyhovel, resp. nevyhovel a bude prebiehať v ten istý deň ako písomné testy.

 

Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, originály alebo overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2017/2018 potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po maturitnej skúške, najneskôr do 8. júna 2018.

 

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie bude organizovať prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium pre oba študijné programy v termíne jún 2018. Informácie o konaní prípravného kurzu pre uchádzačov na prijímacie konanie budú zverejnené na webovom sídle IFBLR.Additional information

Termín konania Dňa otvorených dverí: marec 2018Conditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

 Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Silvia Horváthová, silvia.horvathova@ucm.skGeneral information on the admission exam

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium oboch študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program a jednu formu štúdia (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Form of entrance exam

Pre prijatie uchádzača, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B2, resp. na úrovni B1,absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety:

Profilové predmety predstavujú 20 % pre študijný program fyzioterapia a 15% pre študijný program rádiologická technika z celkového hodnotenia uchádzača:

fyzioterapia                            -  biológia, chémia, fyzika, cudzí jazyk,

rádiologická technika             -  biológia, fyzika, cudzí jazyk,

 

Maturitná skúška:

Maturitná skúška predstavuje 5 % z celkového hodnotenia uchádzača.

 

Obsah a forma prijímacej skúšky:

 

 1. 1.    Písomná skúška:

 

Študijný program fyzioterapia: obsah testov zodpovedá úrovni stredoškolského učiva. Test z biológie predstavuje 50% a  z cudzieho jazyka  predstavuje 25% z celkového hodnotenia. Profilové predmety, maturitná skúška a písomné testy na prijímacej skúške predstavujú spolu 100%.  

Študijný program rádiologická technika: obsah testov zodpovedá úrovni stredoškolského učiva. Test z biológie predstavuje 60% a  z fyziky  predstavuje 20% z celkového hodnotenia. Profilové predmety, maturitná skúška a písomné testy na prijímacej skúške predstavujú spolu 100%.

 

Písomné testy:

a)      Testy pre fyzioterapiu:          

-          biológia (so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka)                               

-          cudzí jazyk (AJ alebo NJ).     

b)      Testy pre rádiologickú techniku:

-          biológia (so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka)                   

-          fyzika.      

 

 1. 2.    Overovanie fyzických schopností iba v študijnom programe fyzioterapia.

 

Overovanie fyzických schopností pozostáva z plávania, atletických disciplín a gymnastiky.

 

Uchádzač v prihláške na vysokoškolské štúdium bakalárskeho študijného programu fyzioterapia si zvolí jednu z disciplín, z ktorej vykoná časť prijímacej skúšky.

 

Overovanie fyzických schopností uchádzačov je súčasť prijímacej skúšky s výsledným hodnotením vyhovel, resp. nevyhovel a bude prebiehať v ten istý deň ako písomné testy.

 

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok:

Výsledky získaných bodov za prijímaciu skúšku budú zverejnené  na webovom sídle IFBLR UCM:http://ifblr.ucm.sk.Tests

Testy pre rádiologickú techniku:

-          biológia/somatológia,                  

-          fyzika.         • Apply the application for study

  01.12.2017 - 30.04.2018

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2018 - 30.06.2018

 • Send certificate to

  08.06.2018

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
30


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • Zaslanie ústrižku o zaplatení poplatku za PK. (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:    41807

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 22.11.2017 08:04

Draw attention to not topical data