Radiologic technology

Charakteristika študijného programu Rádiologická technika

Nosné témy jadra sú viazané na: rádiologicko-klinické jadro, anatomicko-fyzikálne jadro, predklinické a klinické jadro, humanitné jadro a ďalšie témy jadra.

 • všeobecné jadro: psychológia, latinský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, etika, zdravotnícka informatika, základy zdravotníckej legislatívy, telesná výchova,
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro: anatomický a fyziologický prehľad, fyzikálne a technické základy zobrazovacích techník, rádiologická fyzika, molekulárna rádiobiológia, molekulárna biofyzika
 • rádiologicko-klinické jadro: rádioekológia, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením -radiačná ochrana, rádiotoxikológia
 • predklinické a klinické jadro: anatómia a fyziológia, prvá pomoc a ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia
 • všeobecné jadro: základy vedeckej práce, anglický jazyk, nemecký jazyk, zdravotnícky manažment, zdravotnícka informatika, psychoterapia, znaková reč
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro: röntgenová anatómia, topografická anatómia, patologická anatómia, aplikovaná farmakológia
 • rádiologické a rádiologicko-klinické jadro: klinická onkológia, chirurgia, traumatológia, vnútorné a preventívne lekárstvo, ultrazvuková diagnostika, prístroje v rádiodiagnostike, rádioterapii a nukleárnej medicíne, angiografia, intervenčná rádiológia
 • rádiologicko-klinické jadro: klinická neurológia, ortopédia, pediatria a gynekológia, rádiodiagnostika, rádioterapia, klinická nukleárna medicína, klinická prax, rádiologické zobrazovacie metódy: počítačová tomografia, zobrazenia ultrazvukom, magnetická rezonancia, príp. iné druhy zobrazovacích metód (termografia, transcan), klinická nukleárna medicína, rádioterapia
 • záverečná práca – štátna skúška (Bc.)


Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Rádiologická technika bude vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci diagnostickej a liečebnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných diagnostických a liečebných zariadeniach, liečebných ústavoch, výskumných ústavoch a iných zdravotníckych inštitúciách s celoslovenskou pôsobnosťou, nevynímajúc pracoviská veterinárnej medicíny. Môže pôsobiť i na špecializovaných pracoviskách ako sú zdravotnícke poisťovne a úrady verejného zdravotníctva. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách a v organizáciách Európskej únie a pod.. Jeho prvoradé uplatnenie by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia, tj. nemocnice, ale pozitívne uplatnenie absolventa môže byť aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach, rovnako sa uplatnia aj vo firmách zaoberajúcich sa výrobou rádiodiagnostických a terapeutických zariadení, sú spôsobilí vykonávať základné servisné výkony na prístrojoch k využívaných k týmto postupomVždy aktuálne novinky o vysokej škole University of SS. Cyril and Methodius in Trnava na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Conditions od admission

Pre prijatie uchádzača, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B2, resp. na úrovni B1,absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety:

Profilové predmety predstavujú 20 % pre študijný program fyzioterapia a 15% pre študijný program rádiologická technika z celkového hodnotenia uchádzača:

fyzioterapia                            -  biológia, chémia, fyzika, cudzí jazyk,

rádiologická technika             -  biológia, fyzika, cudzí jazyk.

 

Maturitná skúška:

Maturitná skúška predstavuje 5 % z celkového hodnotenia uchádzača.

Obsah a forma prijímacej skúšky:

 1. Písomná skúška:

Obsah testov zodpovedá úrovni stredoškolského učiva. Test z biológie (pre študijný program fyzioterapia) predstavuje 50% a  (pre študijný program rádiologická technika) predstavuje 25% z celkového hodnotenia, test z fyziky a z cudzieho jazyka  predstavuje 25%.

 

Písomné testy:

a)      Testy pre fyzioterapiu:          

-          biológia/somatológia,                              

-          cudzí jazyk (AJ alebo NJ).     

b)      Testy pre rádiologickú techniku:

-          biológia/somatológia,                  

-          fyzika.        

 

 1. Overovanie fyzických schopností iba v študijnom programe fyzioterapia.

Overovanie fyzických schopností pozostáva z plávania, atletických disciplín a gymnastiky.

 

Uchádzač v prihláške na vysokoškolské štúdium bakalárskeho študijného programu fyzioterapia si zvolí jednu z disciplín, z ktorej vykoná časť prijímacej skúšky. Uchádzač si prinesie podľa zvolenej disciplíny buď plavky a uterák alebo tenisky a športové oblečenie.

Overovanie fyzických schopností uchádzačov je súčasť prijímacej skúšky s výsledným hodnotením vyhovel, resp. nevyhovel a bude prebiehať v ten istý deň ako písomné testy. Kritériá overovania fyzických schopností na štúdium ako súčasť prijímacej skúšky pre bakalársky študijný program fyzioterapia nájdete na webovom sídle IFBLR.

                       

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok:

Výsledky testov (počet získaných bodov za testy) budú zverejnené  na oficiálnej výveske inštitútu a na webovej stránke IFBLR UCM:http://ifblr.ucm.sk.Additional information

Termín konania Dňa otvorených dverí: marec 2017Conditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PaedDr. Silvia Horváthová, silvia.horvathova@ucm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium oboch študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program a jednu formu štúdia (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Tests

Testy pre rádiologickú techniku:

-          biológia/somatológia,                  

-          fyzika.         • Apply the application for study

  01.12.2016 - 30.04.2017

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2017 - 30.06.2017

 • Send certificate to

  09.06.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole University of SS. Cyril and Methodius in Trnava na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Anticipated number of students to be accepted
20


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • Zaslanie ústrižku o zaplatení poplatku za PK. (paper form)


Annual tuition fees
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
electronic Application: 35 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:    40007, pre prihlášku podanú elektronicky - 40008

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole University of SS. Cyril and Methodius in Trnava na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 03.10.2016 09:20

Draw attention to not topical data