Radiologic technology

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Conditions od admission

Pre prijatie uchádzača, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B2, resp. na úrovni B1,absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety:

Profilové predmety predstavujú 15 % z celkového hodnotenia uchádzača:

rádiologická technika                        -  biológia, fyzika, cudzí jazyk.

Obsah a forma prijímacej skúšky:

Písomná skúška: obsah testov zodpovedá úrovni stredoškolského učiva.

Test z biológie predstavuje 50% z celkového hodnotenia

Test z jazyka a fyziky predstavuje 25% z celkového hodnotenia.

V testoch sú 4 možnosti: a, b, c, d.

a)     Testy pre rádiologickú techniku:

biológia/somatológia            

            fyzika                                    

 

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok:

Výsledky testov (počet získaných bodov za testy) budú zverejnené  na oficiálnej výveske inštitútu a na webovej stránke IFBLR UCM:http://ifblr.ucm.sk.Additional information

Termín konania Dňa otvorených dverí: marec 2017Conditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PaedDr. Silvia Horváthová, silvia.horvathova@ucm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na štúdium rádiologickej techniky sa môžu hlásiť absolventi stredných škôl bez obmedzenia, základnou podmienkou prijatia  na štúdium je maturitná skúška a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

 

Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav na výkon štúdia.

 

Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, originály alebo overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2016/2017 potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po maturitnej skúške, najneskôr do 09. júna 2017.

Uchádzač si v prihláške na vysokoškolské štúdium zvolí jeden cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), z ktorého vykoná prijímaciu skúšku a bude v ňom pokračovať v ďalšom štúdiu.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

IFBLR bude organizovať prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium pre oba študijné programy v termíne jún 2017. Informácie o konaní prípravného kurzu pre uchádzačov na prijímacie konanie budú zverejnené na webovom sídle ifblr.

 Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium oboch študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program a jednu formu štúdia (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Tests

Rádiologická technika:

Vyhodnotenie prijímacieho konania:

- test z biológie 

- test z fyziky                                                            

- stredoškolské výsledky v profilových predmetoch a na maturite

 

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok:

Výsledky testov (počet získaných bodov za testy) budú zverejnené  na oficiálnej výveske inštitútu pri vchode do budovy, ako aj na webovej stránke IFBLR UCM:http://ifblr.ucm.sk. • Apply the application for study

  01.12.2016 - 30.04.2017

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2017 - 30.06.2017

 • Send certificate to

  09.06.2017

Anticipated number of students to be accepted
20


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • Zaslanie ústrižku o zaplatení poplatku za PK. (paper form)


Annual tuition fees
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
electronic Application: 35 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:    40007, pre prihlášku podanú elektronicky - 40008

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Detail študijného programu

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 21.09.2016 08:42

Draw attention to not topical data