Physiotherapy

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia je zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu.Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.  Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Kritériá prijatia pre dennú a externú formu štúdia:

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);
 • zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania;
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
 • prijímacia skúška: úspešné absolvovanie testu z biológie v rozsahu stredoškolského učiva (minimálne 40 bodov) a overovanie fyzických schopností, ktoré pozostáva z plávania, atletických disciplín, gymnastiky (neúčasť na overovaní fyzických schopností vo všetkých disciplínach je posudzovaná ako nesplnenie podmienok prijímacieho konania);
 • prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.

 

Test je zameraný na biológiu v rozsahu stredoškolského učiva. V teste je 50 otázok, jedna odpoveď je správna, za každú správnu odpoveď získa uchádzač 2 body, za celý test môže získať maximálne 100 bodov. Za overovanie fyzických schopností na štúdium uchádzač môže získať po 10 bodov za každú disciplínu, spolu môže získať maximálne 40 bodov.

 

Overovanie fyzických schopností na štúdium:

 

1. Gymnastika: 

Cvičí sa na 12-metrovom gymnastickom páse alebo páse vytvorenom zo žineniek. Uchádzač je povinný zostaviť si a správne zacvičiť gymnastickú zostavu z nižšie uvedených prvkov. Prvkov musí byť v zostave minimálne 5. Gymnastické prvky: váha predklonmo, obraty, výpon na špičkách, kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ vpred do roznoženia, kotúľ vzad do roznoženia, stoj na lopatkách, stoj na hlave, stoj na rukách, premet bokom, dva premety bokom vo väzbe, premet vpred, premet vzad, salto vpred, salto vzad.

(Príklad gymnastickej zostavy: váha predklonmo, stoj spojný, kotúľ vpred, skok s obratom o 180° a pažami čelné kruhy von, stoj spojný, výpon na špičkách, spádom vzad stoj na lopatkách.)

 

Bodovanie:    

za každý správne zacvičený prvok uchádzač získa 2 body

maximálny počet bodov – 10

 

2. Plávanie: 

Uchádzač je povinný preplávať ľubovoľným plaveckým spôsobom vzdialenosť 50 metrov.

Bodovanie:     maximálny počet bodov 10 (Tab. 1)

 

Tab. 1 Plávanie

Body

Výkon v min.

1:46 a viac

1:45 – 1:41

1:40 – 1:36

1:35 – 1:31

1:30 – 1:26

1:25 – 1:21

1:20 – 1:16

1:15 – 1:11

1:10 – 1:06

1:05 – 1:01

10 1:00 a menej

 

3. Atletika:

3.1     4x10-metrový člnkový beh: Stanovený 10-metrový úsek je vyznačený na obidvoch stranách kužeľmi. Cvičenec z polovysokého štartu (obe nohy sú za štartovacou čiarou a bez použitia bloku) beží čo najrýchlejšie od jedného kužeľa k druhému. Body sa získavajú za čas s presnosťou na desatiny sekundy. Opakovaný štart pri nevydarenom štarte alebo neobehnutí kužeľa nie je povolený. Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 15 sekúnd.

Bodovanie:      maximálny počet bodov 10 (Tab. 2)

 

3.2     10x10-metrový člnkový beh: Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 40 sekúnd.

Bodovanie:      maximálny počet bodov 10 (Tab. 3)

 

Tab. 2 4x10-metrový člnkový beh

Body

Výkon v sec.

15,01 a viac

15,0 – 14,8

14,7 – 14,5

14,4 – 14,2

14,1 – 13,9

13,8 – 13,6

13,5 – 13,3

13,2 – 13,0

12,9 – 12,7

12,6 – 12,4

10 12,3 a menej

 

Tab. 3 10x10-metrový člnkový beh

Body

Výkon v sec.

41 a viac

40 – 39

38 – 37

36 – 35

34 – 33

32 – 31

30 – 29

28 – 27

26 – 25

24 – 23

10 22 a menejAdditional information

Školné za externú formu štúdia na akademický rok 2020/2021 - 450 EUR

 

Odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky pre dennú a externú formu štúdia:

UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá, časť 6 – Biológia človeka, evolúcia a vznik života na zemi. Bratislava: EXPOL Pedagogika, 2010. 104 s. ISBN 978-80-8091-217-8.

2. kolo prijímacieho konania sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačov

 

Náhradný termín prijímacej skúšky: 23.jún 2020

(O náhradný termín prijímacej skúšky môže uchádzač požiadať písomne zo zdravotných, osobných a iných dôvodov. Tento termín je určený iba pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku v riadnom termíne, t.j. do 30.apríla 2020, nemohli sa dostaviť na prijímaciu skúšku v dňoch 15. – 16.júna 2020 a písomne o náhradný termín požiadali).

Kontakt:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Študentská 2, 911 50  Trenčín

 www.fz.tnuni.sk

 

Študijné oddelenie:

Ing. Renáta Vlčková

Tel.: 032/74 00 610

E-mail: renata.vlckova@tnuni.skConditions for international students

Information for applicants from abroad for A FIRST-DEGREE (BACHELOR) UNDERGRADUATE study

 

The recognition of Educational Document, which is a certificate of school leaving examination and a certificate of final examination issued by a school established by another state in the territory of the Slovak Republic with the consent of a representative office of another state or a recognized secondary school in another Member State or in a third state for the purpose of continuing the study is decided on by the District Office of Trenčín after comparing the content and extent of an applicant's education with the content and extent of the education required by the National Educational Programme in the Slovak Republic.

1. Applicants from the Czech Republic study under the same conditions as applicants from the Slovak Republic

2. Applicants with whom the Slovak Republic has concluded the contract on the mutual recognition of educational document

Pursuant to § 39 of Act no. 422/2015 Coll. on the Recognition of Educational Documents and on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Laws (hereinafter referred to as "the Act"), the proof of education pursuant to § 36 segment (1) of the Act issued by a recognized educational institution of a Member State or of the third country with which an international agreement on mutual recognition of educational documents has been concluded (Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine) with which the Slovak Republic is bound, has been recognized automatically as an equivalent document for the purposes of further studies.

Applicant submits a written request on the recognition of education document at the District Office in Trenčín, that must contain the following:

 • First name and surname of an applicant;
 • Address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • Subject of request;
 • Name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • Year confirming the end of applicant’s study;
 • Applicant’s signature.

Annex to the request:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Document on the payment of administrative fee.

In the case of the recognition of a certificate of education of an underage persons, the application should be submitted by their legal representatives. The applicant is required to produce a certified translation of the documents into the Slovak language.

 

3. Applicants from another Member State or a third country

 

Applicant submits a written request on the recognition of education document at the District Office in Trenčín, that must contain the following:

 • First name and surname of an applicant;
 • Address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • Subject of request;
 • Name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • Year confirming the end of applicant’s study;
 • Applicant’s signature.

Annex to the request:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Statement of completed subjects and completed exams;
 • The confirmation of officially recognised secondary school within the scope of practical lessons in the case of secondary vocational education or  general secondary vocational education;
 • Document on the payment of administrative fee (stamp in a value of 6.50 € - undamaged and unglued).
 • Verification of authenticity of signatures and stamp of university on the education documents by an authorized authority of a member state or third state, if an international agreement does not determine it;

 

In the case of the recognition of a certificate of education of an underage persons, the application should be submitted by their legal representatives. The applicant is required to produce a certified translation of the documents into the Slovak language.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Kamila Jurdíková - odborná asistentka na katedre ošetrovateľstva

Kontakt: kamila.jurdikova@tnuni.sk ; telefón: 032/7400607General information on the admission exam

Potrebné doklady na prijatie:

 • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;
 • notárom alebo matrikou overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník) – v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške;
 • notárom alebo matrikou overená kópia maturitného vysvedčenia,
 • uchádzači, maturujúci v školskom roku 2019/2020, dodajú notárom alebo matrikou overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie FZ TnUAD najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na úhradu nebude akceptovaný. Bez dokladu o zaplatení poplatku nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia;
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky).


Form of entrance exam

- písomný test z biológie v rozsahu stredoškolského učiva (minimálne 40 bodov);

- overovanie fyzických schopnostíTests

Písomný test

Test je zameraný na biológiu v rozsahu stredoškolského učiva. V teste je 50 otázok, jedna odpoveď je správna, za každú správnu odpoveď získa uchádzač 2 body, za celý test môže získať maximálne 100 bodov. Za overovanie fyzických schopností na štúdium uchádzač môže získať maximálne 40 bodov.

 

Overovanie fyzických schopností na štúdium:

 

1. Gymnastika: 

Cvičí sa na 12-metrovom gymnastickom páse alebo páse vytvorenom zo žineniek. Uchádzač je povinný zostaviť si a správne zacvičiť gymnastickú zostavu z nižšie uvedených prvkov. Prvkov musí byť v zostave minimálne 5. Gymnastické prvky: váha predklonmo, obraty, výpon na špičkách, kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ vpred do roznoženia, kotúľ vzad do roznoženia, stoj na lopatkách, stoj na hlave, stoj na rukách, premet bokom, dva premety bokom vo väzbe, premet vpred, premet vzad, salto vpred, salto vzad.

(Príklad gymnastickej zostavy: váha predklonmo, stoj spojný, kotúľ vpred, skok s obratom o 180° a pažami čelné kruhy von, stoj spojný, výpon na špičkách, spádom vzad stoj na lopatkách.)

 

Bodovanie:    

za každý správne zacvičený prvok uchádzač získa 2 body

maximálny počet bodov – 10

 

2. Plávanie: 

Uchádzač je povinný preplávať ľubovoľným plaveckým spôsobom vzdialenosť 50 metrov.

Bodovanie:     maximálny počet bodov 10 (Tab. 1)

 

Tab. 1 Plávanie

Body

Výkon v min.

1:46 a viac

1:45 – 1:41

1:40 – 1:36

1:35 – 1:31

1:30 – 1:26

1:25 – 1:21

1:20 – 1:16

1:15 – 1:11

1:10 – 1:06

1:05 – 1:01

10 1:00 a menej

 

3. Atletika:

3.1     4x10-metrový člnkový beh: Stanovený 10-metrový úsek je vyznačený na obidvoch stranách kužeľmi. Cvičenec z polovysokého štartu (obe nohy sú za štartovacou čiarou a bez použitia bloku) beží čo najrýchlejšie od jedného kužeľa k druhému. Body sa získavajú za čas s presnosťou na desatiny sekundy. Opakovaný štart pri nevydarenom štarte alebo neobehnutí kužeľa nie je povolený. Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 15 sekúnd.

Bodovanie:      maximálny počet bodov 10 (Tab. 2)

 

3.2     10x10-metrový člnkový beh: Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 40 sekúnd.

Bodovanie:      maximálny počet bodov 10 (Tab. 3)

 

Tab. 2 4x10-metrový člnkový beh

Body

Výkon v sec.

15,01 a viac

15,0 – 14,8

14,7 – 14,5

14,4 – 14,2

14,1 – 13,9

13,8 – 13,6

13,5 – 13,3

13,2 – 13,0

12,9 – 12,7

12,6 – 12,4

10 12,3 a menej

 

Tab. 3 10x10-metrový člnkový beh

Body

Výkon v sec.

41 a viac

40 – 39

38 – 37

36 – 35

34 – 33

32 – 31

30 – 29

28 – 27

26 – 25

24 – 23

10 22 a menej • Open day

  20.02.2020

 • Apply the application for study

  23.09.2019 - 30.04.2020

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2020 - 16.06.2020

 • Send certificate to

  15.06.2020

 • Submit additional application form

  22.07.2020

 • Performance of the additional entrance exam

  26.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
25


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 450 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 550 €

The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home, vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.


Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renata Vlčková – vlckova@tnuni.sk
Last update: 18.09.2019 13:21

Draw attention to not topical data