Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Absolvent druhého stupňa  je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať odborné činnosti v technickej praxi alebo vo výskumnej praxi vďaka primeranej teoretickej príprave a praktickým skúsenostiam. Získa rozšírené znalosti v oblasti fyzikálnych procesov a metód používaných na analýzu štruktúr a vyšetrovanie mechanických, tepelných, elektrických, magnetických a optických vlastností materiálov. Absolvent bude schopný chápať a formulovať tvorivým spôsobom problémy svojho odboru a prenášať nové fyzikálne poznatky do praxe. Ďalej získa praktické skúsenosti z programového vybavenia a aplikácií informačných technológií. Získa tiež kvalifikované predpoklady pre samostatnú tvorivú inžiniersku činnosť a je schopný vystupovať ako manažér projektov. Absolvent nájde uplatnenie v oblastiach, kde sa vyžaduje znalosť diagnostického potenciálu metodík analýz rôznych materiálnych objektov a v nich prebiehajúcich procesov. Ďalej získa rozšírené poznatky o spracovaní experimentálnych údajov a ich modelovaní. Bude schopný sám zostaviť projekt experimentálneho zariadenia na štúdium fyzikálnych vlastností materiálov.Prospects of graduates

Absolvent nájde uplatnenie vo výrobnej sfére, v oblasti spoľahlivosti výrobkov a riadení výrobných procesov. V nevýrobnej sfére nájde uplatnenie na vývojových pracoviskách, diagnostických a testovacích centrách, technologických prevádzkach, na biologických, biomedicínskych pracoviskách, v oblasti životného prostredia, v kozmickom výskume a jeho aplikáciách a ako technik pri experimentálnych zariadeniach. Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy:

 

Podmienkou na prijatie je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom alebo príbuznom študijnom programe.  V prípade, že počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom počas bakalárskeho štúdia a štátnej skúšky.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    30.04.2021

  • Submit additional application form

    01.06.2021 - 13.08.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
  • CV (electronic form)
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • kopia dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie: ● papierová (tlačená) prihláška: 30 €

                                                                       ● elektronická prihláška: 20 €

Banka:   Štátna pokladnica

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0007 8256

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol:   103003

Konštantný symbol: 0308

Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na uvedený účet. Originál poštovej poukážky, alebo vytlačený prevodný príkaz na úhradu nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade prihláška nebude akceptovaná. Pri podaní elektronickej prihlášky je potrebné poslať aj vytlačenú prihlášku s príslušnými dokladmi na adresu fakulty (viď hlavička).

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Last update: 02.06.2021 06:31

Draw attention to not topical data