Logopedics

Deň otvorených dverí sa bude konať 22. januára 2022.Prospects of graduates

Fakulta pripravuje odborníkov pre oblasť predškolskej výchovy, pre I. stupeň ZŠ (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) a učiteľov akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov na základných školách, základných umeleckých školách a na stredných školách. Ako jedna z mála fakúlt v SR vytvára výchovno-vzdelávaciu bázu pre celú oblasť špeciálnej pedagogiky, ktorá umožňuje zabezpečiť prípravu učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho fakulta vychováva odborníkov v oblasti cudzích jazykov a kultúr. V oblasti logopédie sú absolventi spôsobilí vykonávať profesiu logopéda v rezorte zdravotníctva, školstva a v rezorte práce a sociálnych vecí ako aj v neštátnych zariadeniach. V oblasti liečebnej pedagogiky fakulta pripravuje odborníkov na vykonávanie liečebnopedagogickej odbornej činnosti v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. Absolventi štúdia sociálnej pedagogiky získavajú odbornú spôsobilosť ako sociálni pedagógovia, pestúni, výchovní pracovníci aj ako pracovníci štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o dieťa a mládež. Katedra sociálnej práce vychováva odborníkov – sociálnych pracovníkov pre rôzne oblasti sociálnej práce.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Riadne ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Úspešné absolvovanie talentovej a písomnej prijímacej skúšky.Additional information

Možnosti ubytovania Základnými kritériami pre poskytnutie ubytovania v študentských domovoch sú študijné výsledky, časová dostupnosť miesta trvalého bydliska od Bratislavy, sociálna situácia študenta. Študenti so zdravotným postihnutím sú uprednostňovaní.Conditions for international students

Kritériá a termíny prijímacích skúšok na PdF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR. Zároveň sú zahraniční uchádzači, ktorí nadobudnú stredoškolské vzdelanie na zahraničnej strednej škole povinní predložiť úradne overený preklad maturitného vysvedčenia a doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydáva príslušný Okresný úrad – Odbor školstva. V prípade rozdielnej klasifikačnej stupnice je uchádzač povinný doručiť aj ekvivalenciu známok maturitného vysvedčenia (vydáva MŠVV a Š SR). 

Pokiaľ zahraničný uchádzač v rámci maturity neabsolvuje skúšku zo slovenského jazyka je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2 podľa ESFR formou štandardizovaného certifikátu/štátnej skúšky.  Akceptujeme iba úradne overené kópie dokladov.Coordinator for students with specific needs

Upozorňujeme uchádzačov so zdravotným postihnutím, aby v súlade so smernicou rektora UK, vnútorný predpis č. 23/2014 v predstihu kontaktovali koordinátorov pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi (alebo poslali požiadavku na vytvorenie podmienok na prijímacie skúšky spolu s prihláškou), čím vznikne dostatočný priestor na ich  prípravu.

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., tel.: 02/9015 9128

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/9015 9123

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

 

Študenti  s poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.skGeneral information on the admission exam

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu. Uchádzač si môže podať  prihlášku  na max. dva Bc. študijné programy.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva výlučne elektronicky cez akademický informačný systém AIS2 najneskôr do 31. marca 2022. Prihlášku a podrobný popis nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Povinnou prílohou prihlášky je doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Prihlášku nie je potrebné zasielať poštou

Podrobné informácie o obsahovej náplni prijímacích skúšok k jednotlivým študijným programom sú zverejnené na internetovej stránke fakulty http://www.fedu.uniba.skForm of entrance exam

Prijímacia skúška bude pozostávať z:

talentovej skúšky (termín: 9. - 13. mája 2022)

zameranej na  komunikačnú spôsobilosť (úroveň artikulácie, plynulosť reči, kvalita hlasu, motorika artikulačných orgánov, pohotovosť vo vyjadrovaní). Základné predpoklady pre vykonávanie profesie logopéd budú posúdené komisiou odborníkov na jednotlivé oblasti.

písomnej skúšky (termín: 6. - 10. júna 2022)

 • z biológie v rozsahu učiva pre gymnáziá so zameraním predovšetkým na biológiu človeka
 • testu všeobecnej informovanosti
 • skúšky jazykového citu (diktát, slovný a vetný rozbor, doplňovanie viet, verbálny test)
 • prekladu z anglického alebo nemeckého jazyka

Poznámka: Uchádzači o štúdium študijného programu logopédia budú pozvaní na písomnú prijímaciu skúšku v riadnom termíne od  6. – 10. júna 2022 len na základe úspešného vykonania talentových prijímacích skúšok.

Fakulta berie do úvahy aj priemer známok na maturitnej skúške. Zisťuje všeobecnú pripravenosť uchádzača zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia a pri bodovom hodnotení berie do úvahy všetky klasifikované predmety maturitnej skúšky rovnocenne. Váha prijímacej skúšky tvorí min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho konania.

Uchádzači doručia notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie PdF UK ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 15. júna 2022. Rozhodujúci je termín doručenia dokladu  a nie termín podania na pošte.

Literatúra:

Biológia pre gymnáziá

NOS (Náuka o spoločnosti)  pre gymnáziá

So sebou si prineste zoznam prečítanej literatúry, dotýkajúcej sa zvoleného študijného programu, ktorý  predložíte skúšobnej komisii na talentovej skúške. • Apply the application for study

  01.01.2022 - 31.03.2022

 • Performance of the entrance exam

  09.05.2022 - 13.05.2022

 • Send certificate to

  15.06.2022

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie:

50  EUR za jednu  prihlášku

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20222023

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. – hamranova@fedu.uniba.sk
Last update: 14.09.2021 10:45

Draw attention to not topical data