Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - English language and culture
 • Filozofická fakulta - grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - latinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Slovak language and culture

Francúzsky jazyk je v politickom, hospodárskom a kultúrnom medzinárodnom priestore jedným z troch najrozšírenejších oficiálnych rokovacích a pracovných jazykov. V celosvetovom meradle je podľa počtu hovoriacich piatou najrozšírenejšou rečou.

Dôkladná znalosť cudzích jazykov otvára ľuďom nové obzory a možnosť pochopiť svet a dianie v ňom z odlišného zorného uhla, než dovoľuje materinský jazyk, a v komunikácii s ľuďmi z rôznych kultúrnych oblastí. Znalosť francúzštiny umožňuje  autentické poznanie Francúzska, ktoré z historického, civilizačného a kultúrneho hľadiska ovplyvňovalo podobu európskych a svetových dejín, a stále si svoj vplyv udržiava.

Ovládanie francúzštiny umožňuje bežnú a profesionálnu komunikáciu v rámci frankofónnych krajín (102 štátov, ktoré eviduje Medzinárodná organizácia frankofónie) na štyroch kontinentoch, prístup k ich   kultúrnemu a literárnemu dedičstvu, kultúrnu a odbornú výmenu v širšim medzinárodnom priestore a prístup k odbornej literatúre a výsledkom vedeckého výskumu v mnohých oblastiach.

Ponúkaný študijný program pripravuje študentov primárne na povolanie prekladateľ a tlmočník z francúzskeho jazyka do slovenčiny. Toto povolanie si vyžaduje komplexné jazykové a odborné znalosti, a neskôr tiež  celoživotné vzdelávanie nevyhnutné na udržiavanie dobrej vzdelanostnej kondície prekladateľov a tlmočníkov.

Úspešné absolvovanie štúdia magisterského stupňa umožňuje prístup k ďalšiemu špecializovanému vzdelávaniu v akademických aj v mimo akademických ustanovizniach, ktoré výrazne zvyšuje predpoklady na úspešné absolvovanie konkurzov do prekladateľských a tlmočníckych štruktúr EÚ,  a na pôsobenie v domácich aj európskych organizáciách, ktoré takéto vzdelanie vyžadujú.

Špecializovaný vysokoškolský diplom sa vyžaduje aj v prípade záujmu o vykonávanie tohto povolania na individuálnej báze.  Prekladateľské a tlmočnícke služby sú v zozname viazaných živností MV SR, pre ktoré sa vyžaduje príslušný vysokoškolský diplom v rámci preukázania odbornej spôsobilosti vykonávať povolanie.

Organizácia štúdia: Študijný program francúzsky jazyk a kultúra sa študuje vždy v kombinácii s iným jazykom, ponúkaným v príslušnom akademickom roku.  Súčasťou štúdia je súbor predmetov spoločného základu, ktorý slúži na prípravu prekladateľov a tlmočníkov v oblasti materinského jazyka a v oblasti špecializovaných predmetov nevyhnutných pre zvládnutie povolania prekladateľ a tlmočník.

Ponúkaný program je možné študovať v troch stupňoch : 1. bakalársky stupeň, 2. magisterský stupeň, 3. stupeň doktorandského štúdia. Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií a prekladateľských či tlmočníckych zručností a techník.  Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienkou na zápis na magisterský stupeň štúdia. Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia absolvovať 2 semestre v rámci študentskej mobility Erasmus+  na niektorej z našich 7 partnerských univerzít.

Obsah štúdia: Skladba ponúkaných predmetov umožňuje študentom bakalárskeho stupňa francúzsky jazyk a kultúra v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo pripraviť sa na používanie francúzštiny v prostredí, kde sa kladie dôraz na praktické ovládanie jazyka a využívanie špeciálnych techník komunikácie (odborný a umelecký preklad, konzekutívne tlmočenie, okrúhle stoly, konferencie, práca s elektronickými médiami). Cieľom štúdia je ovládať francúzštinu v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe, zákonitosti študovaného i materinského jazyka na gramatickej, lexikálnej a štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu i lexikografickej praxe, čo  budú môcť prekladatelia a tlmočníci využívať pre svoje profesionálne potreby.  Komunikačné a prekladateľské zručnosti si študenti osvojujú na báze administratívnych, publicistických, ekonomicko-právnych, ale aj spoločenskovedných a literárnych textov. V súlade s týmto si osvojujú aj vedomosti z oblasti porovnávacej jazykovedy, teórie tlmočenia, odborného i umeleckého prekladu, z dejín a civilizácie Francúzska a z francúzskej literatúry. V magisterskom štúdiu umožňuje skladba povinne voliteľných predmetov orientovať sa viac na preklad alebo na tlmočenie. Po absolvovaní magisterského stupňa (alebo v poslednom ročníku) si záujemcovia môžu doplniť vzdelanie o pedagogické minimum.

Študijný program Francúzsky jazyk a kultúra zabezpečujú interní pedagógovia z Katedry romanistiky FiF UK v Bratislave, ktorí sú špecialisti v oblasti francúzskeho jazyka, literatúry a civilizácie. Pôsobia aj ako aktívni prekladatelia (umeleckej a odbornej literatúry), či ako tlmočníci v európskych štruktúrach.Prospects of graduates

Privilegovanými oblasťami uplatnenia absolventov tohto štúdia sú: práca vo vydavateľstvách,  v médiách, v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére, v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v diplomacii, v európskych inštitúciách. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori. Majú tiež možnosť rozhodnúť sa pre povolanie registrovaného prekladateľa (umelecký prekladateľ alebo odborný prekladateľ), resp. tlmočníka. Po absolvovaní pedagogického minima môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Od uchádzačov o štúdium v programe Francúzsky jazyk a kultúra očakávame najmä aktívny záujem a záľubu v štúdiu cudzích jazykov, vzťah k jazykovej a kultúrnej oblasti Francúzska a frankofónnych krajín, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľu systematicky pracovať na svojom vzdelaní.

Pre úspešné zvládnutie začiatku štúdia  je potrebná znalosť francúzštiny na úrovni B2 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti - CEFR) a stredoškolské vedomosti v oblasti francúzskej literatúry a civilizácie. Výučba prebieha vo francúzštine, resp. vyučovanie niektorých predmetov sa uskutočňuje vo francúzštine aj v slovenčine.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skGeneral information on the admission exam

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Form of entrance exam

Na študijný program francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. • Apply the application for study

  02.01.2019 - 28.02.2019

 • Performance of the entrance exam

  08.12.2018 - 25.05.2019

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 01.10.2018 21:53

Draw attention to not topical data