Finančné trhy a investovanie

Absolvent inžinierskeho študijného programu finančné trhy a investovanie je odborníkom, ktorý má vedomosti a zručnosti vo vzťahu k fungovaniu finančných trhov a manažmentu finančných inštitúcií so zameraním na riadenie aktív a manažment rizík. Je kvalifikovaným odborníkom vybaveným teoretickými poznatkami a metodologickými vedomosťami, technickými a praktickými zručnosťami v oblasti investovania na finančných trhoch a medzinárodných financií. Je schopný samostatne, kreatívne a iniciatívne riešiť otázky finančných trhov, systematizovať, analyzovať, kvalifikovane rozhodovať a formulovať odporúčania o metodických, praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov na jednotlivých finančných trhoch. Predmety študijného programu rozvíjajú okrem vedomostnej bázy aj kritické myslenie a mäkké zručnosti. Absolvent študijného programu sa vyznačuje inovatívnym a tvorivým myslením a je pripravený vytvárať a viesť pracovné tímy ako aj hodnotiť dosahovanie výkonnostných ukazovateľov riadených tímov. Má predpoklady realizovať strategické rozhodnutia a niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce i práce riadeného tímu. Dokáže efektívne písomne i verbálne odborne komunikovať a prezentovať výsledky  a na profesionálnej úrovni a je uplatniteľný aj v medzinárodnom prostredí. Vo svojej práci vie uplatniť pokročilé vedomosti a IT zručnosti pre zber a vyhodnotenie relevantných dát s akcentom na vyvodenie originálnych a kreatívnych riešení manažérskych problémov. Vníma potrebu aplikovania morálnych a etických princípov vo svojej práci. Je uplatniteľný na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania v medzinárodných inštitúciách, bankách, poisťovniach, správcovských spoločnostiach, brokerských firmách, centrálnych bankách, analytických útvaroch rôznych inštitúcií ako aj v ďalších podnikateľských subjektoch s medzinárodnými finančnými aktivitami. Spoločenským prínosom absolventa študijného programu je pridaná hodnota v oblasti zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti. Absolvent študijného programu si je vedomý potreby kontinuálne sa vzdelávať a zároveň môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe. Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na 2. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfConditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk General information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Apply the application for study

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Performance of the entrance exam

    01.05.2024 - 02.07.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

 

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Textova sprava. EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

 

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Last update: 27.11.2023 10:21

Draw attention to not topical data