Financie

Absolventi programu „Financie“ na treťom stupni ako najvyššom stupni vysokoškolského štúdia sú pripravení najnovšími modernými vedeckými metódami a prístupmi skúmať celé spektrum v súčasnosti aktuálnych teoretických a praktických problémov z oblasti širšie chápaných  financií. Absolventa profilujú  pokročilé a špecializované  znalosti z teórie  financií, bankovníctva a poisťovníctva. Ovláda zložité kvantitatívne metódy, modelové  simulácie a metodológie, ktoré  umožňujú  tvorivo posudzovať základné hospodárske a finančné súvislosti. Po absolvovaní programu budú  absolventi schopní samostatne  formulovať a hľadať riešenia vedeckých a  výskumných otázok/hypotéz v podoblastiach financií, bankovníctva a poisťovníctva. Doprofilovanie absolventov tvorí poznanie makroekonomických, svetových, európskych  a politických súvislostí.  Doktorandi získajú schopnosť  kriticky  myslieť,  samostatne navrhovať riešenia komplexných a aj interdisciplinárnych problémov a pracovať ako členovia výskumného tímu. Rovnako tiež vedia analyzovať, kvalifikovane vyhodnocovať aj zložité praktické a koncepčné  otázky, navrhovať vhodné postupy a riešenia v rámci inštitúcií a procesov vo verejnom a podnikovom sektore, v bankovníctve, vo verejných financiách, daniach na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania, a to aj v medzinárodnom rozsahu.  V rámci schémy cotutelle s Macquarie University  Sydney majú študenti možnosť doplniť si svoj profil, doplniť si znalosti a medzinárodné skúsenosti     absolvovaním dvojitého diplomu PhD s touto renomovanou univerzitou  v Austrálii.  Rovnako majú možnosť absolvovať stáže v OECD,  využívať  Laboratórium pre finančné analýzy (zriadené v rámci projektu Excelentnosti)  a Laboratórium experimentálnej ekonómie   Absolventi sa svojim profilom  môžu  uplatniť ako špičkoví analytici a špecialisti v  štátnej správe, finančných a nefinančných inštitúciách a tiež aj ako vysokoškolskí učitelia,  vo vedeckom výskume ako výskumní a vedeckí pracovníci. Uplatnenie vďaka ich vedeckej a metodologickej výbave  môžu nájsť  v rôznych medzinárodných a národných inštitúciách, najmä finančného,  peňažného  a poistného zamerania.    Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na 3. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 3. stupeň sú zverejnené na stránke

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdfConditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk General information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 3. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: 

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

Informácie o forme prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: 

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdf  • Apply the application for study

    09.04.2023 - 15.06.2023

  • Performance of the entrance exam

    30.06.2023 - 30.06.2023

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €


The fee for admission procedure
application form: 32 €
E-application form: 32 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke 

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdf

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Last update: 28.03.2023 09:22

Draw attention to not topical data