Financie, bankovníctvo a investovanie

Absolvent druhého stupňa študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie na EkF TUKE má komplexné znalosti problematiky financií, bankovníctva, investovania a poisťovníctva, ovláda metódy kvantifikácie, modelovej simulácie a verifikácie umožňujúce tvorivo posudzovať základné hospodárske a finančné súvislosti ekonomiky krajín, sektorov a podnikov, konať a rozhodovať na základe poznania širokých socio-ekonomických súvislostí.  Tým majú absolventi široké uplatnenie v podnikovom sektore,  verejnom i súkromnom,  v daňových inštitúciách, príp. ako daňoví poradcovia, v ekonomických a výskumných sekciách centrálnych bánk a  obchodných bánk, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných inštitúciách a v orgánoch štátnej správy na všetkých úrovniach.

Vo všeobecnosti absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, II. stupeň:

 • dokáže riešiť problémy pri teoretickom výskume, formulovať závery analýz a prezentovať využiteľnosť týchto výsledkov v praxi,
 • tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení problémov v komerčnej praxi,
 • rozumie vplyvu a potenciálu inovatívnych služieb a e-zručností digitálnej spoločnosti,
 • má osvojené komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, predovšetkým finančných,
 • ovláda metódy menovej, finančnej a podnikovej analýzy,
 • ovláda  metódy  analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím moderných metód simulácie, predikcie prostredníctvom štatistických a dataminingových aplikácií nad rozsiahlymi databázami.


Prospects of graduates

Absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, II. stupeň získava schopnosť:

 • pracovať v oblasti finančných a kapitálových trhov s praktickými zručnosťami analýzy finančných trhov, predikcie a modelovania vývoja s identifikáciou, optimalizáciou a validáciou metód obchodovania na týchto trhoch,
 • pracovať ako audítor v známych audítorských a konzultačných spoločnostiach,
 • pracovať ako analytik podnikových procesov, projektov reinžinieringu a zavádzania inovácií,
 • pracovať ako podnikový analytik a konzultant s napojením na oblasti IKT, Business a Market Intelligence,
 • pracovať ako analytik a poradca vrcholového manažmentu s využitím širokého národohospodárskeho rozhľadu,
 • preukázať vedomosti súvisiace medzinárodnými finančnými a  socioekonomickými aspektmi konkrétnych finančných a menových politík a integračných procesov v Európe a vo svete,
 • analyzovať a porozumieť finančným tokom podniku a súvisiacimi internými procesmi s interakciou na širšie prostredie globálneho trhu ako aj iniciatíve jednotného európskeho trhu,

Pre zlepšenie profilácie absolventov, zvýšenie zručností pre ich lepšie umiestnenie na trhu práce fakulta plánuje podporiť  študentské profilácie zamerané na praktické a hlbšie teoretické oblasti naviazané na sadu voliteľných predmetov rozširujúcich a prehlbujúcich dané zameranie. Voliteľné predmety budú ponúkané v spolupráci s expertmi a organizáciami z hospodárskej praxe, ako aj asociáciami typu obchodnej komory, podnikateľskými asociáciami, medzinárodnými organizáciami a pod. Táto spolupráca bude zameraná na certifikáciu študentov uznávanej praxou v rôznych oblastiach.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

http://www.ekf.tuke.sk/files/Zasady_Ing_2019.pdfWithout entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

http://www.ekf.tuke.sk/files/Zasady_Ing_2019.pdfSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.07.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Annual tuition fees
Standard length of study: 620 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Last update: 03.02.2021 10:35

Draw attention to not topical data