Financie, bankovníctvo a investovanie

Vo všeobecnosti absolvent študijného programu:

 • ovláda  podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k fungovaniu národného hospodárstva,
 • vie ich použiť pri navrhovaných riešeniach a rozhodnutí subjektov, čím preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní a rozhodovaní,
 • vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na navrhovanie a implementovanie rozhodnutí subjektov riadenia.


Prospects of graduates

Absolvent 1. stupňa študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie získava schopnosť:

 • špecifikovať a navrhovať súbory opatrení pre rozhodovacie procesy subjektov riadenia,
 • pracovať s nástrojmi hospodárskej, sociálnej a finančnej politiky, používanými pri rozhodovaní subjektov riadenia.
 • získava poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva a tieto je schopný tvorivo využiť pri riešení úloh týkajúcich sa finančných trhov a finančného riadenia podnikovej sféry,
 • je pripravený na štúdium na 2. stupni v odbore financie, bankovníctvo a investovanie,
 • je schopný systemizovať a analyzovať aktuálne problémy financií, má základné poznatky legislatívneho prostredia, ovláda metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo financiách na podnikovej úrovni,
 • ovláda základné  metódy a techniky písania a manažmentu projektov,  základné analytické metódy a výskumné a štatistické metódy,
 • ovláda dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia sú zverejnené na www.ekf.tuke.sk.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania(čo uchádzač preukazuje predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia)a podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdiumCoordinator for students with specific needs

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.
email: tatiana.sorokova@tuke.sk
telefón: 055/602 3306General information on the admission exam

Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme štúdia budú prijatí bez prijímacích skúšok.Form of entrance exam

Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme štúdia budú prijatí bez prijímacích skúšok. • Apply the application for study

  30.04.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Annual tuition fees
Standard length of study: 570 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 570 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Last update: 03.02.2021 10:38

Draw attention to not topical data