Financie a dane

Absolventi študijného programu Financie a dane (ďalej lenFaD) na druhom stupni získajú hlbšie teoretické a praktické poznatky najmä z oblasti riadenia finančných rizík,  podnikateľských financií, verejných behaviorálnych  financií, experimentálnej ekonómie, analýz a prognóz vo financiácha obdobnetiež z mikroekonómie a makroekonómie. Absolventa profilujú  znalosti z teórie  financií, bankovníctva adaňovníctva. Majú možnosťdoprofilovaťsavtrochšpecializáciách: Financie, Dane,  Medzinárodné financie. Absolvent mápokročilejšieznalosti z problematiky financií, daní a medzinárodných financií, ovláda metódy kvantifikácie, modelovej simulácie a verifikácie umožňujúce tvorivo posudzovať základné hospodárske a finančné súvislosti v uvedených oblastiach. Má tiež prehľad o aktuálnych finančných,  makroekonomických, svetových, európskych, hospodárskych  a politických súvislostiach.   Po absolvovaní programu budú absolventi schopní samostatne nachádzať riešeniazložitejších problémov a súvislostív oblasti financiía daní, pričomichprofil dopĺňaschopnosťsamostatnéhokritickéhomyslenia,  navrhovanierozhodnutíako ajschopnosťtímovej práce.V rámci predmetov v troch blokoch špecializácií sa môžuštudentihlbšievyprofilovať ako špecialisti naFinancie,Dane aleboMedzinárodné financie.   Takisto majú možnosť  získaťdoplňujúcu špecializáciuv rámcidvojitéhodiplomus Univerzitou Pávia, resp. spoločnéhodiplomuMSc. InternationalFinances NotinghamTrentUniversity.     

 

Nevyhnutnosťtakejto skupiny vertikálne nadväzujúcichšpecializácií na program 1. stupňa Financie, bankovníctvo a poisťovníctvovyvoláva progres v oblasti finančnej teórie, proces globalizácie svetovej ekonomiky, svetových finančných trhov,  intenzita integračných procesov, ako aj dopyt po štúdiu týchto programov v SR a zahraničí. Bez osvojenia si  základov teórie,  poznania procesov, ktoré prebiehajú  v rámci domácej a svetovej ekonomiky, ako aj bez zvládnutia moderných analyticko-prognostických metód   nie je totiž možné  obsadiťnáročnejšieprofesie, ktoré súvisia s problematikou moderných financií. 

 

Štúdium študijného programu aj v anglickom jazyku znamená možnosť ponúkať tento program aj pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia.Zároveň je to ponuka aj pre tých študentov, ktorí budú mať záujem v rámci štúdia na II. stupni absolvovať časť štúdia na univerzite Pávia (dvojitý diplom) resp. naNottinghamTrentUniversity(spoločný diplomMSc.). Štúdium v anglickom jazyku vytvára tiež pre absolventov ďalšie možnosti uplatnenia sa v zahraničí resp. v medzinárodných spoločnostiach, ktoré pôsobia v SR. Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na 2. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke:https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfConditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk General information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Apply the application for study

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Performance of the entrance exam

    01.05.2024 - 02.07.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
160


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Last update: 27.11.2023 10:17

Draw attention to not topical data