Filozofia - religionistika

Medziodborový študijný program filozofia – religionistika vo svojeje štruktúre  spája filozofiu a religionistiku tak, aby znalosti absolventa zahŕňali oba odbory a prepájali ich do zmysluplného celku. Prienik medzi oboma odbormi je   v skúmaní vzájomného vplyvu medzi filozofickým myslením a náboženskými systémami, dejín vymedzovania sa filozofie voči náboženstvu a naopak. Základnou súčasťou štúdia je kritická filozofická analýza minulých i aktuálnych spoločensko-náboženských fenoménov, ako aj interpretácia náboženstva ako fenoménu, ktorý formuje podobu spoločnosti a kultúry, čoho je filozofia súčasťou.Prospects of graduates

Absolvent študijného programu filozofia – religionistika disponuje prehľadom dejín filozofie a hlavných filozofických disciplín, v rámci ktorých je oboznámený s filozofickými názormi na náboženstvo, s jeho kritikou i podporou v rozličných podobách. Absolvent dokáže byť odborníkom v základných oblastiach filozofie, disponuje teoretickými znalosťami z hlavných filozofických disciplín (etika, sociálna a politická filozofia, epistemológia, metafyzika, dejiny filozofie) ako aj schopnosťou aplikovať tieto znalosti pri riešení aktuálnych problémov rozvoja ľudskej spoločnosti, kultúry i vedy. Absolvent disponuje kompetenciou aplikovať filozofické metódy a metódy logickej a metodologickej analýzy na riešenie teoretických i praktických problémov. Absolvent je vybavený základnými argumentačnými nástrojmi kritického a analytického myslenia, ktoré mu umožnia realizovať prieskum náboženských fenoménov, porovnávať a vyhodnocovať jeho výsledky v praxi. Štúdium hlavých filozofických a náboženských smerov umožní absolventovi kriticky pristupovať k spoločenským problémom ako nábožensko-sociálne konflikty či rozvíjať a filozoficky vyhodnocovať aspekty medzináboženského a medzikultúrneho dialógu.

Osvojené zručnosti a kompetencie robia absolventa spôsobilým vykonávať činnosti tímového, prípadne samostatného koncepčného pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

- Vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
- Orgány štátnej a verejnej správy (oblasť ľudských zdrojov a humánneho kapitálu),
- Mimovládne organizácie tretieho sektora, nadácie a občianske združenia
- Manažment verejných a súkromných podnikov
- Inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
- Redakcie odborných a spoločenských časopisov
- Vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry
- Masmédiá a nové elektronické médiá
- Redakčná a vydavateľská činnosť, venujúca sa náboženstvám odborným či populárnym spôsobom,
- Kultúrne a vzdelávacie inštitúcie na štátnej i lokálnej úrovni,
- Kultúrne a vzdelávacie programy, relácie a sekcie v masmédiách,
- Štátna správa, odbory pre záležitosti cirkví a náboženských združení,
- Poradenstvo pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie,
- Múzeá a správa náboženských predmetov i objektov.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Medziodborový študijný program filozofia – religionistika je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o svetové náboženstvá,o mytológiu, o rôzne filozofické problémy a dejiny filozofického myslenia. Od uchádzačov očakávame schopnosť samostatného kritického myslenia, ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, francúzština). Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného programu filozofia – religionistika je náuka o spoločnosti a dejepis.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skGeneral information on the admission exam

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Form of entrance exam

Na študijný program filozofia - reôigionistika budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. • Open day

  26.01.2019

 • Apply the application for study

  02.01.2019 - 28.02.2019

 • Performance of the entrance exam

  08.12.2018 - 25.05.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
10


Prílohy
 • leaving certificate (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 01.10.2018 21:53

Draw attention to not topical data