Filmová a televízna réžia a scenáristika

študijný program so zameraním na Filmovú dokumentárnu tvorbu a Filmovú dramaturgiu a scenáristikuProspects of graduates

Absolvent magisterského štúdia dokáže samostatne a  tvorivo uplatniť svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na vytvorenie originálneho scenára na pôvodný vlastný námet a dokáže v ňom  naplniť vlastný autorský zámer. Dokáže koncepčne uvažovať a koordinovať štáb, kde uplatňuje svoje dramaturgické skúsenosti.  Je takisto schopný svoje vedomosti, získané z dôverného poznania slovenskej aj svetovej filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby, ale aj televízneho prostredia a jeho multižánrového spektra využiť pri tvorbe vlastných audiovizuálnych projektov.

Režisér dokumentárneho filmu je jediným autorom filmového, prípadne iného audiovizuálneho diela. Spolu s kolektívom spoluautorov vyberá a stvárňuje realitu do podoby samostatného audiovizuálneho celku.

Absolvent – magister filmového umenia a multimédií získa teoretické aj praktické vedomosti, ktoré uplatní najmä v povolaní režiséra a scenáristu v rôznych formách audiovízie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • po úspešnom skončení bakalárskeho študijného programu a vykonaní bakalárskej skúšky sa môže študent prihlásiť na magisterské štúdium, a to na základe žiadosti o prijatie
 • absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý vykonal štátnu skúšku s výsledkom „veľmi dobre“ bude prijatý na základe poradia navrhnutého prijímacou komisiou a rozhodnutím dekana, podľa kapacitných a ekonomických možností fakulty v prijímacom konaní
 • absolvent bakalárskeho študijného programu na inej fakulte  k svojej žiadosti priloží podľa vlastného výberu  svoje autorské práce, v ktorých uplatnil svoj talent, zoznam realizovaných cvičení, seminárnych prác a skúšok v odborných profilových predmetoch. Skúšobná komisia ohodnotí práce uchádzača a spolu s výsledkom osobného pohovoru s uchádzačom navrhne jeho prijatie dekanovi FDU AU.


Additional information

Termíny podávania prihlášok vrátane doručenia povinných prác:

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku - do 1.6.2021

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu - do 10.6.2021

Termín prijímacieho konania :

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku - 10.6.2021                     

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu - 17.6.2021

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. februára 2021 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Conditions for international students
  • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
  • zahraniční uchádzači platia administratívny poplatok  v hotovosti, pri prezentácii na prijímacom konaní.


   Coordinator for students with specific needs

   Mgr.art. Jana Ovšonková

   e-mail: jana.ovsonkova@aku.sk
   tel.:+421 908 669 932   General information on the admission exam
   • Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia podľa akreditovaných magisterských  študijných programov sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk

       Form of entrance exam

   talentová skúška   • Apply the application for study

    01.06.2021 - 10.06.2021

   • Performance of the entrance exam

    10.06.2021 - 17.06.2021

   Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
   We will send you all the information about important events and deadlines.

   Send me news

   Anticipated number of applicants to be accepted
   10


   Additions
   • CV (paper form)
   • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
   • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
   • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


   Annual tuition fees
   Standard length of study: cost free
   Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

   The fee for admission procedure
   application form: 30 €
   E-application form: 20 €

   Billing information

   Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

   Názov účtu adresáta: Akadémia umení, Fakulta dramatických umení, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

   Peňažný ústav: Štátna pokladnica

   Účet: 7000067813/8180

   IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

   Variabilný symbol: 501 (povinný údaj)

   Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

   Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
   We will send you all the information about important events and deadlines.

   Send me news

   Detail of the study program

   HelpDesk

   037 / 641 48 81
   0911 154 882
   0911 154 214

   helpdesk

   Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
   Last update: 16.03.2021 12:31

   Draw attention to not topical data