Filmová a televízna réžia a scenáristika

Doktorandské štúdium prebieha v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou 3 roky. Obsahom doktorandského študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika  je teoretické a praktické osvojovanie si  vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov tvorby audiovizuálnej kultúry v celom jej komplexe od klasického filmu až po aktuálne multimédiá. Obsah je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii  autorského umeleckého diela alebo kreatívneho umeleckého výkonu. Cieľom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika  je vzdelávanie a výchova  filmových, televíznych a multimediálnych tvorcov  scenáristov, dramaturgov a režisérov dokumentárnych filmov s možnosťami:

- poskytnúť študentom najnovšie teoretické poznatky

- ďalej rozvíjať tieto znalosti

- schopnosť študentov aplikovať získané poznatky v tvorivej praxi

- podporiť a zdokonaľovať talent, kreativitu, schopnosti, zručnosti a profesionálne návyky potrebné na samostatnú tvorivú prácu a reflexiu modernej spoločnosti 21. storočia vo všetkých oblastiach audiovizuálnej tvorbyProspects of graduates

Absolvent dokáže na najvyššej umeleckej úrovni aplikovať a využívať získané poznatky, nadobudnuté zručnosti a profesionálne návyky v profesionálnej praxi pri vývoji a samostatnej  tvorivej realizácii vlastných autorských umeleckých projektov  i pri interpretácii scenárov iných autorov alebo pri profesionálnej realizácii iných aj umelecky  menej ambicióznejších  projektov,  (televíznych) formátov, druhov a žánrov. 

Absolvent sa uplatní ako samostatný umelec tvorca, autor alebo spoluautor významných umeleckých projektov, odborný publicista. Je schopný nachádzať a objavovať inovačné cesty v procese tvorby umeleckého diela a jeho reflexie, vlastnou tvorbou vytvárať podoby medzných žánrov a experimentovať v oblasti umeleckých foriem, formátov a žánrov a teoreticky zovšeobecniť svoje skúsenosti. Dokáže nájsť optimálne spôsoby audiovizuálnej prezentácie, kinematografického zaznamenávania materializovaných myšlienkových predstav, ich ďalšieho spracovania a zakomponovania do premyslenej štruktúry viacnásobne kódovaných zmyslových- obrazových a zvukových- vnemov, ktorá sa vyznačuje svojskou poetikou i vlastným osobitým štýlom, ktorý nie je samoúčelnou exhibíciou, ale nástrojom účinného a efektívneho estetického pôsobenia na konkrétne cieľové skupiny divákov v súlade s umeleckým autorským zámerom.  

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Nevyhnutnou podmienkou na prihlásenie sa na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie - filmové a multimédiá, alebo príbuzného študijného odboru na inej vysokej škole
 • Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

 • Počas príjmacieho konania uchádač ústne obhajuje projekt svojej dizertačnej práce. Zámer prezentovaného projektu  musí byť v súlade s vybranou  témou školiteľa, ku ktorému sa uchádzač hlási.


Additional information

Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 15. marca 2021 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačovCoordinator for students with specific needs

Mgr.art. Jana Ovšonková

e-mail: jana.ovsonkova@aku.sk
tel.:+421 908 669 932General information on the admission exam
 • Dekan vypíše najneskôr dva mesiace pred termínom podania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.
 • Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk
 • Základným predpokladom doktorandského štúdia na FDU AU je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  Ak študent pred nástupom na riadne štúdium na FDU AU (nie na prijímacie skúšky) nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nemôže byť oficiálne zapísaný.

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň

Uchádzač v nej uvedie:

a/ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,

b/ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná)

c/ aktuálnu e-mailovú adresuForm of entrance exam

Prijímacia skúška sa skladá z diskusie k predloženému projektu (v rozsahu 2-4 normované strany) dizertačnej práce (obhajoba konceptu riešenia zadania a koncepciu štúdia) • Apply the application for study

  25.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  - 08.06.2021

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 2-4 strany (paper form)
 • súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore filmové umenie a multimédiá, alebo príbuznom odbore (paper form)
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet:7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Last update: 16.03.2021 12:52

Draw attention to not topical data