Evangelical Theology

Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom programe evanjelická teológia ovláda metódy výskumu v  oblastiach evanjelickej teológie (Stará zmluva, Nová zmluva, cirkevné dejiny, systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika) podľa svojej špecializácie. Je schopný samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti evanjelickej teológie.

Teoretické vedomosti:

- ovláda zásady vedeckej práce,

- je schopný samostatného výskumu a prinášania vlastných riešení problémov.

Praktické zručnosti:

- je schopný sledovať a analyzovať súčasný stav a trendy najnovšieho výskumu doma a v zahraničí a aplikovať jeho výsledky na riešenie aktuálnych odborných problémov.

Doplňujúce znalosti: 

- dokáže vedecky a systémovo spolupracovať s príbuznými študijnými odbormi.Prospects of graduates

Absolvent tretieho stupňa štúdia evanjelickej teológie pozná súčasný stav bádania v oblasti evanjelickej teológie podľa svojho zamerania v jeho biblických, systematicko-teologických a cirkevno-dejinných súvislostiach, s ohľadom na teológiu a prax Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, prípadne širších ekumenických súvislostí. Absolvent doktorandského štúdia je schopný získané poznatky inovatívnym spôsobom aplikovať na riešenie naliehavých otázok v oblasti evanjelickej teológie, duchovného života a spirituality v kontexte kresťanských tradícií. Je schopný predkladať analýzy a odborné riešenia teologických problémov v kontexte vzťahov cirkvi a spoločnosti. Metodologicky pripravený, kritického myslenia schopný, širšími a hlbšími oblasťami poznania v odbore vybavený absolvent  sa môže uplatniť ako učiteľ na vysokých školách, samostatný vedecký pracovník v oblasti výskumu v odbore evanjelická teológia a jej príbuzných odboroch, vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých zriaďovateľom sú kresťanské cirkvi a v štátnych inštitúciách činných v oblasti kultúry a duchovného života. Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa   - predloženie rámcového projektu dizertačnej práce  - úspešné absolvovanie prijímaciehopohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce  –časť predloženého projektu je prezentovaná vcudzom jazyku (angličtina, nemčina)Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Coordinator for students with specific needs

Assistant Lecturer Mgr. Jozef Benka, PhD.General information on the admission exam

Spôsob hodnotenia v prijímacej komisii pre doktorandské štúdium: uchádzač o doktorandské štúdium je v prijímacom konaní hodnotený podľa nasledovných kritérií: Rámcový projekt dizertačnej práce - 50 bodov; prezentácia predkladaného projektu vo svetovom jazyku(angličtina, nemčina) - 15 bodov. Znalosti aspoň jedného z klasických a biblických jazykov (gréčtina, hebrejčina, latinčina) na úrovni magisterského štúdia poskytovaného na EBF UK v Bratislave - 10 bodov. Publikačná činnosť,odborné ocenenia, akademické ocenenia a pod. - 10 bodov. Vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) - 215 bodov. Výsledný bodový zisk uchádzača je priemerom počtu bodov udelených jednotlivými členmi komisie. Uchádzač je v prijímacom konaní úspešný, ak získa minimálne 60 zo 100 možných bodov. • Apply the application for study

  10.02.2021 - 25.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  29.06.2021 - 29.06.2021

 • Performance of the additional entrance exam

  23.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • zoznam publikácií (články, príspevky) (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 660 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Bank:State Treasury

Account:7000084613/8180

Constant Symbol:3818

Variable Symbol:39786511

Please indicate in the message for the recipient: prijimacky (and the applicant's name)

electronic application form

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Last update: 10.02.2021 14:41

Draw attention to not topical data