Evanjelická teológia

Prospects of graduates

Absolvent tretieho stupňa štúdia pozná súčasný stav bádania v oblasti evanjelickej teológie podľa svojho zamerania (Stará zmluva, Nová zmluva, systematická teológia, praktická teológia, cirkevné dejiny, filozofia a religionistika) v jeho biblických, systematicko-teologických a cirkevno-dejinných súvislostiach s ohľadom na teológiu a prax Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, prípadne širších ekumenických súvislostí.

Absolvent doktorandského štúdia je schopný získané poznatky inovatívnym spôsobom aplikovať na riešenie aktuálnych otázok v oblasti evanjelickej teológie, duchovného života a spirituality v kontexte kresťanských tradícií. Je schopný predkladať analýzy a odborné riešenia teologických problémov v kontexte vzťahov cirkvi a spoločnosti. Preto má predpoklad stať sa počas svojho pôsobenia v povolaní farára, pastorálneho pracovníka, či učiteľa v cirkvi mienkotvornou a rešpektovanou osobnosťou.

Metodologicky pripravený, kritického myslenia schopný, širšími a hlbšími oblasťami poznania v odbore vybavený absolvent sa môže uplatniť ako učiteľ na vysokých školách, samostatný vedecký pracovník v oblasti výskumu v odbore evanjelická teológia a v príbuzných odboroch či učiteľom vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých zriaďovateľom sú kresťanské cirkvi. Môže sa uplatniť aj v štátnych inštitúciách pôsobiacich v oblasti kultúry, spravovania a rozvoja kultúrneho dedičstvaAlways up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

- predloženie rámcového projektu dizertačnej práce

- úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce – časť predloženého projektu je prezentovaná v cudzom jazyku (angličtina, nemčina)Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov o štúdium sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Milan Jurík, PhD.

jurik@fevth.uniba.skGeneral information on the admission exam

- absolvovanie prijímacieho pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce – časť predloženého projektu je prezentovaná v cudzom jazyku (angličtina, nemčina)Form of entrance exam

ústnaAlways up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
  • CV (paper form, electronic form)
  • Framework project on the topic DsTP (paper form, electronic form)
  • List of publications (paper form, electronic form)
  • Professional and academic awards (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1080 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: („prijímačky“ a meno uchádzača)

SWIFT: SPSRSKBA
Názov a adresa sprostredkujúcej banky: Štátna pokladnica, Radlinského 23, 810 05 Bratislava
Názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Jana Mokošová – mokosova@fevth.uniba.sk
Last update: 29.09.2023 17:23

Draw attention to not topical data