Evanjelická teológia

V zmysle ustanovení platného zákona o vysokých školách prebieha na EBF UK doktorandské štúdium ako najvyššia forma vysokoškolského štúdia. Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa a hodnotí ho odborová komisia ustanovená podľa zákona o vysokých školách. Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej a vedeckej časti, zostavuje ho školiteľ a schvaľuje ho odborová komisia v zmysle § 54 ods. 8 zákona o vysokých školách. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je pedagogická činnosť doktoranda alebo s ňou spojená iná odborná činnosť. Dĺžka doktorandského štúdia je určená akreditovaným študijným programom. Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia  ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  predloženie rámcového projektu dizertačnej práce  úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce – časť predloženého projektu je prezentovaná v cudzom jazyku (angličtina, nemčina) Spôsob hodnotenia v prijímacej komisii pre doktorandské štúdium Uchádzač o doktorandské štúdium je v prijímacom konaní hodnotený podľa nasledovných kritérií: Kritérium Bodové hodnotenie Rámcový projekt dizertačnej práce 50 bodov Prezentácia predkladaného projektu vo svetovom jazyku (angličtina, nemčina) 15 bodov Znalosti aspoň jedného z klasických a biblických jazykov (gréčtina, hebrejčina, latinčina) na úrovni magisterského štúdia poskytovaného na EBF UK v Bratislave 10 bodov Publikačná činnosť, odborné ocenenia, akademické ocenenia a pod. 10 bodov Vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) 2 15 bodov. Výsledný bodový zisk uchádzača je priemerom počtu bodov udelených jednotlivými členmi komisie. Uchádzač je v prijímacom konaní úspešný, ak získa minimálne 60 zo 100 možných bodov.General information on the admission exam

V zmysle príslušných právnych noriem zašle fakulta uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom konania prijímacej skúšky, pričom mu oznámi aj jej obsahové zameranie. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenúva dekan. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti. O výsledku prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je vyhotovená zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie 1 Náhradný termín skúšky v zmysle čl. 5 ods. 3 študijného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada. Strana 5 z 5 úspešného uchádzača dekanovi. Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty, fakulta zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty zoznam prijatých uchádzačov.  • Apply the application for study

    10.02.2021 - 25.05.2021

  • Performance of the entrance exam

    29.06.2021 - 29.06.2021

  • Performance of the additional entrance exam

    23.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Annual tuition fees
Standard length of study: 660 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 660 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie v anglickom jazyku: 90 €

IBAN: SK2281800000007000084613

Variabilný symbol: 005

Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –„prijímačky“ a meno uchádzača)

V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť aj nasledovné údaje:

Swiftová adresa banky: SUBA SK BX

Názov a adresa sprostredkujúcej banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy č. 1, 829 90 Bratislava

Názov príjemcu: UK v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Last update: 10.02.2021 14:41

Draw attention to not topical data