Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

Prospects of graduates

Absolvovaný študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc sa môže uplatniť ako:

 

- pracovník zborovej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v., s úlohami ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby,

- misijný a pastorálny pracovník v prostredí protestantských cirkvi,

- animátor voľného času,

- duchovne vnútorne motivovaný opatrovateľ/opatrovateľka v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, najmä v sieti zariadení Evanjelickej diakonie ako terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými ľuďmi odkázanými na pomoc.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (aj absolventi stredných škôl v Českej republike).

Zahraniční uchádzači sú povinní predložiť rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov o štúdium sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Milan Jurík, PhD.

e-mail: jurik@fevth.uniba.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Send certificate to

  17.06.2024

 • Submit additional application form

  15.05.2024 - 25.07.2024

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 450 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1080 €


The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: („prijímačky“ a meno uchádzača)

SWIFT: SPSRSKBA
Názov a adresa sprostredkujúcej banky: Štátna pokladnica, Radlinského 23, 810 05 Bratislava
Názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Jana Mokošová – mokosova@fevth.uniba.sk
Last update: 27.09.2023 09:33

Draw attention to not topical data