Environmentálny manažment

Prospects of graduates

Uplatnenie absolventa v ekonomicko–prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment:

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t. j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.

Absolvent doktorandského štúdia získa spôsobilosť samostatne, tvorivo a komplexne riešiť problematiku, ktorá súvisí s teoretickými otázkami environmentálneho manažmentu v životnom prostredí, ako aj s  ochranou prírody a racionálnym využívaním prírodných zdrojov, ekologizáciou vybraných odvetví a vedecky rozvíjať odbor.

Hodnota vedeckých znalosti a návykov umožňuje ich aplikáciu v environmentálnej, urbanistickej, vodohospodárskej, poľnohospodárskej, lesníckej, rybárskej, veterinárskej, zdravotníckej praxi. Absolvent nachádza uplatnenie na všetkých univerzitách v rámci výskumu i vyučovacieho procesu environmentálnych disciplín. Môže vyučovať celý rad základných i aplikovaných predmetov.

Široký základ absolventa umožňuje uplatnenie ako špičkový odborník na pracoviskách výskumu v environmentálnych vedách. Je schopný navrhovať a formulovať vedecké projekty, organizovať ich riešenie, uvádzať do praxe aplikačné a inovačné prístupy riešenia. Je schopný navrhovať modelovanie environmentálnych väzieb a vzťahov s využitím moderných metód výpočtovej techniky a programovania. Na základe ďalších získaných vedomostí môže riešiť úlohy spojené s posudzovaním vplyvu antropogénnej činnosti na prírodné prostredie podľa najnovších metodík, zapájanie sa do monitoringu prírodného i antropogénne narušeného prostredia podľa požiadaviek praxe, skúmanie a vyhodnocovanie vplyvov rôznych technológií na životné prostredie, pripravovať a realizovať návrhy na príslušné opatrenia, vrátane revitalizačných, renaturalizačných a ďalších opatrení plánovania a využívania krajiny, štátnej ochrany prírody, špecializovanej štátnej správy, orgánoch samosprávy atď.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

C)  Podmienky prijatia na štúdium v 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium)

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvované vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterského alebo inžinierskeho)  a úspešné vykonanie prijímacieho pohovoru pred komisiou. V prípade, že uchádzač preukáže úspešné vykonanie testu SCIO (VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, resp. OSP - Obecné studijní předpoklady), budú v komisii jeho výsledky brané do úvahy pri celkovom vyhodnocovaní uchádzača.

Všetky podmienky týkajúce sa prijatia na doktorandské štúdium sú zverejnené na stránke: https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/doktorandske/. Uvedené informácie na internetovej stránke odporúčame permanentne sledovať vzhľadom na operatívne upresnenia.

  • Uchádzači o doktorandské štúdium v dennej forme štúdia, ktorí štátnu záverečnú skúšku 2. stupňa vysokoškolského stupňa (magisterského alebo inžinierskeho) vykonajú v akademickom roku 2020/2021, sa prihlasujú na štúdium (rovnako ako ostatní uchádzači o štúdium) do 31. 05. 2021 a zašlú najneskôr do 01. 07. 2021 úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 2. stupňa (vysvedčenie o štátnej skúške a diplom).
  • V prípade, že uchádzač nedoručí všetky vyššie uvedené dokumenty súvisiace s pritajím na štúdium, bude vyradený z prijímacieho konania. 


Additional information

Uchádzač môže na fakultu podať aj viac prihlášok. Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov o doktorandské štúdium platia nasedujúce podmienky:

  1. Pre zahraničných uchádzačov o doktorandské štúdium platia všetky podmienky a informácie uvedené pod písmenom „C“.  
  2. K prihláške musia byť doložené doklady:

- úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí 2. stupňa vysokoškolského vzdelania,
- rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaný zahraničnými školami (tzv. nostrifikácia),
- od držiteľov dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v iných štátoch (mimo SR) sa tiež vyžaduje:

Apostille – pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagskeho dohovoru),

Legalizácia/superlegalizácia - pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré nie sú členským štátom Haagskeho dohovoru;

Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy – v súlade s platnými právnymi predpismi.

Všetky podrobné podmienky a informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na  PU v Prešove, Fakulte manažmentu, sú zverejnené na internetovej stránke www.unipo.sk/fm -  Veda a výskum - Doktorandské štúdium.

Coordinator for students with specific needs

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

PhDr. Tatiana Pethö, PhD.
(e-mail: tatiana.petho@unipo.sk)General information on the admission exam

Spôsob realizácie prijímacieho konania na doktorandské štúdium (PhD.):

Uchádzači o doktorandské štúdium budú prijímaní po splnení podmienok uvedených v bode v predošlom texte, t.j. v časti „Podmienky prijatia - C) Podmienky prijatia na štúdium v 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium)“, a to v prijímacom konaní na základe komisionálnej prijímacej skúšky na základe vyjadrenia skúšobnej komisie.  

Pre dva doktorandské študijné programy bude vytvorených6samostatných poradí pre prijatie najlepších uchádzačov:

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Environmentálny manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Environmentálny manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Management,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Management,
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Ecological and Environmental Sciensce,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Ecological and Environmental Sciensce

Všetky podrobné podmienky a informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na Fakultu manažmentu sú uverejnené na webovom sídle fakulty(https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu), v sekcii Veda a výskum/Doktorandské štúdium (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/doktorandske/).

Spôsob realizácie prijímacieho konania na doktorandské štúdium (PhD.) v anglickom jazyku je rovnaký ako pre ostatných uchádzačov o doktorandské štúdium.

Form of entrance exam

Ústna forma v časovom intervale 15.06.2021 - 03.07.2021  • Apply the application for study

    31.05.2021

  • Send certificate to

    01.07.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
4


Annual tuition fees
Standard length of study: 1490 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 20 €

Billing information

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Last update: 08.02.2021 11:36

Draw attention to not topical data