Environmentálny manažment

Prospects of graduates

Uplatnenie absolventa v ekonomicko–prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment:

Absolvent je štúdiom profilovaný pre možnosť uplatnenia sa (v závislosti od jeho osobnostných a skúsenostných predpokladov) ako environmentálny manažér, t. j. riadiaci a koordinačný pracovník v oblasti starostlivosti o životné prostredie, aj v oblastiach environmentalistiky  a ekonomiky vo vzťahu k životnému prostrediu. Pozná  práva a povinnosti prevádzkovateľov zariadení súvisiacich s ochranou životného prostredia a má základné informácie o novo zavádzaných systémoch environmentálneho manažérstva v subjektoch verejnej aj hospodárskej sféry.Absolvent je profilovaný pre získanie kompetencií pre tvorbu, modifikáciu a aplikáciu environmentálnej politiky na rôznych úrovniach štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora. Pre využívaniezískanýchpoznatkov na zvyšovanie environmentálneho uvedomenia obyvateľov. Do jeho profilu patrí zvládanie pedagogicko-psychologických nástrojov formovania verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu života v rôznych vekových kategóriách obyvateľov v rámci celoživotného vzdelávania.

Rozvíjané sú schopnosti zakladať a manažovať podnikateľské subjekty v rôznych oblastiach ekobiznisu: environmentálne služby, environmentálne poradenstvo, ako aj v priemyselných podnikoch. Široký základ ekonomických a manažérskych disciplín vytvára predpoklady pre uplatnenie sa absolventov nielen v subjektoch ekobiznisu, ale aj v ostatných podnikateľských subjektoch na pozícii ekonóm - manažér s hlbokými vedomosťami v oblasti udržateľného rozvoja subjektov a vysokým stupňom environmentálneho povedomia. Absolvent má disponovať vedomosťami o environmentálnych aspektoch a vplyvoch, pozná princípy racionálneho využívania prírodných zdrojov a legislatívne limity a normy v oblasti životného prostredia. Tieto vedomosti vie aplikovať pri riadení environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií. Rozvíjané sú schopnosti pracovať vo funkciách týkajúcich sa manažovania vplyvov technologických prevádzok výrobných podnikov na životné prostredie. Nájde uplatnenie v procesoch posudzovania vplyvov činností na životné prostredie, v procesoch hodnotenia jeho kvality a všade tam, kde je potrebné analyzovať zložky environmentálnych procesov. Rozvíjané sú schopnosti navrhovať ich implementáciu na rôznych úrovniach a prijímať efektívne manažérske rozhodnutia vo väzbe na trvalo udržateľný rozvoj. Vo vzťahu k podnikateľským subjektomsú u absolventa rozvíjané vzdelanostné predpoklady pre plnenie úloh spojených s implementáciou systémov environmentálneho manažérstva a ich prevádzkovaním, pre ovládanie systémov riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných  na riešenie environmentálnych problémov. Absolvent je pripravovaný pre možnosti participovať na príprave environmentálnych projektov, hľadať príležitosti pre financovanie environmentálnych projektov, kvantifikovať ekonomické náklady poškodzovania životného prostredia.

Po doplnení 2. stupňa štúdia (magisterského) sa môžu absolventi v prípade aj osobnostných predpokladov a skúseností uplatniť na vyšších ekonomických a manažérskych pozíciách, ale tiež vo výskume a vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Absolvent odboru environmentálny manažment (2. stupeň) ovláda systém progresívneho  riadenia, rozhodovania, koordinovania a  kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov. Pozná a využíva systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu,  vyplývajúce  z celosvetovo uznávaných  dokumentov. Tvorí a aplikuje vzdelávacie a tréningové programy, dokáže simulovať, tvarovať a modelovať virtuálne mechanizmy správania sa prírodných a humánnych systémov a dopad  harmonického alebo disharmonického (patologického)  pôsobenia na životné prostredie, pozná metódy identifikácie, diagnostikovania a  riadenia jednotlivcov a cieľových skupín. Koordinuje činnosť zainteresovaných zložiek pri riešení problémov životného prostredia na regionálnej a lokálnej úrovni. Absolvent ovláda systém progresívneho  riadenia, rozhodovania, koordinovania a  kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov, na tvorbu a ochranu životného prostredia v podmienkach formovania sa trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Podporuje rozvoj konštruktívneho životného štýlu obyvateľov urbánnych a vidieckych systémov, má znalosti o mechanizmoch pôsobenia na verejnú mienku obyvateľov a ovláda nástroje na usmerňovanie rôznych cieľových skupín.

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy získa absolvent akademický titul „RNDr.“ .  

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t. j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

B)  Podmienky prijatia na štúdium v 2. stupni štúdia (magisterské štúdium)

 • Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium na Fakultu manažmentu PU v Prešove je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).
 • Ďalšou jednotnou podmienkou pre všetkých uchádzačov, ktorí nie sú absolventmi Fakulty manažmentu PU v Prešove je preukázanie požadovanej úrovne vedomostí z učiva patriaceho do jadra základu príslušného bakalárskeho študijného programu (diferenčný test):
  • Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment akreditovaného a študovaného na Fakulte manažmentu PU v Prešove;
  • Environmentálny manažment v študijnom odbore Environmentálne a ekologické vedy akreditovaného a študovaného na Fakulte manažmentu PU v Prešove.

Diferenčný test z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie  sa  r u š í.

Úplne vypísaná prihláška na magisterské štúdium doložená prílohami a zaslaná do stanoveného termínu. Prihláška musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná a zaslaná jedným z nasledovných spôsobov a) alebo b):

a) Riadne a úplné vypísanie elektronickej prihlášky na štúdium a jej zaslanie prostredníctvom internetu (prihláška je dostupná v systéme MAIS www.unipo.sk) a súčasné zaslanie vytlačenej a vlastnoručne podpísanej elektronickej prihlášky na adresu fakulty s prílohami:

-   štruktúrovaný životopis,
-   originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
-   úradne overená fotokópia diplomu a vysvedčenia,
-   výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie   bakalárskeho štúdia).

b) Zaslanie úplne vypísanej a vlastnoručne podpísanej prihlášky na tlačive Ševt-u  na adresu fakulty s prílohami:

-   štruktúrovaný životopis,
-   originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
-   úradne overená fotokópia diplomu a vysvedčenia,
-   výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia).

 • Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške.
 • V prípade, že uchádzač nedoručí všetky vyššie uvedené dokumenty súvisiace s prijatím na štúdium, bude vyradený z prijímacieho konania.
 • Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárskeho) vykonajú v akademickom roku 2020/2021, sa prihlasujú na štúdium do 31.03.2021 a  najneskôr do 01.07.2021 zašlú úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa, t. j. úradne overenú fotokópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia) a ďalšie prílohy k prihláške na štúdium (štruktúrovaný životopis, doklad o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania).  
 • Ďalšie informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na magisterské štúdium budú zverejnené na webovom sídle fakulty www.unipo.sk/fakulta-manazmentu, ktorú odporúčame permanentne sledovať.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.Additional information

Uchádzač môže na fakultu podať viac prihlášok na štúdium, t. j. na viacero študijných programov, príp. na obe formy štúdia (dennú i externú). Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška v printovej podobe musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná. Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku (v prípade, ak predošlé vzdelanie neabsolvovali v Slovenskej republike alebo Českej republike):

Za zahraničného uchádzača o magisterské štúdium je považovaný uchádzač, ktorý absolvoval vysokoškolské štúdium 1. stupňa mimo územia Slovenskej republiky. Pre podmienky prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia nie je za zahraničného uchádzača považovaný:

- uchádzač, ktorý absolvoval štúdium v Českej republike, v prípade ak bolo toto štúdium realizované v českom jazyku,
- uchádzač, ktorý absolvoval štúdium na zahraničnej vysokej škole v Slovenskej republike, v prípade ak bolo štúdium realizované v slovenskom alebo českom jazyku.

Pozn.: V prípade nejednoznačnosti bude zaradenie uchádzača komisionálne posúdené.

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium v slovenskom jazyku platia nasledujúce podmienky: 

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium druhého stupňa štúdia na Fakultu manažmentu PU v Prešove je absolvovanie štúdia 1. stupňa (bakalárske štúdium). Ďalšou podmienkou pre prijatie uchádzačov na štúdium druhého stupňa štúdia na Fakultu manažmentu PU v Prešove je preukázanie vedomostí v diferenčnom teste (informácie sú dostupné na: https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/). V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na magisterské štúdium je uvedený v bode B a je rovnaký pre všetkých uchádzačov o magisterské štúdium. V zmysle uvedeného sú konkrétne podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium stanovené  takto:

 1. Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 31.03.2021.
 2. Prihlášku vrátane príloh je nutné podať na predpísanom tlačive kompletne vyplnenú a podpísanú uchádzačom do uvedeného termínu. 
 3. K prihláške musia byť doložené najneskôr do 01.07.2021 doklady:

- úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad s uvedením celoštudijného priemeru bakalárskeho štúdia),
- rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (tzv. nostrifikácia); o nostrifikáciu je nutné požiadať (1) príslušnú fakultu na Slovensku, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odoroch alebo v príbuzných študijných odboroch ako sú uvedené na doklade o vzdelaní alebo (2) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní). Viac informácií na: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/#UznStup; moredetailedinformation: https://www.minedu.sk/academic-recognition-of-diplomas/;
- životopis (v slovenskom jazyku pre štúdium v slovenčine, v anglickom jazyku  pre štúdium v angličtine),
- doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

4. Súčasťou prijímacieho konania je diferenčný test realizovaný písomnou formou v slovenskom jazyku  a je povinný bez výnimky pre každého uchádzača. Uchádzač ho musí úspešne absolvovať (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/).

5.Pozvánku na diferenčný test zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania.

6. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan  fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

7. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

8. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

9. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

Pre zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium v anglickom jazyku platia nasledujúce podmienky:

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium druhého stupňa štúdia na Fakultu manažmentu je absolvovanie štúdia 1. stupňa (bakalárske štúdium). Požadovaná úroveň jazyka pri uchádzačoch o štúdium v anglickom jazyku (ak bakalárske štúdium absolvovali v inom ako anglickom jazyku) je minimálne B2 – stredne pokročilý (čo je potrebné preukázať diplomom alebo certifikátom, napr. TOEFL, IELTS a pod.).V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na magisterské štúdium je uvedený v bode B a je rovnaký pre všetkých uchádzačov o magisterské štúdium. V zmysle uvedeného sú konkrétne podmienky pre prijatie uchádzačov o magisterské štúdium stanovené  takto:

 1. Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 15. 02. 2021.
 2. Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.
 3. Uchádzač so záujmom o  študijný program v anglickom jazyku vypĺňa zverejnenú prihlášku v anglickom jazyku „AnapplicationformforMaster’s study in English“ (https://www.unipo.sk/en/faculty-of-management/study/admissionprocedure/).
 4. K prihláške musia byť doložené najneskôr do 01. 07. 2021 doklady:

-         úradne preložené aoverené doklady o dosiahnutí 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, výpis známok za jednotlivé predmety);

-         certifikát alebo iný doklad preukazujúci požadovanú úroveň znalosti anglického jazyka;

-         rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelanívydaných zahraničnými školami (tzv. nostrifikácia).Doklad o vzdelaní získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania I. alebo II. stupňa uznáva vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore (rozhodnutie o rovnocennosti týchto dokladov o vzdelaní upravuje zákon č. 131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 238/2005 o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní);

-         od držiteľov dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v iných štátoch (mimo SR) sa tiež vyžaduje:

- Apostille – pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagskeho dohovoru),

- Legalizácia/superlegalizácia - pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré nie sú členským štátom Haagskeho dohovoru;

-         životopis v anglickom jazyku;

-         doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Pozn.: Študijné programy v anglickom jazyku sa otvoria iba pri dostatočnom počte prijatých uchádzačov.

 1. Fakulta môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.
 2. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan  fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.
 3. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.
 4. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.
 5. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

Koordinátor pre uchádzačov zo zahraničia:

Mgr. Vladimír Čema, PhD.
(e-mail: vladimir.cema@unipo.sk
)
Conditions of admission without the entrance exam

viď Prijímacie konanie - spôsob realizácie
Coordinator for students with specific needs

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

PhDr. Tatiana Pethö, PhD.
(e-mail: tatiana.petho@unipo.sk)General information on the admission exam

Spôsob realizácie prijímacieho konania na  magisterské štúdium:

Diferenčný test je z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie   z r u š e n ý.

Uchádzači o štúdium môžu v prípade záujmu vykonať NEPOVINNÝ test SCIO (viac na www.scio.cz).

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 2. stupňa (magisterského), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane)  -  ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky, bez ohľadu na celoštudijný priemer a bez ohľadu na výsledok diferenčného testu, pri dodržaní podmienky predloženia svojho vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).

Títo uchádzači budú prijatí bez vyhodnocovania algoritmom, avšak podmienkou ich zápisu na štúdium bude preukázanie ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Poradie pre prijatie na magisterské štúdium na Fakulte manažmentu sa pre všetkých uchádzačov vytvára nasledovne:  

1) Bez vykonávania prijímacej skúšky (a bez vykonania diferenčného testu, t. j. na základe výslednej číselnej hodnoty (ktorá pozostáva z priemeru známok z bakalárskej štátnej skúšky a celoštudijného priemeru známok  na Fakulte manažmentu PU v Prešove)). Platí to pre všetkých tých uchádzačov o magisterské štúdium (2-ročné denné a 3-ročné externé) na Fakulte manažmentu PU v Prešove, ktorí sú absolventmi akreditovaného bakalárskeho študijného programu absolvovaného na Fakulte manažmentu PU v Prešove. Poradie uchádzačov pre prijatie sa vytvorí na základe aritmetického priemeru známok z ich štátnej záverečnej skúšky bakalárskej  a váženého aritmetického priemeru všetkých absolvovaných predmetov v rámci bakalárskeho štúdia – smerom od najlepšieho známkového priemeru (tento aritmetický priemer je v algoritme veličinou nazvanou „výsledná číselná hodnota“).

Aj uchádzači o štúdium - absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte manažmentu, môžu požiadať o vykonanie diferenčného testu (definovanom v nasledujúcom odseku) podpísanou samostatnou písomnou žiadosťou adresovanou dekanovi fakulty najneskôr do 31.3.2021. V prípade takéhoto požiadania o vykonanie diferenčného testu následná neúčasť uchádzača na jeho písaní (termín konania dostane uchádzač v pozvánke) znamená výsledok „nevyhovel“. Známka „nevyhovel“ v diferenčnom teste znamená nesplnenie podmienok pre prijatie na magisterské štúdium.

2) Na základe priemeru známok z bakalárskej štátnej skúšky, celoštudijného priemeru bakalárskeho štúdia a diferenčného testu pozostávajúceho z vybraných okruhov učiva bakalárskeho študijného programu na Fakulte manažmentu PU v Prešove. V prípade, že nemajú uchádzači absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárskeho) v  študijnom programe na Fakulte manažmentu PU v Prešove sú povinní vykonať diferenčný test týmto spôsobom:

Diferenčný test je písomný testz vybraných okruhov učiva jadra základu bakalárskeho študijného programu Manažment / Environmentálny manažment na Fakulte manažmentu (v závislosti od toho, na ktorý študijný program na uchádzač hlási). Okruhy tém diferenčného testu sú zverejnené na webovomsídlefakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu) v sekcii Vzdelávanie/Informácie pre uchádzačov (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/).Výsledná známka z diferenčnéhotestu spolu s aritmetickým priemerom známok zo štátnej bakalárskej skúšky uchádzača a váženým celoštudijným priemerom vytvára na základe algoritmu zverejneného na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu) výslednú číselnú hodnotu, ktorá plní rovnocenne tú istú úlohu ako výsledná hodnota absolventovštudijného programuna Fakulte manažmentu, zoraďovaných do poradia podľa známkového priemeru z uvedenej bakalárskej štátnej skúškya celoštudijného priemeru (ako je definované v bode 1).Teda uchádzači s takto získanou „výslednou číselnou hodnotou“ získavajú  úplne rovnocenným spôsobom prislúchajúcu pozíciu v spoločnom poradí pre prijatie.

Celkové spoločné poradie všetkých uchádzačov o magisterské štúdium v danej forme štúdia sa vytvorí na základe algoritmom definovaných výsledných číselných hodnôt podľa príslušného bodu1) alebo 2).

Prijatí budú všetci tí uchádzači o magisterské štúdium, ktorí sa umiestnia v celkovom poradí od najlepšej výslednej číselnej hodnoty (najnižšej) do stanoveného počtu uchádzačov podľa kapacít fakulty, čo vytvára limit maximálneho počtu prijatých uchádzačov o  magisterské štúdium na Fakulte manažmentu.

Podľa toho istého vyššie popísaného algoritmu sa vytvorí 6 samostatných celkových poradí pre prijatie najlepších uchádzačov:
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,
-  samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Environmentálny manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Environmentálny manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Management,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Management.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na magisterské štúdium (Mgr.) v anglickom jazyku je rovnaký ako pre ostatných uchádzačov o magisterské štúdium.  O prípadnej zmene schválenej akademickým senátom FM budú uchádzači informovaní na webovom sídle Fakulty manažmentu PU v Prešove. Tests

V prípade, že uchádzač vykonáva diferenčný test:

okruhy tém testu sú zverejnené na internetovej stránke fakulty:
https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/

Diferenčný test je z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie   z r u š e n ý.

 

  • Apply the application for study

  30.06.2021

 • Send certificate to

  01.07.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • CV (paper form)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • výpis výsledkov štúdia pre uchádzačov z iných VŠ s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Last update: 01.06.2021 22:34

Draw attention to not topical data