Environmental Management

Absolvent 2.stupňa študijného programu Environmentálny manažment ovláda nástroje riadenia, organizácie, rozhodovania a koordinovania činností v orgánoch a organizáciách ochrany životného prostredia na všetkých úrovniach riadenia. Pozná environmentálne právo SR vo väzbe na EÚ. Dokáže aplikovať zásady štátnej a medzinárodnej environmentálnej politiky v zmysle trvalo-udržateľného rozvoja a navrhovať efektívne riešenia environmentálnych problémov, riešenia na šetrné využívanie krajiny, prírodných zdrojov a na ochranu prírody a zložiek životného prostredia. Ovláda a využíva databázy a informačné systémy na získanie informácií o stave životného prostredia. Ovláda environmentálne manažérske systémy a ostatné nástroje a prostriedky na zabezpečenia environmentálne priaznivej orientácie výrobných podnikov a iných organizácií. Je schopný zapojiť sa do vedeckej a výskumnej práce a do práce v mimovládnych organizáciách, vo sfére vzdelávania a osvety.

Absolvent získava riadiace a organizačná zručnosti a vysokú úroveň poznatkov v  inžiniersko-technickej, biologicko-ekologickej aj právno-ekonomickej oblasti riadenia starostlivosti o životné prostredie. Významná časť štúdia sa preto zameriava na nástroje riadenia, najmä integrovaného manažmentu krajiny,  posudzovania vplyvov na životné prostredia, odvetvovým plánovacím a projekčným nástrojom, ale aj spoločensko-vedným aspektom riadenia.Prospects of graduates

Graduate second degree program of study "environmental management" control system of progressive management, decision making and coordinating activities with authorities and environmental organizations at all levels of management. He knows the environmental law of the Slovak Republicin relation to the EU can apply the principle of national and international environmental policy. It is oriented to effectively address environmental challenges, to sound land use, natural resources and protect environmental components under the principles of sustainable living. Grasp of environmental management systems and other tools and resources to ensure environmentally friendly orientation of manufacturing companies and other organizations.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Basic requirement for admission to engineering courses is successful completion of Bachelor's degree in accordance with § 56, paragraph 2, Law No. 131/2002 Coll Higher Education as amended.

Application Deadline:30 June 2017.Additional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Science does not require a medical certificate of fitness of our students. Forforeign students (non EU), this confirmation is needed.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Admissions are made through tender without entrance examinations. In the tenders hall be assessed the results achieved during the Bachelor's degree, taking into account the type of bachelor's degree.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Natália Kučerová, tel.: 045 / 52 06 341,

e-mail: natalia.kucerova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

An administrativefee of€ 25isconnectedwithorganizing theadmissionprocedure.In thecase ofinterest inseveralacademicprograms,theadministrative25 feeappliesforeachadditionaldegreeprogram.Inthis case, theapplication must be senttoeachdegreeprogramseparately.

Administrativefeepaidto thecandidatesIng.studyby postal orderandsendconfirmationofpaymenttogetherwiththe application form.Otherwise, theapplicationwill not beaccepted. • Open day

  06.12.2019

 • Apply the application for study

  01.10.2019 - 30.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  20.07.2020 - 24.07.2020

 • Send certificate to

  24.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Last update: 15.10.2019 13:32

Draw attention to not topical data