Elektronické systémy a spracovanie signálov

Moderné elektronické systémy sú charakteristické tým, že ide spravidla o zložité inteligentné elektronické (smartelektronické) zariadenia, ktoré pracujú spravidla autonómne na základe komunikácie (interakcie) s iným zariadením (tzv. M2M systémy, z angl. machine-to-machine interaction) so zámerom napĺňať definované ciele v M2M sústavách smartelektronických zariadení alebo v bezprostrednej interakcii s človekom s cieľom poskytovať človeku služby a/alebo znalosti nutné pre jeho rozhodovanie. Tieto zložité inteligentné elektronické systémy sú založené na integrácii poznatkov z oblasti elektronických obvodov, metód spracovania signálov, senzorov a informačných a komunikačných technológií. Ako príklady elektronických systémov vyššie špecifikovaného typu možno uviesť smartfóny, inteligentné televízne prijímače, inteligentné domy, systémy asistenčných služieb pre vodičov motorových vozidiel, vybrané zariadenia lekárskej elektroniky, radarové systémy na lokalizáciu osôb v mimoriadnych situáciách, systémy hlasovej komunikácie človek-stroj, koncové zariadenia pre koncepciu tzv. internetu vecí, senzorové siete v automobiloch, senzorové siete na monitorovanie stavu životného prostredia, inteligentné meracie a monitorovacie systémy, atď.Prospects of graduates

Vychádzajúc z takto špecifikovaného obsahu pojmu moderný inteligentný elektronický systém, je vzdelávanie v 3. stupni štúdia v študijnom programe elektronické systémy a spracovanie signálov orientované tak, že absolvent študijného odboru 5.2.13 elektronika (3. stupeň) v tomto programe má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí elektroniky s dôrazom na elektronické obvody, číslicovú elektroniku, teóriu systémov, číslicové spracovanie signálov, meraciu techniku, rádioelektroniku, optoelektroniku, fotoniku, senzoriku, ako aj z oblasti informačných a komunikačných technológií. Tieto poznatky, ktoré zodpovedajú úrovni súčasného stavu svetového poznania a výskumu, vie absolvent tvorivo spracovať a spájať, vie analyzovať a riešiť neštandardné problémy zložitého charakteru a navrhnuté riešenia aplikovať v praxi. Kombináciou poznatkov z rôznych oblastí elektroniky a informačných a komunikačných technológií vie navrhovať zložité inteligentné elektronické systémy a ich súčasti, ktoré sú charakteristické vysokým stupňom inovatívnosti.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.Additional information

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia patrí počas štandardnej dĺžky štúdia štipendium. Externá forma doktorandského štúdia v tomto študijnom programe v štandardnej dĺžke (5 rokov) je platené štúdium (900 Eur / rok).

Témy dizertačných prác sú zverejnené na web stránke FEI do konca marca.

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/prihlaskyConditions for international students

Znalosť anglického jazyka (English language)Coordinator for students with specific needs

lubomir.bena@tuke.skGeneral information on the admission exam

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. -7), je potrebné doručiť na Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium, prípadne poslať poštou.

 K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

1a) overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia,

2b) životopis,

3c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval).

Poštová adresa: Referát pre VV činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

web adresa: www.fei.tuke.skForm of entrance exam

Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku.

Skúška z jazyka prebieha formou testu. • Apply the application for study

  30.05.2018

 • Performance of the entrance exam

  - 13.06.2018

 • Send certificate to

  18.06.2018

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač už publikoval) (paper form)
 • Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062018
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – alena.pietrikova@tuke.sk
Last update: 10.04.2018 13:04

Draw attention to not topical data