Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijný program nadväzuje na znalosti, vedomosti a zručnosti získané v bakalárskom stupni formou  rozšírenia teoretickej bázy aj prehlbovaním praktických zručností. Charakteristika absolventa študijného programu a znalostí, ktoré nadobudne:

 • osvojí si integrovaný systém poznatkov ekonomických vied, správnej vedy, právnych a spoločensko-politických vied.
 • ovláda metódy a techniky národohospodárskych a regionálnych analýz, tvorby programov a projektov,  hlavné  metódy regionálnej a priestorovej analýzy a výskumné a štatistické metódy vyššej úrovne,
 • ovláda metódy navrhovania a praktickej realizácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, miest a obcí.
 • je schopný riešiť praktické problémy v kompetencii  verejnej správy v jej vecnej a územnej pôsobnosti
 • osvojí si  poznatky o podstatných faktoch, princípoch a teóriách vzťahujúcich sa k fungovaniu verejnej správy, zvlášť územnej samosprávy a vo vzťahu k regionálnej a urbanistickej rozvojovej politike,
 • získa kvalitný prehľad o ekonomike, manažmente a financiách územnej samosprávy,
 • získa poznatky o teoretických prístupoch a praktickej realizácii strategického, priestorového a územného plánovania,
 • získané poznatky a zručnosti vie použiť na výber vhodných  nástrojov hospodárskej a sociálnej politiky a jej financovania,
 • ovláda veľmi dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.
 • v prípade profilu manažment kultúry ovláda základy nástroje manažmentu a marketingu kultúry a kultúrnej politiky z pohľadu verejnej správy a kultúrnych inštitúcií.


Prospects of graduates

Profil absolventa a jeho predpokladané uplatnenie:

 • má osvojené základné poznatky z ekonomických teórií a politík, regionálnej ekonómie a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, projektového manažmentu, programového riadenia a financovania,  verejných financií, ústavného a správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov,
 • je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach,
 • je schopný špecifikovať, navrhovať a implementovať programové riešenia a riadiť jednotlivé kroky tvorby a realizácie programov,
 • je schopný identifikovať ťažiskové problémy súvisiace s cieľmi európskej regionálnej politiky vrátane uplatnenia adekvátnych nástrojov jej realizácie,
 • absolventi profilu manažment kultúry   sú schopní pracovať v inštitúciách, ktoré pôsobia v kultúrno-osvetovej, kultúrno-vzdelávacej, a kultúrno-výchovnej oblasti, v cestovnom ruchu a vo sfére umeleckej a mediálnej kultúry.

Absolvent študijného odboru môže pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy, verejného a neziskového sektora, v kultúrnych inštitúciách.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/ii-stupen-inzinierske-studiumWithout entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/ii-stupen-inzinierske-studiumSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.07.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Annual tuition fees
Standard length of study: 620 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Last update: 03.02.2021 10:43

Draw attention to not topical data