Ekonomika a manažment podniku

Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu „ekonomika a manažment podniku“ je spôsobilý zastávať odborné ekonomické pozície v podnikateľskej sfére, manažérske pozície na nižších a stredných stupňoch riadenia, ktoré vyžadujú základné znalosti o ekonomických súvislostiach podnikateľskej činnosti, doplnené o hlavné aspekty finančnej, informačnej a celkovej ekonomickej, manažérskej a informačnej gramotnosti. Svojou kompetentnosťou môže napĺňať poslanie osoby spôsobilej samostatného ekonomického a manažérskeho myslenia. Kritickým pohľadom na ekonomické procesy a javy je schopný analyzovať príčiny, identifikovať parciálne riešenia a v spolupráci s ďalším členmi tímu prispievať ku generovaniu a implementácií riešení konkrétnych ekonomických a manažérskych úloh. Vďaka analytickým zručnostiam, doplneným o zvládanie vybraných produktov IS/IT, je schopný zúčastňovať sa pracovných rokovaní, na ktorých dokáže prezentovať výsledky svojich analýz ako aj konkrétne riešenia, ku ktorým dospel pri nasadení rôznych poznatkov manažérskych disciplín. Jazyková kompetencia absolventa sa prejavuje nielen v spôsobilosti vyhľadávať dostupné informácie v rôznych jazykových mutáciách, ale súčasne aj v zapájaní sa do tímovej práce a diskusií, pri argumentácii riešení a presadzovaní odborných názorov. Svoje vedomosti dokáže aplikovať pri riadení malých kolektívov, resp. ako podporný pracovník vybraných funkčných útvarov podniku. Absolvent tohto študijného programu má možnosť priameho uplatnenia v podnikateľskej praxi, príp. je kvalifikovaný pre ďalší stupeň vysokoškolského štúdia. Nadobudnutou ekonomickou a podnikateľskou kompetentnosťou je predurčený pre oblasť samozamestnávania, pri rozvíjaní drobného (rodinného) podnikania. Súbor ekonomických a manažérskych znalostí, s dôrazom na základné témy z oblasti podnikovohospodárskej náuky a manažérskych teórií, doplnené o vybrané problémy finančného riadenia a komplexný záber informačnej gramotnosti a prezentačných techník, umožňuje vhodným spôsobom reprezentovať podnikateľskú prax aj v ďalších oblastiach ekonomického života.Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke https://fpm.euba.sk/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/prijimacie-konanieAdditional information

                                                                                                                                      Conditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač o štúdium na FPM, ktorý

  • sa v akademických rokoch 2020/2021 - 2023/2024 zúčastnil na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník, konaných do 30. apríla 2024. Uchádzač požiada o odpustenie prijímacej skúšky dekana fakulty, žiadosť zasiela e-mailom na študijné oddelenie do 30. apríla 2024. 
  • absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio v akademickom roku 2023/2024. Na štúdium bude prijatý uchádzač, ktorého  percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60;
  • má záujem o štúdium študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku na Fakulte podnikového manažmentu, a absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov v anglickom jazyku a zároveň aj test z anglického jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio v akademickom roku 2023/2024. Na štúdium bude prijatý uchádzač, ktorého percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok možno absolvovať v priebehu akademického roka 2023/2024 v niekoľkých mestách na Slovensku, v Čechách a na Ukrajine. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom  sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 01. mája 2024.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Hana Gažová - Adamková, PhD.

tel.: + 421 2 672  95 638

e-mail: hana.gazova-adamkova@euba.skGeneral information on the admission exam

Detailnejšie informácie na: 

https://fpm.euba.sk/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/prijimacie-konanieForm of entrance exam

písomná formou testovTests

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke https://fpm.euba.sk/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/prijimacie-konanie  • Apply the application for study

    01.12.2023 - 31.03.2024

  • Performance of the entrance exam

    17.06.2024 - 21.06.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
370


Additions
  • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

https://fpm.euba.sk/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. – vladimir.bolek@euba.sk
Last update: 05.01.2024 18:46

Draw attention to not topical data