Ekonomika a manažment podniku

Študijný program profiluje absolventa do pozície manažéra, ktorý je schopný chápať podnik ako systém pozostávajúci z funkčných organizačných jednotiek, v ktorých sa prierezovo realizujú procesy organizácie a dokáže viesť skupiny ľudí pre naplnenie cieľov organizácie, či už z aspektu výstupov procesov alebo organizačných jednotiek. Absolvent  môže zastávať ekonomické a riadiace pozície na všetkých úrovniach riadenia, najmä však na vrcholových a strategických úrovniach a to nezávisle od veľkosti organizácie a charakteru jej produktov. Vhodné pre toto širšie zameranie sú preto pozície (dané Národnou sústavou povolaní): projektový manažér, riadiaci pracovník pre stratégiu, špecialista riadenia zmien, špecialista riadenia rizík, finančný kontrolór a ďalšie funkčné špecializácie ako napr. výrobný manažér, manažér obchodu, manažér marketingu a pod.
V rámci užšej špecializácie „riadenie ľudského potenciálu“ absolvent má schopnosti uplatniť sa prierezovo v pozíciách: personálny špecialista, kariérový sprievodca/konzultant, manažér ďalšieho vzdelávania, supervízor administratívnych pracovníkov či riadiaci pracovník zamestnaneckých vzťahov alebo v rámci špecializácie „ekonomika a manažment podnikov cestovného ruchu“ sa absolvent uplatní predovšetkým ako: manažér služieb, manažér vzťahu so zákazníkom,  prevádzkový manažér, account manažér či marketingový analytik.Prospects of graduates

Študijný program profiluje absolventa do pozície manažéra, ktorý je schopný chápať podnik ako systém pozostávajúci z funkčných organizačných jednotiek, v ktorých sa prierezovo realizujú procesy organizácie a dokáže viesť skupiny ľudí pre naplnenie cieľov organizácie, či už z aspektu výstupov procesov alebo organizačných jednotiek. Absolvent  môže zastávať ekonomické a riadiace pozície na všetkých úrovniach riadenia, najmä však na vrcholových a strategických úrovniach a to nezávisle od veľkosti organizácie a charakteru jej produktov. Vhodné pre toto širšie zameranie sú preto pozície (dané Národnou sústavou povolaní): projektový manažér, riadiaci pracovník pre stratégiu, špecialista riadenia zmien, špecialista riadenia rizík, finančný kontrolór a ďalšie funkčné špecializácie ako napr. výrobný manažér, manažér obchodu, manažér marketingu a pod. V rámci užšej špecializácie „riadenie ľudského potenciálu“ absolvent má schopnosti uplatniť sa prierezovo v pozíciách: personálny špecialista, kariérový sprievodca/konzultant, manažér ďalšieho vzdelávania, supervízor administratívnych pracovníkov či riadiaci pracovník zamestnaneckých vzťahov alebo v rámci špecializácie „ekonomika a manažment podnikov cestovného ruchu“ sa absolvent uplatní predovšetkým ako: manažér služieb, manažér vzťahu so zákazníkom,  prevádzkový manažér, account manažér či marketingový analytik.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Študijný program Ekonomika a manažment podniku sa bude uskutočňovať v Ružomberku z dôvodu, že detašované pracovisko Poprad sa ruší.

Počet prijímaných študentov sa môže pre akademický rok 2021/2022 upraviť podľa záujmu o štúdium a podľa možností PF KU.
Podľa §92 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú externí študenti a študenti nadštandardnej formy
štúdia PF KU prijatí do prvého ročníka magisterského štúdia počínajúc akademickým rokom 2021/2022 študovať za poplatok v súlade so Smernicou rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na katolíckej univerzite v Ružomberku.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:
– absolvovanie rovnakého alebo príbuzného bakalárskeho/magisterského študijného programu (vymedzenie príbuzných študijných odborov: www.akredkom.sk);
– záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
– pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova a hudobné umenie (zameranie klavír, organ alebo sólový spev) je podmienené aj úspešným absolvovaním talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky);
– pre študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je základnou podmienkou prijatia absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika;
– ostatné študijné programy – bez talentovej skúšky;
– na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie na štúdium;
– na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore.
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
▪ Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (priemer štátnej skúšky).
▪ V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne: 50% za výsledky v bakalárskom štúdiu a 50% za talentovú skúšku.
▪ Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.


TALENTOVÉ SKÚŠKY:
▪ pre študijný program učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia, viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
▪ pre študijný program učiteľstvo výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky uchádzači preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná v každom ateliéri, t.j. ateliéri intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín, priestorových výtvarných disciplín. Uchádzač realizuje praktickú skúšku na tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia z každého výtvarného ateliéru.
Talentová skúška sa koná v termíne: 23.8.2021Coordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.
Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skGeneral information on the admission exam

Študijný program Ekonomika a manažment podniku sa bude uskutočňovať v Ružomberku z dôvodu, že detašované pracovisko Poprad sa ruší.

V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý študijný program zvlášť. Uchádzač zasiela prihlášku na to pracovisko (mesto), na ktorom chce študovať.
K prihláške je potrebné pripojiť:
– životopis;
– overenú kópiu diplomu a vysvedčenia z bakalárskeho štúdia;
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie predloží lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného zamestnanca - logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom fakultu pri podaní prihlášky;
– v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade nízkeho počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Janka Hofmanová, Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.sk  • Apply the application for study

    31.07.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • Bachelor diploma (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

Fakturačné údaje

Domáci platobný styk:
Banka:  Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
                    
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok  
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
         
Variabilný symbol:      
Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu variabilný symbol podľa toho, na ktoré pracovisko a akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Ružomberok
denná forma: 1300501904
externá forma: 1300501904Levoča
denná forma: 1300501908
externá forma: 1300501908

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 15.07.2021 12:49

Draw attention to not topical data