Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Prospects of graduates

Absolvent študijného programu Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika nadobudne znalosti zo všeobecného ekonomického základu, spojenés počítačovou a jazykovou gramotnosťou, so spoločenskými, s morálnymi a právnymi aspektmi potrebnými v širokom spektre ekonomických odborností,ako aj špecifické odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti vhodné pre oblasť masovej komunikácie. Bude schopný analyzovať a pochopiť ekonomicképrocesy prebiehajúce v makro- a mikro- sfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnejspráve a v územnej samospráve, vo verejných a v súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov a prezentovať tieto poznatkyprostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Absolvent nájde uplatnenie vo všetkých formách masovokomunikačných prostriedkov ako eko-nomický redaktor, hovorca, analytik, ako aj vo všetkých druhoch podnikov, spoločností, organizácií a inštitúcií vo verejnom a v súkromnom sektorenielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieAdditional information

                                                                                                                                      Conditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Alexandra Jurkovičová

tel.: +421 2 67291284; 67291221

e-mail: alexandra.jurkovicova@euba.skGeneral information on the admission exam

Všetky informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Uchádzači o štúdium študijného programu na prvom stupni štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách si podávajú prihlášku: elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke www.euba.sk po 1. januári 2019).

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená po 1. 1. 2019 na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

písomná formou testovTests

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 31.03.2021

  • Performance of the entrance exam

    14.06.2021 - 18.06.2021

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
35


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
E-application form: 32 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Juraj Válek, PhD. – juraj.valek@euba.sk
Last update: 16.09.2020 12:38

Draw attention to not topical data