Ekonómia a právo

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Hodnotenie prijímacieho konania: 100 % hodnotenie prijímacej skúškyAdditional information

Uchádzač vypĺňa elektronickú prihlášku na štúdium prostredníctvom Akademického informačného systému Ekonomickej univerzity v Bratislave.Coordinator for students with specific needs

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skForm of entrance exam

Písomný testTests

- písomné overovanie predpokladov logického myslenia;

- vedomostný test zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača z poskytnutých možností, a to v rozsahu učiva strednej školy.  • Apply the application for study

    31.03.2020

  • Performance of the entrance exam

    01.06.2020 - 30.06.2020

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie na študijný program Ekonómia a právo sa uvádzajú tieto údaje:

* názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare NHF EP EUBA

* IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

* variabilný symbol:

-rodné číslo uchádzača (bez lomítka)

-u uchádzačov bez rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596)

* špecifický symbol:

-Národohospodárska fakulta – 1010013

 

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ:

SWIFT: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

 

Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín

Banka príjemcu:

STATNA POKLADNICA

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Slovakia

BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX

Sprostredkujúca banka príjemcu**:

Vseobecna uverova banka, a.s.

Mlynske Nivy 1

829 90 Bratislava

Slovakia

BIC/SWIFT**: SUBASKBXXXX

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Last update: 12.10.2019 11:40

Draw attention to not topical data