Ekológia - zručnosti a adaptácie

Štúdium  reaguje na meniace sa požiadavky spoločnosti na životné prostredie sídel a kultúrnej krajiny, s dôrazom na adaptácie na zmeny klímy a uplatňovanie postupov na zabezpečenie funkčnosti, atraktívnosti a biodiverzity životného prostredia.

Z nosných tém jadra znalostí sa program zameriava najmä na predmety: globálna a krajinná ekológia, ekológia ekosystémov, náuka o krajine (fyzická a socio-ekonomická), prírodné zdroje obnoviteľné a neobnoviteľné (horniny, pôda, voda, ovzdušie, žiarenie, biota), geografické informačné systémy, environmentálne právo, životné prostredie SR, ochrana prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov človeka na prostredie,  ďalej predmety ekofilozofického kontextu, environmentálnej výchovy a manažmentu.

Naprieč celým štúdiom je zdôrazňovaný praktický aspekt výučby, z tohto dôvodu je dôraz kladený na odbornú prax, ktorá je povinná v rámci dvoch ročníkov so zameraním na pôsobenie NGO s činnosťou zameranou na ochranu a tvorbu životného prostredia, a v druhom roku na rezortné organizácie s dôrazom na rezort životného prostredia.Prospects of graduates

Absolvent získava na jednej strane teoretický prehľad o ekologických vzťahoch so zameraním na krajinnú sféru v kombinácii s antropogénnymi zložkami krajinných ekosystémov (urbánne a agrárne ekosystémy, socioekonomické sféry). Tieto nielen chápe, ale dokáže aj efektívne analyzovať, vyhodnocovať a aplikovať v praxi, s využitím zručností zameraných na širokospektrálne použitie GIS, zobrazovacích a projektových metód, vegetačných úprav a návrhov a manažmentu zelenej infraštruktúry s dôrazom na adaptačné opatrenia na mitigáciu klimatických extrémov a podporu biodiverzity a zlepšovanie životných podmienok v urbánnom a agrárnom prostredí. Taktiež pôsobí v oblasti enviro-výchovy, propagácie agendy spojenej s ekologizáciou spoločnosti, je advokátom základných princípov na poli udržateľného života, rozvoja ľudskej spoločnosti, humanizmu a etických prístupov k životu a ochrane prírody. Prínosná je aj rozsiahla odborná prax v prostredí NGO a rezortu životného prostrediam vnútra a pôdohospodárstva. Štúdium v 1. stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni.

Bakalár je spôsobilý vykonávať odborné činnosti na nižšej riadiacej úrovni úradov štátnej správy a miestnej samosprávy, v organizáciách životného prostredia, ochrany prírody, v hospodárskej sfére i v mimovládnych organizáciách. Je vysoko uplatniteľný v súkromnej sfére, ako špecialista na GIS technológie. Uplatnenie nachádza aj na úrovni samospráv v pozícii referenta pre životné prostredie a zeleň.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.

Termín podania prihlášky: do 31.marca 2020.Additional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Osobitné podmienky nie sú. Na štúdium sú prijímaní uchádzači s najlepším prospechom zo strednej školy.Coordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 15.6.2020:

originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 40  (elektronická prihláška 35 €) je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači o prijatie na bakalárske štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná. • Open day

  06.12.2019

 • Apply the application for study

  01.10.2019 - 15.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2020 - 19.06.2020

 • Send certificate to

  15.06.2020

 • Submit additional application form

  01.04.2020 - 15.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jarmila Šarinová – sarinova@tuzvo.sk
Last update: 18.03.2020 19:18

Draw attention to not topical data