Ekológia lesa

Ekológia lesa predstavuje integrovaný študijný odbor, ktorý skúma ekosystém lesa, ekologické základy jeho produkcie a trvalej udržateľnosti, kde nadväzuje na poznatky  z Geológie, Bioklimatológie,  Pôdoznalectva, Botaniky, Fyziológie a ekofyziológie lesných drevín, Geobiocenológie a typológie lesných spoločenstiev, ktoré ďalej a na vedeckej úrovni skúma a prehlbuje.  Predmety študijného programu sú postavené tak, aby pokrývali všetky tieto oblasti a umožňovali získanie transdisciplinárneho a integrovaného pohľadu na mechanizmy, utvárajúce biologickú diverzitu lesov na všetkých jej úrovniach (Ekopedológia, Ekológia vegetácie, Fytogeografia a historická variabilita lesných ekosystémov, Ekológia živočíchov). Následne na túto oblasť nadväzuje súbor predmetov zameraných na lesné spoločenstvá a ich prírodné a antropogénne disturbancie (Patofyziológia lesných drevín, Globálne zmeny klímy, Bioklimatologické a ekofyziologické aspekty disturbančnej ekológie, Zákonitosti rastu a produkcie lesa, Analýza a modelovanie lesných ekosystémov, Prírodné lesné ekosystémy, ich štruktúra a metodické postupy ich výskumu, Podpora priestorového rozhodovanie v lesnej krajine). Konečným vyústením je aplikácia týchto princípov do modernej Ochrany lesa (Integrovaná ochrana lesa a ekosystémov, Ekológia lesa, Aktivizácia škodlivých činiteľov a realizácia protiopatrení, Ochrana prírody a ekosystémov, Krajinná ekológia). Súčasťou súboru povinných resp. povinne voliteľných predmetov sú predmety zamerané na všeobecné metodologické aspekty, ako aj spracovanie dát a ich priestorovú interpretáciu (Metodológia vedeckej práce, Viacrozmerné štatistické metódy a geoštatistika, Geoinformatika,) a predmety rozširujúce všeobecný základ odboru (výber z Katalógu predmetov LF a TU).

 Prospects of graduates

Absolvent tretieho stupňa doktorandského štúdia v študijnom odbore ochrana lesa, študijného programu ekológia lesa nadobudne schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú, výskumnú a vedeckú činnosť v oblasti multidisciplinárnej analýzy lesných ekosystémov na základe osvojenia si najnovších poznatkov biogeochémie lesného prostredia, lesníckej genetiky a ekofyziológie, ekológie lesa, ako aj biogeografie a štúdia historickej variability lesných ekosystémov a krajiny, ako aj na ňu nadväzujúcej syntézy poznatkov teórie a praxe ochrany a manažmentu lesov ako komplexných a adaptívnych ekosystémov. Ovláda vedecké metódy výskumu a monitoringu aplikovateľné v ekologicky orientovanom lesnom hospodárstve. Dôraz sa kladie na ekosystémový a interdisciplinárny prístup chápania lesného ekosystému. Je schopný samostatne skúmať procesy prebiehajúce v lesných ekosystémoch, uskutočňovať samostatne klasifikáciu prírodných podmienok, lesných spoločenstiev, monitoring zmien biodiverzity na všetkých hierarchických úrovniach, ako aj odvodzovať odporúčania pre trvalo udržateľné využívanie lesných ekosystémov, metódy ochranárskej krátkodobej, dlhodobej a priestorovej prognostiky, vypracovanie opatrení integrovanej ochrany lesa a úprav odolnostného potenciálu lesných ekosystémov. Absolventi študijného odboru ochrana lesa, študijného programu ekológia lesa sú spôsobilí zastávať funkcie vo viacerých oblastiach – špecialista resp. riadiaci pracovník v lesníckej výrobe, arboristike a komunálnom lesníctve, špecialista resp. riadiaci pracovník v hospodárskej úprave lesov (fytocenologický a ekologický prieskum, monitoring zdravotného stavu lesov), riadiaci pracovník v štátnej správe lesného hospodárstva, špecialista resp. riadiaci pracovník v oblasti ochrany prírody resp. manažmentu životného prostredia, národných parkov a iných úrovní chránených území, vysokoškolský resp. stredoškolský učiteľ či vedecko-výskumný pracovník v konkrétnej špecializácii odboru.Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa v daných alebo príbuzných odboroch.

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí:

 • písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium),
 • z ústneho pohovoru pred komisiou.

V pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie - podľa zvolenej témy. V rámci prijímacieho konania sa zohľadnia aj ďalšie aktivity uchádzača, ako napr. ŠVOČ, publikačná činnosť,atď.Additional information

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa v daných alebo príbuzných odboroch.

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí:

 • písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium),
 • z ústneho pohovoru pred komisiou.

V pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie - podľa zvolenej témy. V rámci prijímacieho konania sa zohľadnia aj ďalšie aktivity uchádzača, ako napr. ŠVOČ, publikačná činnosť,atď.Conditions for international students

Dosiahnutie príslušného vzdelania alebo jeho ekvivalentu v zahraničí musí zahraničný uchádzač o štúdium doložiť dokladmi potvrdzujúcimi dosiahnutie príslušného vzdelania.

Uchádzač o štúdium zo zahraničia je povinný predložiť fakulte overený doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania príslušného stupňa a kópiu pasu. Na základe predložených dokladov, úspešného prijímacieho konania a v prípade, že uchádzač podlieha režimu školného a poplatkov spojených so štúdiom pre zahraničných študentov, po predložení dokladu o zaplatení preddavku školného za prvý akademický rok, vydá fakulta uchádzačovi akceptačný list ku štúdiu. Akceptačný list podpisuje dekan. Po získaní akceptácie na štúdium si zahraničný uchádzač o štúdium, ak podlieha vízovej povinnosti, požiada o udelenie zodpovedajúceho typu víza. V prípade, že vízum nebude uchádzačovi udelené, univerzita mu školné bez omeškania vráti.Conditions of admission without the entrance exam

nie je možné bez prijímacích skúšokCoordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206106General information on the admission exam

Uchádzač sa prihlasuje na témy vypísané katedrami v príslušných študijných programoch. Tlačivo pre prihlášku na doktorandské štúdium je: "Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské - tretí stupeň". Termín podania prihlášky je do 31. mája na dekanát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen. Prílohy k prihláške: notársky overená fotokópia diplomu,dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (okrem absolventov LF TU vo Zvolene), motivačný životopis, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, doklad o uhradení manipulačného poplatku. Taktiež je potrebné doložiť rámcový projekt k téme dizertačnej práce.Form of entrance exam

písomná, ústnaTests

test z cudzieho jazyka, pohovor • Apply the application for study

  01.01.2023 - 31.05.2023

 • Performance of the entrance exam

  05.06.2023 - 09.06.2023

 • Send certificate to

  25.06.2018

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 1250 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1250 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101         

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX       

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie: - 40,00 €

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Last update: 17.01.2023 10:59

Draw attention to not topical data