Design

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-dizajnu/Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Dizajn má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti dizajnu, je schopný ich tvorivo používať pri samostatnej dizajnérskej činnosti, pri navrhovaní v rôznych oblastiach hospodárskeho a kultúrneho života. Ovláda technológie a materiály podľa obsahu predloženého študijného programu. Má znalosti o ekológii, podnikaní a manažmente. Je schopný samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Primerane dokáže používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Je schopný prezentovať svoju tvorbu.Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Applicant to bachelor studies at AFAD can apply to maximally two of the following study programmes, and only in case when the given study programmes do not have admittance interviews set for the same date.

Applicant will fill in and send an online application by 2.12.2019 at the latest. After that, the applicant will print out the application, sign it and send it by postal mail by 3.12.2019 al the latest, together with the following attachments:

 • CV
 • Verified copy of school-leaving certificate
 • proof of fee payment
 • nostrification of a document issued by a Regional board of education (in case of documentation of completed education issued by an international school of the country without signed agreement on mutual acknowledgment of the documents’ equivalence)
 • Candidate’s statement of declaration signed by the candidate:

  Candidate’s statement of declaration

  I hereby declare (name..............................., date of birth...................................., address...........................................) that my health condition is good and I do not suffer from any diseases which might be negatively affected by the contact with chemical or biological substances used in the teaching process.

  In ..............................                  Date ................................

  Candidate’s signature

  .................................................

to the address:

Rectorate of the University of Fine Arts and Design, study department
Hviezdoslavovo nám. 18,
814 37 BratislavaAdditional information

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/dizajn/

1. Požiadavky na domáce práce - portfólio
            portfólio, obal s vlastnými prácami; výber cca 20 prác

Domáce práce sú vhodným spôsobom získania určitého obrazu o uchádzačovi. Sú dôležitou informáciou o tom, k akej oblasti dizajnu má uchádzač blízko, s akou intenzitou sa venuje tvorbe v domácom prostredí, ako dokáže uvažovať prostredníctvom vizuálneho spracovania idei. V neposlednom rade je dôležitý aj spôsob adjustovania a samotný výber prác. Na domácich prácach je cenný hlavne autentický prejav, ktorý vystihuje individualitu uchádzača. 

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi od 7. 12. 2021 od 12.00 do 10. 12. 2021 do 8.00 vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk;
 • prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške dňa 7. 12. 2021 do 12.00. 
 • Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu dizajn. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov.

2. Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača. 
– hodnotenie domácich prác

 

2. kolo – Prezenčne za účasti uchádzača postupujúceho z 1.kola.             

Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

– témy pre druhé kolo prijímacích pohovorov sú kreované tesne pred ich zadaním z dôvodu utajenia a zachovania objektivity. Sú zamerané na overenie schopností uchádzačov dôležitých pre ich ďalšie úspešné štúdium dizajnu. Zároveň sa snažia pokryť celé spektrum zameraní, ktoré je možné na študijnom programe dizajn študovať. Zadania sa finalizujú v podobe kresieb a modelov.

– zadania preverujú schopnosť zvládnutia formálnych nástrojov ako sú kvalita a výrazová hodnota kresby, kompozícia, čistota prevedenia modelu, práca s materiálom.

– preveruje sa schopnosť racionálneho riešenia problému, technické myslenie, znalosť základných princípov geometrie a fyziky, čo sú dôležité predpoklady pre rozvoj dizajnérskeho myslenia.

– ďalším kritériom hodnotenia je aj schopnosť narábania s emocionálnou stránkou dizajnu, jeho kontextom, práca so symbolom, znakom, estetikou, využívanie výtvarných výrazových prostriedkov a odvaha k experimentu a netradičnému mysleniu.

– test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského         učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia         v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude         umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade             úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.

– pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Uchádzač vysvetľuje aj  postup pri aktuálnom zadaní, na ktorom v druhom kole pracuje, aby komisia mohla overiť jeho komunikačné schopnosti.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Rysovacia doska A2, ostrý nôž a orezávač papiera, nožnice, lepidlo na papier, pravítko, trojuholník, ceruzky, pastelky, špendlíky a pripináčiky, nite alebo jemnejší špagát,  lepiaca páska, klince menšieho rozmeru / materiál a pomôcky na výrobu modelov.

Literatúra:

 • Dejiny umenia.
 • Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Kolesár, Z.: Nové kapitoly z dejín dizajnu, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2009
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie – dizajn

Konzultácie sa konajú on-line. V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

Termíny a kontakty

Konzultácie sa konajú on-line. V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

Ateliér interiérového dizajnu

doc. Mgr. Miroslav Debnár

Vedúci katedry

Vedúci ateliéru

Telefón+421 905 255 632

E-mail debnar@vsvu.sk

Ateliér transport dizajn

Mgr. Peter Baumann

Odborný asistent

Doktorand – externista

Telefón+421 907 780 935

E-mail baumann@vsvu.sk

Ateliér industrial dizajn

Ateliér experimentálneho dizajnu

Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Odborný asistent

Telefón+421 948 656 917

E-mail lassak@vsvu.skConditions for international students

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).General information on the admission exam

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá sa uskutoční v II. turnusoch:

 • 1. turnus:  študijné programy: maliarstvo; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn
 • 2. turnus:  študijné programy:  textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; digitálne médiá; architektonická tvorba;  reštaurátorská tvorba

a má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Form of entrance exam

Admission exam will examine the level of knowledge, talent, thinking, skills and abilities in the terms of special demands given by the chosen bachelor study programme. Admission exam lasts 3 days and has two rounds. On the first day the first round is conducted, and on the next two days, the second round is conducted. Admission exam consists of the following parts:

First round

Test aimed at identifying general knowledge acquired during the secondary education in history, literature, art history, and orientation in contemporary art. Testing in English will be possible for international applicants, should they apply for such testing, but in case of their admittance the studies will be in Slovak language. 

Admission exam demonstration

Assessment of personal log of applicant’s artistic activity

Art tasks, which are specified according to the study programme the applicant has applied to.

Second round

Art tasks, which are specified according to the study programme the applicant has applied to. Interview before the department committee, where the applicant will show their orientation in the field they are applying to; part of the interview will be a discussion concerning their personal artistic activity log.

Department admissions committee

Given tasks and parts of the admissions are assessed by admissions committee, which consists of at least five members appointed by the AFAD rector. The committee members are the university teachers who teach at the study programme at the relevant department of AFAD and who have the artistic-teaching titles professor, docent, or assistant professor. The fifth member of the department admissions committee can be a university teacher who teaches at a different study programme at AFAD.

Members of the department admissions committee will assess tasks in both rounds using a six-point scale (0-5). Each task (including tests, personal interview and personal log) will be assessed individually, which means that applicant can earn maximally 25 points for each task (5 points from 5 committee members each). Advancement into the second round is conditioned by earning at least 50% of the maximum possible number for the tasks on the first day. The committee can, depending on a situation (e.g. small number of successful candidates) lower the admittance minimum to 45%.  Names of the applicants advancing to the second round will be disclosed the next morning, in the place where the admittance exam is being conducted. • Apply the application for study

  01.10.2021 - 30.11.2021

 • Performance of the entrance exam

  13.12.2021 - 01.02.2022

 • Send certificate to

  01.09.2022

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
12


Additions
 • CV (paper form)
 • leaving certificate (paper form)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku (paper form)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information
 • Account owner: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Bank: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • variable symbol 648 003
 • Specific symbol: six-digit number starting with 20 and followed by a four-digit number consisting of application filing number, in front of which zeroes are to be added.
  An example: if an application filing number is 37, specific symbol will be 200037
 • Additional information: applicant’s surname

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2022/2023
 • University Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 12
 • Program code: 100614
 • Field of study: Art
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 4
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: English, Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Last update: 30.09.2021 14:18

Draw attention to not topical data