Divadelné štúdiá

V magisterskom stupni štúdia je odborné štúdium zacielené na prehlbovanie

znalostí a zručností z oblasti dejín a teórie divadla, ako aj divadelnej publicistiky. Študent študijného programu získava nové poznatky, ktorými sa rozširujú jeho schopnosti analýzy umeleckého diela, procesu tvorby a jej jednotlivých elementov (dráma, réžia, herectvo, dramaturgia, javiskové výtvarníctvo atď.). Cieľom štúdia je aj prehlbovanie tvorivosti študenta, jeho kooperatívnosti v rámci zručností v analýze umeleckej tvorby, jej reflexie a zaraďovania do kontextov (analytické písanie od recenzií a úvah po výskumné štúdie, tvorivé písanie). Štúdium vytvára pevnú bázu v línii historiografických a teoretických znalostí a podporuje schopnosť tímovej spolupráce a tvorivosti (v rámci analýzy textových východísk a cieľov inscenačného diela ako aj samotného tvorivého procesu a jeho premien, v rámci koncipovania umeleckých a kultúrno-vzdelávacích projektov).

Absolventi magisterského štúdia získajú prehlbujúce teoretické a praktické poznatky o divadelnom umení a príbuzných kultúrnych fenoménoch. Absolventi sa uplatnia v samostatnej tvorivej práci v médiách, PR, redakciách a vydavateľstvách, divadlách, v kultúre, v širokom spektre kreatívnych priemyslov (divadelné a iné prehliadky a festivaly, organizácia kultúrneho života atď.), v samostatnej výskumnej práci v oblasti dejín a teórie divadelného umenia, v umeleckom školstve, v pamäťových inštitúciách atď. Môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore dejiny a teória divadelného umenia alebo v príbuznom odbore.Prospects of graduates

Absolventi sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, reklamných agentúrach, amatérskych súboroch, slobodnom povolaní a v širokom spektre vedeckej, umeleckej, kritickej, publicisticko-žurnalistickej, edičnej, výchovno-osvetovej a organizačno-riadiacej činnosti.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podrobné podmienky prijímacích pohovorov sú zverejnené v Prospekte pre talentové prijímacie skúšky na webe fakulty.Conditions for international students

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov:

 • štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky,
 • samoplatcovia – prijímacie konanie, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou,
 • bližšie informácie poskytne prodekanka pre štúdium (zamiskova@vsmu.sk).

 Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ján Roháč
e - mail: rohac@vsmu.sk

Konzultácie:

Utorok 13.00 - 15.00
Štvrtok 13.00 - 15.00

(Mimo konzultačných hodín, prosím dohodnúť telefonicky.)

tel: 02 /59 303 522 (kl. 522)
Kancelária umeleckej produkcie
č. d. D 106 (vedľa KS Dvorana)
Hudobná a tanečná fakulta
Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Zochova 1
813 01 BratislavaGeneral information on the admission exam

Prijímacie konanie prebieha v súlade s §57 zákona č. 131/2002. Cieľom prijímacieho konania je preveriť úroveň nadobudnutých vedomostí, schopností a zručností uchádzača a možnosti ďalšieho rozvoja talentových predpokladov uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného študijného programu.

 

Podrobné kritéria a požiadavky na uchádzačov sú určené pre jednotlivé študijné programy osobitne.

Upozornenie:

 • prihláška s nekompletnými prílohami a dokladmi nebude akceptovaná,
 • prihlášku na štúdium nie je možné zaslať v elektronickej forme,
 • náhradný termín prijímacieho konania nie je možný,
 • uchádzač môže zaslať viac prihlášok na štúdium viacerých študijných programov; na jednej prihláške uvedie uchádzač iba jeden študijný program,
 • poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne,
 • dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti, pričom ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov a výsledky predchádzajúceho štúdia.

 Form of entrance exam

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia sa koná formou prijímacieho kolokvia a pozostáva:

 • z posúdenia bakalárskej práce, zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium,
 • z hodnotenia portfólia prác, ktoré uchádzač prezentuje aj slovne, a ktoré preverujú predpoklady uchádzača pre výskumnú prácu a umeleckú reflexiu,
 • z rozpravy s uchádzačom.


 • Open day

  16.11.2019

 • Apply the application for study

  14.06.2019

 • Performance of the entrance exam

  26.06.2019

 • Submit additional application form

  14.09.2020

 • Performance of the additional entrance exam

  16.09.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €

Billing information

prijímacie konanie:

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (SWIFT kód) SUBASKBX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD. – maslarova@vsmu.sk
Last update: 14.07.2020 09:55

Draw attention to not topical data