Divadelné štúdiá

Študijný program divadelné štúdiá kladie dôraz na poznanie historických a súčasných podôb divadla a drámy. Divadelné umenie vysvetľuje v kontexte viacerých humanitných disciplín (história, estetika, filozofia, sociológia, antropológia). Sprostredkúva poznatky o tvorivom divadelnom procese, jeho organizácii, hodnotení a dokumentácii. Učí divadelnej publicistike, kritike a odbornej reflexii divadla. Poskytuje základné metodologické nástroje na reflexiu, výskum a tvorbu divadla. Výstupmi výskumu a tvorby sú monografie, vedecké štúdie, odborné články, ale aj preklady vedeckých a umeleckých diel, vlastná umelecká tvorba, projekty zamerané na prezentáciu divadelného umenia širokej verejnosti (prehliadky, festivaly, výstavy a pod.).Prospects of graduates

Absolventi sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, reklamných agentúrach, amatérskych súboroch, slobodnom povolaní a v širokom spektre vedecko-výskumnej, umeleckej, kritickej, publicisticko-žurnalistickej, edičnej, výchovno-osvetovej a organizačno-riadiacej činnosti.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na akademický rok 2021/2022 bude Katedra divadelných štúdií prijímať záujemcov o bakalárske štúdium v odbore Vedy o umení a kultúre - program divadelné štúdiá bez prijímacích pohovorov na základe:

 1. výsledky stredoškolského štúdia s prihliadnutím na profilové predmety (slovenský jazyk a literatúra, dejepis, dejiny umenia, filozofia a svetový jazyk)
 2. doplňujúce vzdelanie (napr. ZUŠ, umelecké kurzy, absolvované workshopy) a ďalšie aktivity a skúsenosti v oblasti divadla a umenia (informácie uviesť v životopise, respektíve priložiť k prihláške a životopisu aj portfólio umeleckej/kritickej činnosti).
 3. motivačný list s uvedením dôvodov a predpokladov pre daný študijný odbor (v rozsahu 2 - 3 NS)
 4. ukážková písomná práca (recenzia, resp. analýza navštívenej divadelnej inscenácie alebo dramatického textu v rozsahu 3 - 5 NS)

(pozn. NS = normostrana, t. j. 1800 znakov vrátane medzier)Additional information

28. 6. 2021 bude na webovej stránke zverejnený zoznam prijatých študentov.Conditions for international students

Štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky;

samoplatcovia – talentové prijímacie skúšky, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou; bližšie informácie poskytne prodekan pre študijnú činnosť (www.df.vsmu.sk, zamiskova@vsmu.sk).

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Na akademický rok 2021/2022 bude Katedra divadelných štúdií prijímať záujemcov o bakalárske štúdium v odbore 2. 1. 19. dejiny a teória divadelného umenia - program divadelné štúdiá bez prijímacích pohovorov na základe:

 1. výsledky stredoškolského štúdia s prihliadnutím na profilové predmety (slovenský jazyk a literatúra, dejepis, dejiny umenia, filozofia a svetový jazyk)
 2. doplňujúce vzdelanie (napr. ZUŠ, umelecké kurzy, absolvované workshopy) a ďalšie aktivity a skúsenosti v oblasti divadla a umenia (informácie uviesť v životopise, respektíve priložiť k prihláške a životopisu aj portfólio umeleckej/kritickej činnosti).
 3. motivačný list s uvedením dôvodov a predpokladov pre daný študijný odbor (v rozsahu 2 - 3 NS)
 4. ukážková písomná práca (recenzia, resp. analýza navštívenej divadelnej inscenácie alebo dramatického textu v rozsahu 3 - 5 NS)

(pozn. NS = normostrana, t. j. 1800 znakov vrátane medzier)Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ján Roháč
e - mail: rohac@vsmu.sk

Konzultácie:

Utorok 13.00 - 15.00
Štvrtok 13.00 - 15.00

(Mimo konzultačných hodín, prosím dohodnúť telefonicky.)

tel: 02 /59 303 522 (kl. 522)
Kancelária umeleckej produkcie
č. d. D 106 (vedľa KS Dvorana)
Hudobná a tanečná fakulta
Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Zochova 1
813 01 BratislavaGeneral information on the admission exam

Prihláška na štúdium musí obsahovať životopis uchádzača, overené kópie výročných vysvedčení, resp. výpis známok za absolvované ročníky na SŠ, ktoré musia byť potvrdené príslušnou školou,  uchádzači, ktorí už vykonali maturitnú skúšku, sú povinní spolu s príhlaškou poslať notársky overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške. Kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky je nutné priložiť k prihláške na štúdium. 

Ak sa študent hlási na viac študijných programov, podáva si prihlášku na každý študijný program osobitne.

Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (DF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. DF VŠMU neakceptuje elektronickú prihlášku z Portálu VŠ ani iné elektronické prihlášky.). • Open day

  16.11.2019

 • Apply the application for study

  14.06.2021

 • Send certificate to

  30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
11


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (SWIFT kód) SUBASKBX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

konzultácie:

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (SWIFT kód) SUBASKBX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD. – maslarova@vsmu.sk
Last update: 19.09.2020 00:41

Draw attention to not topical data