Digital Arts

The study program links fine art and design with computer technologies. It responds to a fast changing world in which it is important to be able to acquire new skills and where a wide range of modern digital technologies bring visual artists closer to programmers. Besides the practical use of computers in the creative process, the program also includes the social dimension of the impact of digital technologies on humans and innovative means of expression which digital technologies provide artists with. The interdisciplinary nature of the program links students with academic and commercial subjects in the field of art, information technologies or data science but also in the field of humanities, social and historical sciences. The studio work focuses not only on standard forms but also for example on interactive, digital works, experiments in virtual reality and augmented reality (AR/VR), data visualizations, video games, interactive installations inviting a visitor to participate etc.

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-platforma-digitalne-umenia/Prospects of graduates

The graduate of bachelor´s degree study program Digital Art has acquired creative competences in the field of digital content, has understood computer thinking and design, has mastered the basis of programming and is able to creatively link various approaches and technologies.

The graduate can be employed as a freelance artist or a creator of computer graphics and animations, visualisations and infographics, interactive digital content etc. In addition to free artistic work the graduate has subscribers and customers in media, marketing, video game and creative industry. Museums, galleries and schools also utilize work of digital artists in the form of various interactive applications.

The graduate can also continue in further studies at the master´s level of study programs specialized on the field of Design, Fine Art, Architectural Work. They can also apply for master´s degree study programs in the field of information technologies as well as humanities, social and historical sciences.Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Conditions of Admission

The applicant for the study program will fill in and send electronically an electronic application at latest by 9th July 2020. Subsequently the applicant will print out the application, sign it and send it at latest by 10th July 2020. The following attachments are to be sent together with the application:

- professional CV

- verified copy of a school leaving certificate (foreign applicants or applicants who have studied abroad will add the nostrification of the certificate issued by a regional educational office)

- if applicants are in their graduation year, they will have the transcript of courses and grades confirmed in their printed application.

- proof of fee payment

- statement of declaration of health and fitness signed by the applicant

Candidate’s statement of declaration signed by the candidate:

Candidate’s statement of declaration

I hereby declare (name..............................., date of birth...................................., address...........................................) that my health condition is good and I do not suffer from any diseases which might be negatively affected by the contact with chemical or biological substances used in the teaching process.

In .............................. Date ............................

Candidate’s signature

.................................................Additional information

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/digitalne-umenia/

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Uchádzač odovzdáva 3 celky:

 • A – Domácu prácu vypracovanú na základe zadanej témy. K vypracovanej práci pripojte aj textový opis vášho riešenia a motivácie, max 300 slov.
 • B – Videovizitku
 • C – Portfólio prác v rozsahu cca 10 ks

A – Domáca práca:

Téma: „Zabúdanie“

Hovorí sa veľa o informačnej dobe, o veľkých dátach, ale my budeme hovoriť o procese, ktorý je úplne opačný k získavaniu dát, k učeniu, k spoznávaniu. Ide o proces zabúdania. Zabúdanie sa deje v rôznych formách, ovplyvňuje náš život aj spoločnosť výraznými efektami aj nečakanými spôsobmi. Interpretujte a spracujte tému zabúdania po svojom.

Máte na výber z rôznych foriem spracovania, vyberte si jednu formu a vypracujte podľa zadaného rozsahu a formy:

 • Architektonický návrh, zásah do verejného priestoru. Odovzdávate návrh vo forme skíc a/alebo 3D modelu, prípadne fotokoláž s reálnym priestorom. 3D model vyrenderujte aj do obrázkov alebo videa.
 • 2D/3D grafika, fotka, grafický dizajn
  Môžete vytvoriť sériu grafík, 3D scénu (render), fiktívnu reklamu, fotokoláž... Prekvapte nás.
 • Virtuálna alebo rozšírená realita. Textový návrh funkcionality aplikácie, skice vizuálu. Môže byť aj skutočná implementácia vo forme spustiteľnej aplikácie.
 • Videohra, interaktívne prostredie
  Odovzdávate Art Design Document a Game Design Document ak ide o návrh alebo spustiteľnú aplikáciu ak hra bola implementovaná
 • Video, animácia, Videosúbor v dĺžke do 3 minút.
 • Infografika
  Statické obrázky a/alebo PDF prezentácia a/alebo interaktívna online vizualizácia
 • Interaktívna inštalácia v priestore
  Návrh rozpracovaný formou skíc alebo digitálneho 3D modelu plus návrh funkcionality inštalácie a jej interakcie s návštevníkom
 • Iné
  Vítame aj iné formy, rozsah a podobu diela iného typu konzultujte, prosím, individuálne.

B – Videovizitka

Nakrúťte krátke video o sebe a o svojej motivácii študovať digitálne umenia. Max 3 minúty. Formát súboru MP4, rozlíšenie maximálne 1920x1080. Videovizitka nie je hodnotená, jej cieľom je predstaviť sa nám. 

C – Portfólio

výber z vašej doterajšej tvorby v rozsahu cca 10 prác. Vhodné oblasti tvorby sú: kresba a maľba (aj digitálne formy), fotografia, video, animácia, 3D modelovanie, infografika a dátová vizualizácia, architektúra, grafický dizajn, webdizajn, počítačové aplikácie a hry, používateľské rozhrania, performance, inštalácia, spoločenský aktivizmus, online marketing. Diela môžu byť aj vo fáze návrhu.

Technické požiadavky na odovzdávanie portfólia:

Portfólio odovzdávate v jedinom PDF súbore. V tomto súbore je každé jedno dielo na samostatnej strane (alebo viacerých stranách) spolu s názvom a krátkou anotáciou diela. Ku každému dielu je aspoň 1 obrázok (alebo fotografia, screenshot, render...). Ak dielo existuje online, pripojte k anotácii aj hyperlink. Strany v súbore sú orientované na šírku (1920x1080px alebo 297x210mm)

Ak vaše portfólio obsahuje videá alebo animácie, tak tieto ako po sebe idúce segmenty do jedného videosúboru. Pred každým segmentom je obrazovka s názvom diela a vaším menom, prípadne aj s krátkou anotáciou. Formát súboru MP4, rozlíšenie 1920x1080.

Ak vaše portfólio obsahuje aj počítačové programy, demá alebo hry, tieto odovzdávajte v spustiteľnej podobe pre Windows alebo Mac a zbaľte ich všetky do jedného ZIP súboru.

Forma odovzdávania prác:

 • všetky 3 celky (domáca práca, videovizitka, portfólio) uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 (ráno) vloží všetky 3 celky (domáca práca, videovizitka, portfólio) prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk;

 • Prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00.

 • Uchádzač všetky časti vloží v požadovaných formátoch označených meno_priezvisko_nazov studijneho programu digitalne_umenia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio).  Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).                                     - hodnotenie povinnej úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
  – tvorba výtvarných úloh podľa zadania komisie. Napríklad stvárnenie príbehu kresbou, ideový návrh funkcionality a grafický návrh používateľského rozhrania aplikácie, návrh loga či kampane na danú tému...
  – pohovor s uchádzačom pred komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Pýtame sa uchádzačov na ich záujmy mimo školy, rozprávame sa o obľúbených knihách, filmoch, videohrách. Zaujíma nás, čo uchádzačov oslovilo v umení, kultúre či spoločenskom dianí, alebo ktorí autori ich inšpirujú a prečo. Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia. Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

 • Ceruzka a guma pre skicovanie
 • Čierny liner alebo pero na obťahovanie skíc
 • Farebné pastelky (nepovinné)

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000
 • František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
 • Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles

Konzultácie – digitálne umenia

Konzultácie sa konajú on-line. V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

András Cséfalvay:csefalvay@vsvu.sk

Matej Novotný:novotny@vsvu.skConditions for international students

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).General information on the admission exam

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Form of entrance exam

Prijímacia skúška na VŠVU vo všetkých študijných programoch je dvojkolová. Prvé kolo prebehne dištančným (bez účasti uchádzačov) spôsobom. Druhé kolo prebieha na všetkých študijných programoch prezenčne a trvá dva dni.

Dôležité termíny prijímacieho konania:

 • od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022 – termín podania prihlášky
 • 30. 11. 2022 – deadline zaplatenia poplatku za prihlášku
 • 1. 12. 2022 – deadline odoslania prihlášky a príloh poštou
 • 6. 12. 2022 od 12.00 hod. – 9. 12. 2022 do 8.00 hod. (ráno) termín odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania
 • 1. kolo – 12. – 13. 12. 2022 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 9.12.2022 na https://ulozisko.vsvu.sk/
 • 2. kolo – prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni: 2. – 3. 2. 2023 – uchádzači počas 2 dní (celé 2 dni) pracujú na úlohách, ktoré budú počas prijímacích skúšok oznamované

Viac informácii o požiadavkách na domáce práce – portfólio uchádzača a špecifikácia úloh počas prijímacieho konania v rámci jednotlivých študijných programoch nájdete: Podmienky prijatia/Doplňujúce informácieTests

Digital Arts • Apply the application for study

  01.10.2022 - 30.11.2022

 • Performance of the entrance exam

  12.12.2022 - 03.02.2023

 • Send certificate to

  01.09.2023

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
9


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • leaving certificate (paper form, electronic form)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku (paper form)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information
 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: “šesťmiestne číslo začínajúce číslom 23 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 230037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2023/2024
 • University Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 9
 • Program code: 184069
 • Field of study: Art
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 4
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: English, Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Last update: 21.10.2022 09:38

Draw attention to not topical data