Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

Hlavným poslaním Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetentnosti v dvoch cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie a vybraných spoločenskovedných disciplín. Koncepcia Fakulty aplikovaných jazykov vychádza z analýzy vzdelávacích cieľov, na ktoré sa fakulta zameriava. Jej cieľom je adekvátne reagovať na požiadavky súčasnej spoločnosti a pripraviť do praxe kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú spĺňať náročné kritériá pôsobenia, v medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách. Absolventi študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia sa vyznačujú dobrou komunikatívnou kompetentnosťou v dvoch cudzích jazykoch, sú vybavení rokovacími zručnosťami v interkultúrnom prostredí, ako aj schopnosťou aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi.

Študijný program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia napĺňa poslanie a strategické ciele Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytovaním kvalitného, na medzinárodných štandardoch založeného, programu 1. stupňa štúdia v oblasti vybraných humanitných vied. Dôraz na rozvoj jazykových zručností a schopností, interkultúrnej komunikácie a interdisciplinárnych prístupov k študovanej problematike patrí k črtám výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré umožňujú absolventom študijného programu širokospektrálne uplatnenie na pracovnom trhu. Osvojovanie si cudzích jazykov a nadobúdanie bikultúrnej, resp. multikultúrnej kompetencie rozširuje európsku dimenziu vzdelávania a zodpovedá jeho súčasnému trendu.Prospects of graduates

Podľa doterajších skúseností absolventov študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia sa môže absolvent tohto programu zamestnať ako:

 

- pracovník v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov,

- jazykový korektor textov v rámci vydavateľstva a médií,

- pracovník v spoločnostiach zameraných na cezhraničnú spoluprácu medzi miestnymi orgánmi a združeniami,

- redaktor zahraničných redakcií v médiách,

- pracovník nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy, kde je nevyhnutné ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka,

- pracovník inštitúcií a firiem pôsobiacich v multikultúrnom prostredí.

 

Podľa klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 môže vykonávať nasledovné povolania:

2353001 Učiteľ jazykovej školy

2353002 Lektor jazyka

2359007 Lektor mäkkých zručností

2642007 Editor textov v cudzom jazykuAlways up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free


Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. – eva.stradiotova@euba.sk
Last update: 24.03.2023 10:59

Draw attention to not topical data