Foreign Languages and Intercultural Communication

The Faculty of Applied Languages of the University of Economics is regarded as an academic community dedicated to learning, teaching and research, an institution for intercultural education and academic reflection in an open and multicultural milieu. The faculty’s research and teaching activities are focused on the areas of translation and interpreting, as well as areas including intercultural communication, economic and socio-scientific studies.

 Prospects of graduates

Absolvent 1. stupňa štúdia študijného programu „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“ nájde uplatnenie v praxi v nasledovných pozíciách:

- asistent manažéra v podnikoch a inštitúciách – dokáže vykonávať operatívne úlohy, zabezpečiť kontakty v rámci podniku i mimo neho, samostatne vypracovať podklady pre manažéra z cudzojazyčných zdrojov a komunikovať v písomnej a ústnej forme podľa potrieb podniku.

- prekladateľ v rámci podniku – dokáže prekladať relevantné dokumenty z východiskového do cieľového jazyka, vyhľadať, analyzovať a spracovať prekladové materiály v cudzích jazykoch pre potreby podniku.

- pracovník v oblasti zahraničných vzťahov, obchodu, politiky a kultúry – dokáže v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu v cudzích jazykoch, organizovať podujatia podporujúce medzinárodné vzťahy, obchod, medzinárodnú politiku a kultúru.

 - pracovník v oblasti štátnej, verejnej správy a samosprávy - dokáže zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v rámci miest a regiónov, nadväzovať kontakty so zahraničnými inštitúciami.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://euba.sk/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia-a-prijimacie-konanieAdditional information

                                                                                                                                      Conditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jana Paľková, PhD.

tel.: +421 2 67295238

e-mail: jana.palkova@euba.skGeneral information on the admission exam

The Faculty of Applied Languages offers its undergraduates an interdisciplinary study programme, which seeks within the context of politics, economics, and socio-cultural studies to provide students with the necessary critical and analytical skills to meet the requirements of the labour market. It also offers a multilingual and multicultural environment in which students pursue undergraduate and postgraduate programmes in English, German, Spanish, and French.

The faculty offers a bachelor’s degree and a master’s degree in Foreign Languages and Intercultural Communication.

The bachelor’s programme offers courses in the following fields: linguistics, literature, intercultural communication, area studies, economics, marketing, management, law and political studies.

 

 Form of entrance exam

písomná formou testovTests

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://euba.sk/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia-a-prijimacie-konanie  • Open day

    07.02.2020

  • Apply the application for study

    01.01.2020 - 31.03.2020

  • Performance of the entrance exam

    15.06.2020 - 19.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
80


Obligatory addenda
  • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
E-application form: 32 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://euba.sk/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia-a-prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – juhasz@euba.sk
Last update: 20.09.2019 00:31

Draw attention to not topical data