Tourism

Prospects of graduates

Graduates from the faculty have acquired education in economy, general and specialised knowledge and high foreign language proficiency which give them job opportunities in Slovakia and abroad and the ability to take middle and top management positions in tourism, business, fiscal and customs authorities, financial market authorities, commercial banking, companies providing public services and regional development services, in public administration.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium.

VŠETCI uchádzači o denné a externé štúdium budú na štúdium prijatí BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.Conditions for international students

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

VŠETCI uchádzači o denné a externé štúdium budú na štúdium prijatí BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.Coordinator for students with specific needs

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., tel.: +421 048/446 21 68, e-mail: gabriela.korimova@umb.skGeneral information on the admission exam

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Lehota na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia PREDĹŽENÁ DO 30. apríla 2020.

Informácie o podávaní prihlášok a prílohách k prihláškach zverejnené na webovej  stránke fakulty .

Všetci uchádzači o bakalárske študijné programy v dennej a externej forme štúdia budú na štúdium prijatí BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY!!!  • Open day

    13.11.2019

  • Open day

    11.02.2020

  • Apply the application for study

    01.11.2019 - 30.04.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 32 €

Billing information

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
variabilný symbol: 1031
špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (uchádzači zo SR),
                          dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)
konštantný symbol: 0308
správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SUBASKBXXXX
variabilný symbol: 1031
špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (uchádzači zo SR),
                         dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)
konštantný symbol: 0308
správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Lucia Horvátová – lucia.horvatova@umb.sk
Last update: 27.03.2020 09:56

Draw attention to not topical data