Parts and Mechanisms of Machines

Absolvent študijného programu „Časti a mechanizmy strojov“ získa v  inžinierskom stupni odborného štúdia potrebné znalosti z odborných predmetov, akými sú mechanika tuhých telies, mechanika tekutín, termomechanika, konštruovanie II - časti strojov, pružnosť a pevnosť, metodika konštruovania, CAD systémy, simultánne konštruovanie a optimalizácia, metóda konečných prvkov, bionika a inovácie technických systémov a pod., ktoré spolu s ostatnými konštrukčne a technologicky orientovanými predmetmi tvoria teoretický a odborný základ pre štúdium v rámci študijného programu „Konštrukcia strojov a zariadení“ a ďalších podobných.
V nadväznosti na túto bázu si absolvent v treťom stupni štúdia prehĺbi vedomosti  z aplikovaných vedných disciplín zameraných na návrh, konštruovanie, modelovanie a optimalizáciu častí a mechanizmov strojov. V rámci štúdia doktorandského stupňa je venovaná pozornosť aj výskumu, vývoju  a inováciám, ako aj ďalšiemu rozvoju metód a technológií, ktoré sa dnes využívajú pri výskume, vývoji, inováciách a konštrukcii častí strojov a mechanizmov a ich prototypov. Študenti majú možnosť na základe výberu z ponúkaných voliteľných predmetov doprofilovať svoje odborné zameranie na oblasť výskumu, zameranú na rozvoj metód, postupov a znalosti z 3D modelovania a tvorby virtuálnych modelov, simulácie, optimalizácie a analýzy s využitím metódy konečných prvkov,  inovácií, tvorby prototypov pomocou rapid technológií a výpočtových a simulačných metód pre štrukturálnu a dynamickú analýzu a optimalizáciu častí a mechanizmov strojov.Prospects of graduates

The graduate of the study programme "Parts and Mechanisms of Machines" gains at the engineer level of specialised study the necessary knowledge from special subjects such mechanics of solid bodies, mechanics of liquids, thermo mechanics, constructing II - part of machines, flexibility and firmness, methodology of constructing, CAD systems, simultaneous constructing and optimisation, method of finite elements, etc. that together with other constructionally and technologically oriented subjects form a theoretical and professional base for the study within the framework of the study programme "Construction of Machines and Equipments and other similar ones.

Building on this base the graduate at the third level of the study shall extend the knowledge from applied science disciplines focused on designing and constructing of parts and mechanisms of machines. Within the framework of the doctorate level study attention is also paid to research, development and further development of methods, equipments and technologies that are currently used in research, development and construction of parts of machines and mechanisms and their prototypes. The students have the possibility based on selection from the offered optional subjects for advance profilation of their professional specialisation in research, focused on the development of methods, procedures and knowledge from 3D modeling and creation of virtual models, simulation, optimisation and analysis with the use of the method of finite elements, innovations, computer and simulation methods for structural and dynamic analysis and optimisation of the parts and mechanisms of machines.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Successful completion of the engineer level of the study programme "Construction of Machines and Equipments" or of the engineer study programmes "Energy Machines and Equipments", "Transport Machines and Equipments", "Motor Vehicles, Rail Vehicles, Ships and Aero planes", "Applied Mechanics", "Mechatronics" or "Ultimate States of Materials".

The selection of applicants shall take place according to the achieved study results at the engineer level of the study. The form of admission procedure is personal interview before the admission committee.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Form of entrance exam

personal interview before the admission committee members  • Apply the application for study

    31.05.2022

  • Performance of the entrance exam

    27.06.2022 - 30.06.2022

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
6


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 750 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                               banka:  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

konštantný symbol:    0308

variabilný symbol:       10233

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Last update: 21.11.2021 11:36

Draw attention to not topical data