Biomedical Engineering

Štúdium umožňuje získať absolventovi vedomosti technického ako teoretického základu lekárskych disciplín v oblasti funkcie biologických objektov, biochemických, fyziologických a patofyziologických procesov, vedomosti o lekárskej technike, moderných prostriedkoch biomedicíny, princípoch ich činnosti, podmienkach prevádzky a ich bezpečného použitia pre diagnostické a liečebné účely. Absolventi majú teoretické znalosti z fyzikálno-matematických, prírodných, spoločensko vedných a ostatných súvisiacich vedných odborov. Študium je ukončené štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce.Prospects of graduates

Absolvent získa vedomosti z predmetov teoretického i technického základu ako i z teoretického základu lekárskych disciplín s dôrazom na stavbu a funkcie biologických objektov, biochemických, fyziologických a patofyziologických procesov. Získa základné vedomosti o lekárskej technike a jej aplikáciách, moderných prostriedkoch biomedicíny, o princípoch ich činnosti, podmienkach prevádzky a ich bezpečného použitia pre diagnostické a liečebné účely. Je schopný posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach zdravotníckych zariadení alebo iných prevádzok a laboratórií a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať so zdravotníckym personálom. Uplatní sa ako odborný pracovník v lekárskych, biologických laboratóriách, pri prevádzkovaní biomedicínskej techniky, v obchodných a servisných organizáciách.

Softvérové zručnosti: Jazyk C, MATLAB, EAGLE.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) je získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

FEIT UNIZA nebude prijímať uchádzačov, ktorí v akomkoľvek bakalárskom študijnom programe už na FEIT UNIZA dvakrát alebo viackrát neúspešne študovali.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí z jazyka slovenského.

Ďalšie podmienky prijatia

1. Bez prijímacej skúšky

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky (okrem uchádzačov o štúdium š tudijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium (viď. Základná podmienka prijatia). V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.Additional information

Prihlášky sa podávajú na študijné programy.

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez webovú stránku Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (http://fel.uniza.sk/ v časti Uchádzači o štúdium) alebo webovú stránkuUNIZAhttps://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/.

Do prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a zaslať ju elektronicky alebo poštou na adresu FEIT UNIZA do určenýchtermínov. Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

1. životopis,

2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

3. kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy.

Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú, alebo vložia do elektronickej prihlášky, kópie maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky (okrem uchádzačov o štúdium          študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium (viď. Základná podmienka prijatia). V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Peter Braciník, PhD., prodekan EF pre vzdelávanie, tel.: 041/513 2057, fax: 041/513 1515, e-mail: peter.bracinik@fel.uniza.skGeneral information on the admission exam

. • Open day

  04.02.2020

 • Apply the application for study

  31.03.2020

 • Performance of the entrance exam

  - 22.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
50


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form, electronic form)
 • CV (paper form, electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
 • kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10331 - bakalárske štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie

uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Last update: 12.09.2019 12:11

Draw attention to not topical data