Bezpečnosť a obrana štátu

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu „Bezpečnosť aobrana štátu“ vštudijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je spôsobilý zastávať pracovné pozície:

 • v medzinárodných organizáciách a diplomatických službách odborné funkcie, zamerané na oblasť vojenstva a medzinárodného krízového manažmentu, v zmysle nariadenia vlády SR č. 410/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby (ďalej len „nariadenie č. 410/2009 Z. z.“) v odbore štátnej služby 2.09 Obrana;
 • v štátnej správe a samospráve odborné funkcie na stredných stupňoch riadenia, zamerané na riešenie problematiky národnej a medzinárodnej bezpečnosti, obranného plánovania a krízového manažmentu, v zmysle nariadenia č. 410/2009 Z. z. v odbore štátnej služby 2.09 -Obrana;
 • v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len OS SR) veliteľské, štábne a odborné funkcie na operačnej úrovni velenia a riadenia a vybrané funkcie na Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“).

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia dokáže s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s jeho uplatnením v príslušných profesiách, najmä na operačnej úrovni velenia a riadenia.

Je kvalifikovaným odborníkom v štátnej správe a samospráve, medzinárodných inštitúciách, diplomatických službách, v Ozbrojených silách SR a v oblasti krízového manažmentu, pôsobiaci na úseku riadenia pri riešení otázok medzinárodnej bezpečnosti v globálnom i regionálnom rozmere a riešení obrany a vnútornej bezpečnosti štátu.

Dôraz sa kladie na hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných vzťahov – najmä politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a pod., komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v rámci medzinárodných tímov. Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov adôsledným zvládnutím manažérskych činností absolvent nachádza uplatnenie pri riadení jednotlivcov a pracovných tímov nastredných stupňoch riadenia.Prospects of graduates

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia dokáže svysokou mierou samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s jeho uplatnením v príslušných profesiách, najmä na operačnej úrovni velenia a riadenia.

Je kvalifikovaným odborníkom v štátnej správe a samospráve, medzinárodných inštitúciách, diplomatických službách, v Ozbrojených silách SR a v oblasti krízového manažmentu, pôsobiaci na úseku riadenia pri riešení otázok medzinárodnej bezpečnosti v globálnom i regionálnom rozmere a riešení obrany a vnútornej bezpečnosti štátu.

Dôraz sa kladie na hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných vzťahov –najmä politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a pod., komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v rámci medzinárodných tímov. Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov a dôsledným zvládnutím manažérskych činností absolvent nachádza uplatnenie pri riadení jednotlivcov a pracovných tímov na stredných stupňoch riadeniaInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.Additional information

Študijné programy sú určené pre profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe, ktorí skončili bakalárske štúdium.Coordinator for students with specific needs

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skGeneral information on the admission exam

Profesionálni vojaci v dočasnej štátnej službe, ktorí získali bakalárske vzdelanie, sú prijímaní na vysokoškolské štúdium druhého stupňa po splnení základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa, ak bakalárske vzdelanie získali v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorou sa overuje dosiahnutie požadovanej miery ich schopností na štúdium. Posúdenie príbuznosti študijného odboru vykoná prijímacia komisia. Vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje v externej forme.Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa vykonáva formou písomných vedomostných testov z tém jadra znalostí prvého stupňa daného študijného odboru pre jednotlivé študijné programy. Čas na vypracovanie testu je 60 minút a na úspešné vykonanie testu je potrebné dosiahnuť najmenej 60 bodov z maximálneho počtu 100 bodov. • Apply the application for study

  01.03.2021 - 20.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  12.05.2021 - 12.05.2021

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
 • životopis (okrem absolventov Akadémie ozbrojených síl) (paper form, electronic form)
 • úradne overené doklady o absolvovaní I. stupňa vysokoškolského štúdia (okrem absolventov Akadémie ozbrojených síl) (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 300 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 300 €

The fee for admission procedure
application form: 10 €
E-application form: 10 €

Billing information

(poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou)
(ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky)

- Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2021
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Last update: 06.04.2021 18:32

Draw attention to not topical data